Rol, misiune, organizare

 

DIRECTIA  IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

 

Directia impozite şi taxe urmăreşte ansamblul operatiilor de impunere, control  şi încasare a veniturilor fiscale, aplicarea procedurilor legale de executare silita  pentru recuperarea debitelor restante din impozite, taxe şi amenzi. 

Participă la fundamentarea proiectelor de hotarâri ale Consiliului local privind impozitele şi taxele locale, fundamentează nivelul veniturilor din impozite şi taxe locale pe care le propune pentru cuprinderea în bugetul local anual sau multianual.

           

Structura direcţiei cuprinde:

 • Serviciul Constatare, Impunere şi Control
 • Serviciul Evidenţă şi Încasare Impozite şi Taxe
 • Serviciul Executori Bugetari

 

A. Serviciul  constatare, impunere şi control

 

a.1. Compartimentul Constatare, Impunere şi Control Persoane Fizice 

 

 • Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili.
 • Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic.
 • Verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială.
 • Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă prevederile legale.
 • Efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale.
 • Intocmeste documentatiile necesare în limita competenţei si propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.
 • Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal.
 • Efectuează acţiuni de control in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala. In functiile de situatiile aparute solicita sprijinul altor compartimente din Primarie.
 • Verifică persoanele fizice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local si stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe.
 • Intocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor.
 • Asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili.
 • Cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare.
 • Propune, în condiţii prevăzute de lege restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale.
 • Soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili.
 • Transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor fizice.
 • Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei.
 • Asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute.
 • Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea Primăriei privind impozitele şi taxele locale.

 

a.2. Compartimentul Constatare, Impunere şi Control Persoane Juridice 

 

 • Constată  şi  stabileşte  impozitele  şi  taxele  locale  prevăzute  de  lege, datorate  de  persoanele  juridice.
 • Intocmeşte  borderourile  de  debite  şi  scăderi, urmăreşte  operarea  lor  în  evidenţele  analitice  şi  sintetice.
 • Urmăreşte  întocmirea  şi  depunerea  în termenele  cerute  de  lege  a  declaraţiilor  de  impunere  de  către  contribuabili.
 • Gestionează  documentele  referitoare  la  impunerea  fiecărui  contribuabil, grupate  într-un  dosar  fiscal  unic.
 • Verifică  periodic  sinceritatea  declaraţiilor  depuse  de  contribuabili  stabilind, după  caz, diferenţe  faţă  de  impunerea  iniţială.
 • Aplică  sancţiunile  prevăzute  de  actele normative  tuturor  persoanelor  juridice  care  încalcă  prevederile  legale.
 • Efectuează  impunerea  din  oficiu  a  contribuabililor  care  nu  şi-au  corectat  declaraţiile  iniţiale.
 • Intocmeste documentatiile necesare, in limita competentei face propuneri   în  legătură  cu  acordarea  de  amânări  sau  eşalonări, reduceri, scutiri    de  impozite  şi  taxe, majorări  de  întârziere in baza cererilor depuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.
 • Efectuează  acţiuni  de  control  împreună  cu  celelalte  servicii  şi  compartimente  din  cadrul  Primăriei  Turda, în  vederea  identificării  şi  impunerii  cazurilor  de  evaziune  fiscală.
 • Verifică  persoanele  juridice  asupra  determinării  materiei  impozabile  reale, precum  şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor  datorate  bugetului  local si stabileste diferente de impozite si taxe. 
 • Asigură  cuprinderea  în  activitatea de verificare şi  stabilire a  impozitelor şi taxelor  a  tuturor  persoanelor  juridice  care  au  calitatea  de  contribuabili. 
 • Intocmeşte planul de control lunar, astfel încât să asigure verificarea tuturor  persoanelor  juridice  în  cadrul  termenului  legal  de  prescripţie.
 • Cercetează  obiecţiile  şi  contestaţiile persoanelor  juridice  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  şi  propune  soluţii  de  rezolvare.
 • Transmite  documentaţia  pentru  urmărire, în  cazul  diferenţelor  impozitelor  şi  taxelor, penalităţilor  de  întârziere  şi  amenzilor  stabilite  persoanelor  juridice.
 • Efectuează  analize  şi  întocmeşte  informări  în  legătură  cu  verificarea, constatarea  şi  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor, rezultatele  acţiunilor  de  verificare  şi  măsurile  luate  pentru  nerespectarea  legislaţiei.
 • Asigură  păstrarea  confidenţialităţii  lucrărilor  efectuate  şi  a  informaţiilor  deţinute.
 • Indeplineşte  orice  alte  atribuţii  repartizate  de  conducerea  Primăriei  privind  impozitele  şi  taxele  locale.

