Comunicate si anunturi

 

2017

 


04.04.2017 Comunicat: Premii la împlinirea a 50 de ani de căsătorie!

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Turda aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie că ceremonia de sărbătorire a acestui eveniment va fi organizată în data de 11.04.2017, la ora 9.00, în Sala Mare a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei din str. 1 Decembrie 1918 nr. 28 începând cu ora 8:30.

Cuplurile care nu și-au depus cerere dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată sunt așteptate pe str. Dacia nr. 1, până în 07.04.2017 cu originalul și copie după următoarele acte: certificatul de căsătorie și buletinul de identitate a ambilor soți precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

            DIRECTOR, Oana Monia Koti            

 


01.02.2017 Tabele selecție dosare concurs pentru ocuparea unor posturi vacante SPAS Turda

Tabel selectie dosare concurs SPAS Turda
Tabel selectie dosare concurs 1 - SPAS Turda

Tabel rezultate proba scrisa

Tabel rezultate proba practica


Anunț 12.01.2017 : Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante SPAS Turda


SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 07 FEBRUARIE 2017

CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI  VACANTE

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA - 1 post, durată nedeterminată, Compartimentul Contabilitate, Salarizare, Resurse umane

Condiții specifice de participare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă economie, contabilitate sau finanţe

 • Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

INFIRMIERA- 3 posturi, durată nedeterminată, Serviciul  Crese

 

Condiții specifice de participare      - studii generale, profesionale sau liceale

 • cursuri in domeniul medico-social               

ÎNGRIJITOR– 1 post, durată  nedeterminată, Centrul Social de urgență pentru Persoane fara Adăpost

Condiții specifice de participare -     studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR– 1 post, durată  nedeterminată , Centrul de Consiliere femei si copii, victime ale violentei domestice

Condiții specifice de participare -     studii generale, profesionale sau liceale

ASISTENT MEDICAL PL - 1 post, durată nedeterminată,  Serviciul Cabinete medicale școlare

Condiții specifice de participare -     studii postliceale  în domeniul asistenței medicale,

minim 2 ani vechime în specialitate studiilor

MUNCITOR IV  (BUCATAR) - 1 post, durata nedeterminata, Cantina de ajutor social

Condiții specifice de participare -     studii medii(liceu economic)/studii profesionale (calificare bucatar)

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 13 ianuarie - 27 ianuarie 2017, orele 12,00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30-31 ianuarie 2017
 • proba scrisă se va susține în data de  07 februarie 2017, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba practică pentru posturile de îngrijitori si cel de muncitor IV (bucătar) în data de  08 februarie 2017, orele 09.00
 • proba de interviu se va susţine în data de 13 februarie 2017, orele 09,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică  şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate IA:

     -       Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată ;

    -      Legea nr. 477/2004 privind privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

     -      Legea 82/1991, republicată ; legea contabilitătii ;

     -     Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

 

Bibliografia pentru posturile de infirmiere :

 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

-          Ordinul  261 / 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare - Anexa- Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia si sterilizarea în unităţile sanitare; capitolele 1,2,3.

-          Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare- Anexa IV - precauţiuni universale (PU)

Bibliografia pentru postul de asistent medical Pl -Cabinete medicale școlare

-      Legea  nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile  publice

 • Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 • Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titirca, vol II, Bucuresti, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169
 • Puericultură si pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012

Cap.2 Creşterea si dezvoltarea(pag.11-pag.22)

      2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare

      2.2.Creşterea staturală

      2.3.Creşterea ponderală

      2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)

      2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației

Cap.4 Afecțiunile copilului

               4.3.Afecțiuni carențiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutriție

                                                                         -4.3.2.Rahitismul carențial

                                                                         -4.3.3.Tetania

               4.4.Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele

                                                                             -4.4.2.Astmul bronsic                                     

               4.6. Afecțiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic

                                                                    -4.6.2 Sdr.dureros abdominal

                                                                    -4.6.3 Parazitozele intestinale

               4.8.Afecțiunile renale(250-256)-4.8.1 Infecțiile de tract urinar

               4.9. Afecțiunile SNC(267-278) -4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile

                                                                  -4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor

              4.10.Afecțiunile sângelui(278-288)-4.10.1Anemii

              4.11.Afecțiunile glandelor endocrine si bolile de nutriție(302-309)

