Rolul si misiunea

 

 

Misiunea Direcţiei Economice

Misiunea Direcţiei Economice este de asigurare, măsurare, evaluare, cunoaştere, gestionare şi control al activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată în Municipiul Turda.Asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de excuţie.

Direcţia Economică asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale Municipiului Turda, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale şi de control şi alţi utilizatori.

 

Misiunea Serviciului Contabilitate

Asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia bugetului local, constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate conform clasificaţiei bugetare.

Reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor obţinute de aceasta.

 

Misiunea Serviciului Financiar-Buget

Elaborarea bugetului Municipiului Turda pe baze fundamentate economic, legale şi utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare şi utilizare raţională a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat.

Conduce evidenţa obligaţiilor faţă de furnizori şi bugetul consolidat al statului şi efectuează plăţile la termenele prevăzute în contracte şi reglementări legale.

 

Misiunea Serviciului Administrativ

Asigură buna funcţionare a Municipiului Turda, prin: dotări/recondiţionări de mobilier, birotică, asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică, asigurarea utilităţilor pentru buna funcţionare a tuturor serviciilor, lucrări de reamenajare şi igienizare a spaţiilor, gestionarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor Municipiului Turda.

 

Direcţia economică este parte integrantă a executivului Primăriei Municipiului Turda şi ocupă un loc central în  gestionarea şi evidenţierea întregii activităţi din punct de vedere economic şi financiar.

 

Componenţa Direcţiei Economice:

1. Serviciul Contabilitate
2. Serviciul Financiar, Buget
3. Serviciul Administrativ

 

Atribuţiile Direcţiei Economice

Fundamenteaza si întocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Turda, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului local în vederea aprobarii bugetului anual.
Conduce evidenţa veniturilor încasate, urmăreşte încasarea veniturilor din vânzări de bunuri, inclusiv a veniturilor din impozite şi taxe locale, întocmind raportările specifice şi elaborând, împreună cu Direcţia specializată de Impozite şi Taxe Locale, proiectul de buget, conform prevederilor legale şi actelor administrative incidente
Întocmeste contul anual de încheiere a exercitiului bugetar .
Stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna executare a bugetului local.
Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza primarul.
Realizeaza studiile necesare în vederea aprobarii de către Consiliul local a împrumuturilor ce trebuie obtinute pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind întocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.
Asigura pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitatilor din domeniul învatamântului, sanatatii, asistentei sociale, cultura, etc.
Organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv.
Valorifică procesul de inventariere anuala sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a valorilor banesti ce apartin municipiului si administrarea corespunzatoare a acestora, în colaborare celelalte servicii din structura Primăriei.
Valorifică rezultatele procesului de evaluare si reevaluare a bunurilor, conform legii.
Organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru operaţiunile economico-financiare şi patrimoniale ale primăriei şi unităţilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local, fără personalitate juridică.
Întocmeşte şi depune bilanţul contabil şi darea de seamă contabilă la termenele prevăzute de lege. 
Colaboreaza cu celelalte directii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborarii bugetului local, precum si pentru urmarirea / verificarea încasarii veniturilor provenite din chirii, redevente, locatii de gestiune, taxe, impozite.
Asigura asistenta de specialitate pentru structurile Primariei municipiului Turda si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului local.
Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar .
Raspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovarii lor în Consiliul local.
Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

In exercitarea atributiilor ce îi revin, Direcţia economică colaboreaza cu urmatoarele institutii:
Trezoreria Turda;
Administratia Financiara a municipiului Turda;
Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Cluj;
Institutii de asistenta sociala;
Institutii de învatamânt;
Institutii de cultura;
Institutii sanitare;
Societăţile comerciale la care Consiliul local este acţionar majoritar sau deţine acţiuni
 
 

1. Atributiile Serviciului Contabilitate

Asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia bugetului local, constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate conform clasificaţiei bugetare. Evidenţa se ţine separat atât pe Primărie cât şi pe unităţile subordonate. 
Înregistrează în ordine cronologică şi sistemtică operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor  justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate
Asigură verificarea zilnică a extraselor de cont cu anexele şi simbolizarea acestora
Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile de încasări şi plăţi prin extrasele de cont;
Înregistrarea pe calculator a notelor contabile întocmite;
Întocmeşte balanţele de verificare lunare.
Întocmeşte lucrări de execuţie operativă şi periodică privind execuţia bugetară de casă a bugetului local, fondurile extrabugetare şi speciale
Asigură lucrările de încheiere a exerciţiului financiar la sfârşitul fiecărui trimestru şi la finele anului şi întocmeşte bilanţul contabil anual
Exercită controlul asupra documentelor privind încasarea veniturilor extrabugetare
Asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a rezultatelor obţinute;
Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţilor cu privire la poziţia financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne cât şi în relaţiile cu exteriorul;
Asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi pentru întocmirea conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale;
Asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economico-financiare pe baza documentelor justificative, operaţiune care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate;
Asigură înregistrarea şi evaluarea în evidenţa contabilă a elementelor de patrimoniu în conformitate cu reglementările legale în vigoare, specifice pe categorii de bunuri, creanţe şi datorii;
Asigură înregistrarea în evidenţele contabile a rezultatelor inventarierii;
Asigură evidenţa bunurilor din patrimoniu conform reglementărilor în vigoare:
pentru imobilizări pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă;
pentru stocuri cantitativ şi valoric;
pentru creanţe şi datorii pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică;
pentru venituri şi cheltuieli pe destinaţii.