 

B. Serviciul evidenţă şi încasare impozite şi taxe

 

 • Preia  declaraţiile  de  taxe  şi  impozite  locale, asigurând  operarea  lor  în  evidenţele  sintetice  şi  analitice.
 • Preia  borderourile  de  debite  şi  scăderi  şi  asigură  operarea  lor  în  evideneţele  sintetice  şi  analitice.
 • Efectuează  impunerea  din  oficiu  în  cazul  contribuabililor  care  nu  şi-au  depus  declaraţiile  sau  a  căror  declaraţii  sunt  eronate.
 • Ţine  evidenţa  obligaţiilor  fiscale  pentru  fiecare  plătitor  de  impozite  şi  taxe  locale, precum  şi  a  plăţilor  efectuate  de  aceştia  în  contul  obligaţiilor  bugetare.
 • Stabileşte  dobanzi si penalităţi  pentru  neplata  obligaţiilor  la  bugetul  local.
 • Asigură  preluarea  în  baza  de  date  a  informaţiilor  din  dosarele  fiscale.
 • Urmăreşte  încasarea  impozitelor şi  taxelor  locale  şi  informează  din  timp  conducerea  serviciului  despre  realizarea  sau  nerealizarea  acestora.
 • Efectuează  pe  baza  documentelor  aprobate  compensări  şi  restituiri  de  impozite  şi  taxe  locale.
 • Transmite  pentru  urmărire  şi  executare  silită  sumele  restante.
 • Intocmeşte  pe  baza  datelor  deţinute  centralizatorul  listelor  de  rămăşiţe  şi  de  suprasolviri, pe  feluri  de  impozite  şi  taxe  locale.
 • Verifică documentele  de  încasare  în  numerar  şi  prin  virament  a  veniturilor  bugetului  local, din  punct  de  vedere  legal, termene  de  plată, încadrare  corectă  pe  subdiviziunile  clasificaţiei  bugetare.
 • Urmăreşte  încadrarea  corectă  pe  surse  de  venituri, în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  şi  cu  conturile  deschise  în  acest  sens.
 • Conduce  evidenţa  impozitelor şi taxelor  încasate  pe  surse  şi  conturi  de  venituri.
 • Răspunde de întocmirea borderourilor zilnice de încasări ale impozitelor, taxelor, amenzilor, înregistrând operaţiunile efectuate numai pe  baza  documentelor  justificative.
 • Primeşte de la Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS un exemplar din contractele de închiriere şi/ sau concesionare clădiri şi/sau  terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Turda şi le operează în baza de date cu chirii şi concesiuni;
 • Primeşte de la Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS modificările şi sistările la contractele de închiriere şi/ sau concesionare clădiri şi/ sau terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Turda şi le operează în baza de date;
 • încasează chiriile şi/sau concesiunile pentru care are responsabilitatea evidenţei şi pentru care gestionează baza de date, operează încasările la chirii şi concesiuni efectuate în numerar sau prin conturile de trezorerie în baza de date  şi conduce evidenţa pe plătitor;
 • Calculează şi evidenţiază majorările de întârziere stabilite  pentru depăşirea termenelor de plată prevăzute în contractele de închiriere şi/ sau concesiune;
 • Emite şi transmite facturile către chiriaşii şi/ sau concesionarii la acele categorii la care se prevede în contract ca plată se face pe bază de factură;
 • Comunica lunar, trimestrial şi anual Direcţiei economice situaţiile privind debitele şi încasările în vederea înregistrării în evidenţa contabilă. La finele fiecărui an fiscal comunică situaţia analitică cu debitele neîncasate din chirii şi concesiuni, care stă la baza inventarierii anuale a debitorilor;
 • Comunică Serviciului evidenţă patrimoniu şi GIS situaţia contractelor pentru care nu s-au respectat termenele de plată de către chiriaşi sau concesionari şi debitele restante în vederea demarării  procedurilor legale de executare silită;
 • Ofera informaţiile solicitate de contractanţi privind debitele din chirii şi/sau concesiuni,  plăţile efectuate şi soldul de plată;
 • Eliberează adeverinţe specifice obiectului de activitate solicitate de chiriaşi sau concesionari;
 • Întocmeşte rapoartele solicitate de conducerea instituţiei privind situaţia debitelor, încasărilor şi soldul la chirii şi concesiuni;
 • Transmite situaţiile solicitate de către Direcţia economică-Serviciul financiar buget datele necesare pentru fundamentarea bugetului;   
 • Răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii  desfăşurate, urmărind circuitul acestora în cadrul legal;
 • Îndosariază şi arhivează toate documentele ce au  făcut  obiectul  activităţii desfăşurate;
 • Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din  evidenţă  privind  impozitele şi taxele locale;
 • Îndeplineşte orice  alte  atribuţii  repartizate  de  conducerea  Primăriei  privind  încasarea creanţelor bugetare.