                                  4.11.1 Diabetul zaharat

                                  4.11.2 Hipotiroidismul

                                  4.11.3 Hipertiroidismul

Bibliografia pentru postul de muncitor IV(bucătar)

 •  Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice
 •  Legea 208/1997 legea cantinelor sociale

Bibliografia pentru posturile de îngrijitor este:

 • Legea 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual;

-          Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare- Anexa IV - precauţiuni universale (PU)

  Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Certificatul de membru OAMMR, însoțit de avizul anual 
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.
 • Aviz psihologic de la un cabinet acreditat

 

Proba scrisă se va susține în data de 07 februarie 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.     Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 27 ianuarie , orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Primariei municipiului Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la  Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

                                   

Director executiv                                                                                                    Consilier

     Koti Monia Oana                                                                                        Moldovan Camelia Dorina

 


 

2016

 


Anunț 22.11.2016 : Premiere a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

 

Serviciul Public de Asistență Socială Turda anunță pentru data de 6.12.2016, ora 9.00,  festivitatea de premiere  a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Primăriei Turda. Cuplurile care și-au depus cereri, sunt așteptate să se prezinte  la sediul Primăriei din str 1 Decembrie 1918 nr 28, începând cu ora 8.30 , având asupra lor actele de identitate în original.

DIRECTOR, Oana Monia Koti                                                                         

 


Comunicat 10.10.2016 : Ajutoare pentru inclazirea locuintei

 

Începand cu data de 18.10.2016, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  nr.70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  si Hotărârii   nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. 
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2016- 31 martie 2017.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1), sau se pot descarca de pe site-ul : www.primariaturda.ro.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
-    Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani)
-    Adeverinţa de salariat cu venitul net, cupon de pensie,  cupon somaj,  sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
-    Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
-    certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;
-    adeverinta de la Registru agricol;
-    copie dupa talonul autoturismului;
-    după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
-    factura de gaz sau energie electrica;
Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1)  până la data de 20 noiembrie  pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor  începând cu luna noiembrie.

DIRECTOR, MONIA OANA KOTI

Cerere - Declaraţie pe proprie răspundere - pentru obţinerea ajutorului de încălzire 

 


Anunț: 03.10.2016 - Programul POAD de distribuire a ajutoarelor alimentare s-a încheiat

Serviciul Public de Asistență Socială Turda aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor de ajutoare alimentare conform programului POAD 2016 că începând cu data de vineri, 30 septembrie 2016, s-a încheiat procesul de distribuire a alimentelor.

Menționăm că stocurilor de produse alimentare au fost epuizate.

Director delegat, Oana Monia Koti


ANUNŢ - 20 Septembrie 2016  

Serviciul Public de Asistență Socială Turda aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor de ajutoare alimentare conform programului POAD 2016 că începând cu data de 26.09.2016 începe redistribuirea alimentelor rămase pe stoc conform următoarei planificări:

LUNI - Persoane cu dizabilități

MARȚI - Pensionari

MIERCURI - Beneficiari alocații susținere

JOI - Șomeri și alte categorii fără venituri

VINERI - Beneficiari ajutor social

Menționăm că distribuția se va face cu prioritate persoanelor singure, pe fiecare categorie în parte, în limita stocurilor rămase.

SPAS TURDA, Director delegat, Oana Monia Koti

 


ANUNŢ - 08 Iulie 2016   

Serviciul Public de Asistenta Socială Turda aduce la cunoştiinţa cetăţenilor următoarele:

Începând cu data de 11.07.2016 vor fi distribuite produse alimentare în cadrul POAD 2016.