Asigură conducerea registrelor obligatorii prevăzute de lege: registrul jurnal, registru inventar, cartea mare;
Asigură păstrarea documentelor în concordanţă cu termenele prevăzute de lege;
Asigură măsurile de reconstituire a documentelor contabile sustrase sau distruse în termenul prevăzut de lege;
Asigură confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor care intră în categoria secretului de serviciu;
Furnizează informaţiile necesare serviciilor şi birourilor din instituţie la solicitarea acestora;
Asigură furnizarea informaţiilor de interes public la solicitarea compartimentului C.I.C.
Prezinta, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informari privind activitatea serviciului in termenul si forma solicitata.
Serviciul Contabilitate îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

În exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Contabilitate colaboreaza cu următoarele instituţii:
Trezoreria Turda;
Administratia Financiara a municipiului Turda;
Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Cluj;
Institutii de asistenta sociala;
Institutii de învatamânt;
Institutii de cultura;
Institutii sanitare;
Servicii publice de subordonare locala.
Societăţile comerciale la care Consiliul local este acţionar majoritar sau deţine acţiuni

 

2. Atribuţiile serviciului financiar, buget

Fundamenteaza si întocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobarii bugetului anual.
Asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.
Centralizeaza propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la regiile si societatile din subordinea Consiliului local, de la institutiile de învatamânt, sanatate, cultura etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor.
Stabileste împreuna cu Administratia financiara a municipiului Turda si Directia Venituri dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local. 
Urmareste periodic realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, întrebuintare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.
Întocmeste contul de încheiere a exercitiului bugetar si îl supune aprobării Consiliului local.
Verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite.
Realizeaza studiile necesare si supune aprobarii Consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.
Asigura pe baza documentatiei tehnico - economice prezentate, fondurile necesare pentru buna functionare a unitatilor subordonate din domeniul învatamântului, asistenta sociala, cultura, sanatate.
Întocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local.
Conduce evidenţa obligaţiilor faţă de furnizori şi bugetul consolidat al statului şi efectuează plăţile la termenele prevăzute în contracte şi reglementări legale
Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.
Pe baza contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri din domeniul privat al municipiului Turda, înregistrează obligaţia de plată a cumpărătorului, întocmeşte facturile la termenele prevăzute în contract şi urmăreşte modul de încasare şi calculează penalităţile de întârziere conform contractului. Aceste operaţiuni se vor efectua şi pentru locuinţele vândute cu plata în rate
Urmareste rezolvarea corespondentei în conformitate cu prevederile legale;
Urmareste si raspunde de respectarea actelor normative în materie si de aplicarea hotarârilor Consiliului Local;
Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare.
Urmareste activitatea financiara a unitatilor din subordinea Primariei Turda.
Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind efectuarea plăţilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Verifica modul de cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului si Consiliului local informari privind executia bugetara.
Prezinta anual si ori de câte ori este necesar datele necesare pentru evidentierea starii economice si sociale a municipiului.
Organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv.
Asigura plata drepturilor banesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local, al consilierilor etc.
Asigura diferite încasari prin casierie.
Întocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele în drept.
Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovarii lor în Consiliul local.
Serviciul financiar, buget îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.

În exercitarea atributiilor ce ii revin Biroul financiar, buget colaboreaza cu urmatoarele institutii:
Trezoreria Turda;
Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Cluj;
Administratia Financiara a municipiului Turda;
Institutii de asistenta sociala;
Institutii de învatamânt;
Institutii de cultura;
Institutii sanitare;
Societăţile comerciale la care Consiliul local este acţionar majoritar sau deţine acţiuni
Servicii publice de subordonare locala.

 

3. Atribuţiile serviciului administrativ

Asigura conditiile materiale pentru functionarea Primariei.
Asigura aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întretinere, obiecte de inventar pentru personalul primariei.
Asigura administrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în gestiune.
Organizeaza si raspunde de evidenta gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întretinere, obiectelor de inventar.
Organizeaza activitatea de dispecerat a soferilor si a ofiterilor de serviciu la domiciliu;
Asigura efectuarea abonamentelor la publicatii de specialitate necesare desfasurarii activitatii compartimentelor functionale.
Tine evidenta autoturismelor care deservesc Consiliul local si Primaria municipiului Turda;
Efectueaza inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul.
Gestioneaza valorile materiale din magazia Primariei municipiului Turda.
Colaboreaza cu celelalte servicii ale Primariei municipiului Turda în executarea atributiilor specifice.
Tine evidenta documentelor cu regim special.
Prezinta, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informari privind activitatea desfasurata, în termenul si forma solicitata.
Urmăreşte încadrarea in cotele stabilite a cheltuielilor cu telefoanele stabilite conform O.G.80/2001 modificate si propune masuri de respectare a acestor cote;
Asigura exploatarea la parametrii maximi a centralei telefonice prin utilizarea programului de taxare; 
Asigura organizarea activitatii personalului de întretinere.
Controleaza si asigura curatenia în spatiile Primariei.
Face propuneri pentru contractarea cu agenti economici a lucrarilor ce depasesc posibilitatile tehnice ale salariatilor biroului.
Serviciul Administrativ exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

În exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Administrativ colaboreaza cu urmatoarele institutii:
Cu toţi furnizorii de bunuri şi servicii

 


Actualizat la data de: 08/08/2016

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.