 

C. Serviciul executori bugetari

 

 • Desfăşoară activitate de executare silită a persoanelor fizice si juridice şi cea de  stingere a creanţelor conform prevederilor legale in vigoare.
 • Infiinteaza popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor opriţi, precum şi societăţilor bancare şi  stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora.
 • Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire.
 • Intocmeşte borderoul de debite pentru titlurile executorii  primite de la alte unităţi  care în  prealabil au fost verificate şi urmează să fie confirmate.
 • Intocmeşte borderoul de scădere pentru actele de scădere  aprobate, procese  verbale de constatare a solvabilităţii şi diferite  referate, precum şi pentru debitele retrase de  unităţile care le-au  transmis.
 • Intocmeşte dosare  pentru  debitele  primite  spre  executare  silită  de  la  alte  unităţi  şi  asigură  respectarea  prevederilor  legale  privind  identificarea  debitorilor  şi  confirmarea  titlurilor  executorii  primite  de  la  alte  organe.
 • Asigură  încasarea  creanţelor  faţă  de  bugetul  local, în  termenul  de prescripţie  şi  propune  măsuri  de  recuperare  a  celor  prescrise  din  culpa  organelor  de  executare.
 • Calculează  cheltuielile  de  executare  silită  şi  majorările  de  întârziere, penalităţile  sau  alte  sume, când  cuantumul  acestora  nu  a  fost  stabilit  în  titlul  executoriu.
 • Pe  baza  datelor  deţinute, analizează  şi  hotărăşte  măsurile  de  executare  silită  în  aşa  fel  încât  realizarea  creanţei  să  s  facă  cu  rezultate  cât  mai  avantajoase, ţinând  seama  de  interesul  imediat  al  Consiliului  Local, cât  şi  de  drepturile  şi  obligaţiile  debitorului  urmărit.
 • Intocmeşte  actele  necesare  aplicării  procedurii  de  executare.
 • Asigură  şi  organizează  atunci  când  este  cazul  ridicarea  şi  depozitarea  bunurilor  sechestrate, precum  şi  valorificarea  bunurilor  sechestrate.
 • Numeşte  custodele  şi  administratorul  sechestrului  şi  propune  spre  aprobare  indemnizaţia  acestora.
 • Efectuează  sau  solicită  evaluarea  bunurilor  sechestrate.
 • Organizează  şi  asigură  în  condiţiile  legii  valorificarea  bunurilor  sechestrate.
 • Dispune  pe  baza  convenţiei  încheiate  cu  debitorii  sau  cu  terţe  persoane  juridice, transmiterea  sau  stingerea  obligaţiilor  bugetului  local  prin  modalităţile  prevăzute  de  lege.
 • Intocmeşte  documentaţiile  şi  propunerile  privind  debitorii  insolvabili.
 • Verifică  periodic  contribuabilii  înscrişi  în  evidenţa  separată  şi  urmăreşte  starea  de  insolvabilitate  pentru  aceştia, în  cadrul  termenului  de  prescripţie  local.
 • Soluţionează  cererile  plătitorilor  prin  care  se  solicită  relaţii  referitoare  la  aplicarea  executării  silite  şi  a  modalităţilor  de  stingere  a  creanţelor.
 • Elaborează, pe  baza  datelor  deţinute, informări  şi  situaţii  privind  realizarea  creanţelor  bugetare.
 • Desfăşoară  activitatea  de  încasare  pe  teren  a debitelor restante  de  la  persoane  fizice si juridice, amenzile  aplicate  de  serviciile  proprii  ale  Primăriei  Turda  şi  cele  preluate  de  la  instituţiile  şi  agenţii  economici  care  constituie  venituri  la  bugetul  local.
 • Preia  în  evidenţă  debitele  pentru  titlurile  executorii  primite  de  la  alte  unităţi, care  în  prealabil  au  fost  verificate  şi  urmează  a  fi  confirmate.
 • Asigură  respectarea  prevederilor  legale  privind  identificarea  debitorilor  şi  confirmarea  titlurilor  executorii  primite  de  la  alte  organe.
 • Colaborează  cu  organele  Ministerului  de  Interne, Organele  Ministerului  Justiţiei  şi  alte  organe  ale  administraţiei  publice, în  vederea  incasarii  creanţelor  prin  executare  silită  sau  alte  modalităţi legale.
 • Repartizează  sumele  realizate  prin  executare silită, potrivit  Ordinei  de  preferinţă  prevăzută  de lege, în  cazul  în  care, la  executarea  silită  participă  mai  mulţi  creditori.
 • Soluţionează şi rezolvă  orice  alte  lucrări  privind  incasarea  creanţelor    bugetului  local, în  baza  sarcinilor  din  legislaţia  fiscală, repartizate  de  conducere.
 • Asigură  şi  răspunde  de  integritatea, confidenţialitatea  şi  securitatea  datelor  din  evidenţă  privind  impozitele  şi  taxele  locale.
 • Asigura pastrarea si arhivarea documentelor.
 • Indeplineşte  orice  alte  atribuţii  repartizate  de  conducerea  Primăriei  privind  incasarea creantelor bugetare

 

În realizarea atribuţiilor Direcţia de impozite şi taxe locale colaborează cu :

 • Toate persoanele fizice şi juridice care datorează impozite şi taxe la bugetul local
 • Direcţia Finanţelor Publice Cluj
 • Administraţia Financiară Turda
 • Consiliul judeţean Cluj
 • Instituţia Prefectului judeţului Cluj
 • Direcţia judeţeană de Statistică Cluj
 • Alte instituţii
 • Oficiul juridic din cadrul Primăriei
 • Serviciile şi birourile din structura primăriei care au tangenţă cu activitatea direcţiei

Actualizat la data de: 21/11/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.