Distribuirea se va efectua după următorul program:

Luni: 7,30 - 13,00 (persoanele beneficiare ale venitului minim garantat şi persoanele beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei)

Marţi: 7,30 - 13,00 şi 14,00 - 17,00 (persoanele cu handicap grav şi accentuat adulţi şi copii)

Miercuri: 7,30 - 13,00 (persoanele cu handicap grav şi accentuat adulţi şi copii)

Joi: 7,30 - 13,00 şi 14,00 - 17,00 (pensionarii cu venituri mai mici de 450 lei per lună)

Vineri: 7,30 - 13,00 (şomerii cu indemnizaţii mai mici de 450 lei per lună şi cei înregistraţi la forţele de mună; persoane care nu realizeză nici un fel de venituri)

Beneficiarii programului POAD 2016 au obligaţia de a se prezenta personal pentru a ridica ajutoarele alimentare, având asupra lor un act de identitate valabil. Distribuirea acestora se va face pe strada Fabricii, nr. 71, Turda (langa fostul Club  Sticla Turda).

Director delegat SPAS Turda, Monia Oana Koti

 


 

2015


ANUNŢ - 05 Noiembrie 2015   

Începand cu data de ­19.10.2015, locuitorii Municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.70/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii  nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins între 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2015 - 31 martie 2016.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanţi de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1),  de la punctul de încasare a impozitelor şi taxelor de pe str. C.Victoriei, nr.102-104, Oprişani, sau se pot descarca de pe site-ul www.primariaturda.ro.

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire:

 • Documentele de stare civilă pentru toţi membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menţionată în cuprinsul cererii (cărţi de identitate sau certificate de naştere pentru membrii familiei care au vârsta de până la 14 ani);
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon alocaţie de stat, cupon şomaj,  sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Turda;
 • certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;
 • adeverinţă de la Registru agricol;
 • copie după talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • factura de gaz sau energie electrică;

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere însoţită de documentele mai sus menţionate se depun  în următoarele locaţii:  la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) şi la punctul de încasare a impozitelor şi taxelor de pe str. C.Victoriei, nr.102-104, Oprişani,  până la data de 20 noiembrie anul curent pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.
 

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

ANEXE

Cerere - Declaraţie pe proprie răspundere - pentru obţinerea ajutorului de încălzire 

Lista bunuri excludere ajutor incalzire locuinte

 


COMUNICAT - 17 martie 2015

Începând cu data de 06.01.2015, s-au distribuit produse alimentare persoanelor defavorizate, prin programul POAD 2014. Ultima zi de distribuţie a fost 17.02.2015, dată până la care persoanele care au primit Cupon de la Guvernul României sau şi-au depus cerere pentru lista suplimentară şi-au ridicat alimentele. În perioada respectivă şi-au ridicat alimentele un număr de 4470 de persoane, din care 682 persoane de pe lista suplimentara şi 3788 persoane cu Cupoane de la Guvernul României.

În urma distribuirii au rămas în stoc 3704 pachete, reprezentând 1852 porţii. Conform Hotărârii nr.80/10.02.2015 pentru completarea HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2014 şi a actului nr. 12897 din 18.02.2015 al Ministerului Fondurilor Europene s-a strabilit ca stocurile de ajutoare alimentare să fie redistribuite în favoarea persoanelor aparţinând grupului ţintă care se află pe lista iniţială şi care au primit alimente.

Totodată ordinea de distribuire va fi cea de la art.3 alin.1 din HG nr.799/2014 şi anume: beneficiarii Legii 416 – Ajutor Social, persoane beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, someri indemnizati si neindemnizati, pensionarii, veteranii de razboi, vaduvele ale acestora si alte categorii  potrivit HG 799/2014, persoane cu handicap accentuat şi grav.   

Astfel, în perioada 02.03-16.03.2015 s-au distribuit alimente unui număr de 1852 persoane din categoriile menţionate anterior, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare şi în funcţie de cantitatea rămasă în urma distribuirii iniţiale.

 

 
COMUNICAT - 09 martie 2015
Locuința Protejată pentru persoane cu ușoare dizabilități Turda, aflată în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială Turda, a participat și în acest an la Târgul Meșteșugarilor, Manufacturierilor și Artizanilor Populari, organizat de Primăria Turda în perioada 27 februarie - 8 martie 2015.

Produsele handmade prezentate la târg au fost realizate de beneficiarii Locuinței Protejate în cadrul atelierului de ergoterapie, care are ca scop, dezvoltarea îndemânării, a expresivității, a deprinderilor manuale, resocializare, dezvoltarea respectului față de rezultatele muncii lor, educarea în scopul respectării regulilor de grup, încurajarea cooperării și consolidarea abilităților de a finaliza un lucru început.

