Rolul si misiunea CIC

 

Activitatea de relaţii cu publicul în Primăria municipiului Turda, se desfăşoară în cadrul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, parte integrantă a Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane. Baza legală a funcţionării acestui compartiment este Legea nr.233/aprilie 2002, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) este un cadru organizat pentru facilitarea accesului cetăţeanului la informaţie şi pentru rezolvarea promptă şi profesională a problemelor acestuia.

CIC creează un raport normal - în primul rând o relaţie bazată pe respect reciproc între administraţie şi cetăţean şi este locul ideal pentru dialog. De asemenea, CIC favorizează un proces de comunicare agreabil, decent, profesional între cetăţean şi reprezentanţii administraţiei publice locale.

CIC este purtătorul de informaţii, prin care se asigură interfaţa cetăţean-autorităţile locale. Activitatea de relaţii cu publicul se desfăşoară în baza Legii nr.233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/30.01.2002, privind Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

În contextul importanţei asigurării transparenţei în relaţiile Primăriei cu cetăţenii, CIC desfăşoară o serie întreagă de activităţi menite să vină în întâmpinarea cetăţeanului, pentru sprijinul şi în ajutorul acestuia. Acest centru asigură interacţiunea directă cu publicul, cu cetăţenii, cu instituţiile descentralizate, firme, O.N.G.-uri.

 • constituie baza de date, prin preluarea de la direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei, a tuturor informaţiilor oferite de acestea, spre ştiinţa cetăţenilor ;
 • oferă informaţii cetăţenilor cu privire la întreaga problematică aflată în baza de date a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;
 • verifică, înregistrează şi predă direcţiilor şi serviciilor de specialitate cererile şi documentele depuse de cetăţeni;
 • verifică documentele care atestă achitarea taxelor specifice pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize, etc. ;
 • asigură transmiterea către instituţiile abilitate şi persoanele interesate a actelor administrative adoptate privind impozitele şi taxele locale;
 • eliberează cetăţenilor sub semnătură toate documentaţiile, actele, autorizaţiile care au fost rezolvate de serviciile de specialitate;
 • oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii de pe raza municipiului Turda, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a Centrului;
 • asigură şi oferă cetăţenilor formularele tipizate, prevăzute de lege;
 • prezintă primarului săptămânal sau de câte ori se solicită situaţia cererilor, reclamaţiilor şi a dosarelor înregistrate la C.I.C. şi nerezolvate în termenul legaal de 30 de zile;
 • organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele ;
 • solicită din partea direcţiilor şi serviciilor Primăriei orice informaţie cu privire la rezolvarea cererii cetăţenilor, care se prezintă pentru înscrierea în audienţă şi comunică acestora răspunsul primit;
 • atribuie fiecarui petent număr de înregistrare a cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate pentru baza de date a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;
 • asigură primirea, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate Primăriei municipiului Turda în termenul legal;
 • urmareşte soluţionarea şi redactarea în termenul legal a răspunsului, acesta  fiind întocmit în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă ;
 • expedierea răspunsurilor către petitionari: C.I.C. va transmite în termen de 5 zile de la înregistrare petiţiile greşit îndreptate, autorităţilor şi instituţiilor publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie; petiţiile anononime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului, nu se iau in considerare şi vor fi clasate;
 • lunar se întocmeşte un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • înregistrează cererile şi răspunsurile privind accesul la informaţii de interes public;
 • răspunde de difuzarea informaţiilor de interes public;
 • ţine evidenţa solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţele pentru tineri destinate închirierii,locuinţe sociale ;
 • se preocupă de organizarea punctului de informare-documentare;
 • verifică şi ridică solicitările depuse în “Cutia Cetăţeanului”;
 • răspunde de păstrarea şi folosirea corectă a ştampilei cu inscripţia “Primăria Municipiului Turda” şi “Primar”;
 • ţine evidenţa abonamentelor şi face abonamente la ziarele şi revistele solicitate ,la Monitorul Oficial al României;
 • asigură consilierea cetăţenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general ,încercând soluţionarea acestora pe loc ,iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor servicii se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
 • răspunde de buna funcţionare a “telefonului cetăţeanului’prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora serviciilor de specialitate;
 • asigură arhivarea documentelor care aparţin serviciului;
 • Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici; 

Actualizat la data de: 05/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.