Din banii obținuți din vânzarea produselor se vor sărbători zilele de naștere ale beneficiarilor și se va asigura protocolul pentru beneficiari în cadrul diverselor activități și serbări festive organizate de către Locuința Protejată (ex: activități care privesc sărbătorile Pascale, Craciun, Anul Nou, Ziua Mondială a Sănătății Mintale, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități etc.). Cel mai apropiat eveniment care a fost sărbătorit, a fost Ziua de 8 martie, zi marcată prin ieșirea împreună cu beneficiarii la cofetărie și înmânarea de flori beneficiarelor Locuinței Protejate 

 


 

COMUNICAT - 03 martie 2015

MUNICIPIUL TURDA - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Începând de luni, 02 martie 2015, persoanele care şi-au ridicat produsele alimentare destinate persoanelor defavorizate, înainte de 31.12.2014 sunt rugate să se prezinte pe strada Ştefan cel Mare, nr. 4-6 pentru ridicarea unui supliment alimentar.

Ridicarea produselor se face după următorul program:

LUNI - JOI 08:00-14:00

VINERI 08:00-12:00

Beneficiarii HG 799/2014 se vor prezenta cu următoarele documente, în următoarele zile :

-          Luni, Marţi şi Miercuri ( 02, 03 şi 04 Martie 2015 ) – beneficiarii Legii 416 – Ajutor Social – actul de identitate în original al tuturor persoanelor din Dosar;

-          Joi, Vineri şi Luni ( 05, 06 şi 09 Martie 2015 ) – persoane beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei  – actul de identitate în original al tuturor persoanelor din Dosar;

-          Marţi, Miercuri şi Joi ( 10, 11 şi 12 Martie ) – şomeri îndemnizaţi şi neîndemnizaţi – actul de identitate în original;

-          Vineri, Luni şi Marţi ( 13, 16 şi 17 Martie ) – pensionarii, veteranii de război, văduvele ale acestora şi alte categorii potrivit HG 799/2014 care au pensie până în 400 lei – actul de identitate în original;

-          Miercuri, Joi şi Vineri ( 18, 19 si 20 Martie ) – persoane cu handicap accentuat şi grav – actul de identitate în original;

Persoanele care ridică alimente pentru alte persoane defavorizate vor prezenta actul de identitate personal şi al persoanei pentru care ridică, în original şi copie şi documentele menţionate anterior.

Atentie: se vor respecta programul şi ordinea de distribuţie menţionate mai sus, cât şi obligativitatea prezentării actelor.

Pentru informaţii suplimentare: tel. 0755612322

 


ANUNŢ - 10 Octombrie 2014  

MUNICIPIUL TURDA - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Începând cu data de 09.10.2014 se preiau cererile pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârea nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece si adresa cu nr.16238/24.09.2014 primita de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice cu privire la acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in sezonul rece: 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015,  în urmatoarele locatii:

1 - sediul Cantinei de Ajutor Social – str. Mihai Eminescu, nr.1;
2 - punctul de încasare a impozitelor si taxelor de pe str. C.Victoriei, nr.102-104, Oprisani;

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri.
Formularele se vor ridica de la sediul Cantinei de Ajutor Social – str. Mihai Eminescu, nr.1 si de la punctul de încasare a impozitelor si taxelor de pe str. C.Victoriei, nr.102-104, Oprisani;

Cererile vor fi însotite de urmatoarele acte:
a) Copii dupa B.I. sau C.I.;
b) Copii dupa certificatele de nastere pentru copiii sub 14 ani;
c) Adeverinte cu venitul net, cupoane de pensie sau alte acte doveditoare aletuturor veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
d) Certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;
e) Adeverinta de la Registru agricol;
f) Copie dupa talonul autoturismului;
g) Dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
h) Factura de gaz sau energie electrica;
Mentionam ca pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei familiile si persoanele singure ale caror venituri nete lunare pe membru sunt pana la 615 lei .

NOTA:
Familiile si persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiaza de ajutor pentru încalzirea locuintei.

DIRECTOR: NAPĂU DENISA


Actualizat la data de: 05/04/2017

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.