Acte necesare

NOTĂ: - toate modelele de formulare tipizate de tip ITL, menţionate mai jos, defalcate pe categorii de bunuri, se găsesc la secţiunea "Formulare tipizate"!


A. DOCUMENTE NECESARE LUĂRII ÎN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND - PERSOANELOR FIZICE

Depunerea declaraţiilor şi luarea în evidenţele fiscale se realizează la Direcţia Impozite şi Taxe Locale - CAM 27

1. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:

- declaraţie de impunere – MODEL ITL 005

- 2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;

- copie carte de identitate a mijlocului de transport;

- copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare;

- copie act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport);

- dosar plic.

 Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România  , pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”


2. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de  peste 12 tone:

- declaraţie de impunere – MODEL ITL 006

- 2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse;

- copie carte de identitate a mijlocului de transport;

- copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare;

- dovada tipului de suspensie eliberată de RAR;

- copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport,);

- dosar plic.

 Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,, documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”


3. Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale  a unui mijloc de transport:

- contractul de vânzare cumpărare în original plus 4 copii semnate pentru conformitate cu originalul actului de înstrăinare;

- fişa de înmatriculare în original și copie pentru vizare.

NOTĂ:În cazul înstrăinării unui mijloc de transport este  necesară  achitarea la zi a tuturor impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzile în scopul eliberării unui Certificat de atestare fiscală pe numele vânzătorului.


4. Acte necesare pentru  înregistrare teren:

- declaraţie de impunere teren vizată la Registrul Agricol (cam.6) - MODEL ITL 003

- copie după actul de dobândire sau copie titlu de proprietate;

- copie contract de  închiriere, concesionare, luare în administrare sau folosința, după caz, din care să rezulte suprafața și categoria de folosință a terenului;

- copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport);

anexa la declarația 003 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România;

- dosar plic.

 Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.


5. Acte necesare pentru înregistrare clădiri

a) rezidentiale (folosite ca locuință)

- declaraţie de impunere clădire - MODEL ITL 001

- copie după actul de dobândire, construire;

- copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor;

- copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport);

anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România;

- dosar plic.

b) nerezidențiale (folosite pentru activități economice)

- declaraţie de impunere clădire - MODEL ITL 001

- copie după actul de dobândire/ construire pentru clădirile  dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinț;

- raport de   evaluare  întocmit de evaluator autorizat în cazul clădirilor mai vechi de 5 ani și nedeclarate la termen;

- copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor;

- copie act de identitate ( buletin, carte de identitate, paşaport);

- anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România;

- dosar plic.

c) mixte (o parte sunt folosite ca locuință, o parte pentru activități economice)

- declaraţie de impunere clădire - MODEL ITL 001

- copie după actul de dobândire/construire pentru clădirile  dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

- raport de  de evaluare întocmit de evaluator autorizat în cazul clădirilor mai vechi de 5 ani și nedeclarate la termen;

- copie a actului care atestă suprafața folosiță pentru activități economice:

           (a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;

           (b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146 - 2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii    economice;

           (c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           (d) documentaţia cadastrală;

           (e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a) - d);

           (f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există alte documente doveditoare.

- copie schiţa casei şi anexelor cu suprafeţele exterioare in cazul caselor;

- copie act de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport);

- anexa la declarația 001 în cazul persoanelor cu domiciliul sau reședința în alt stat membru al UE decât România;

- dosar plic.

NOTĂ: 1. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează ca în cazul clădirilor rezidențiale și se depune declarație din care să rezulte ca nu desfășoară activități economice.

            2. În cazul în care persoana care face declaraţia a avut  în proprietate pe perioada 2010-2015 mai multe clădiri, are obligaţia depunerii   pe lângă documentele mai sus menţionate şi a ,,Declaraţiei speciale de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat – MODEL ITL 026.

În cazul înstrăinării de terenuri sau clădiri:

          - toate obligațiile  datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi;

          - se depune copia dupa actul de înstrăinare, iar în cazul clădirilor, dacă este cazul se reface declaraţia specială MODEL ITL 026.

            3.Persoanele cu domiciliul sau reședința  în alt stat membru al UE vor anexa la declarațiile de luare în evidenta anexele


B. DOCUMENTE NECESARE LUĂRII ÎN EVIDENŢELE FISCALE A BUNURILOR APARŢINÂND - PERSOANELOR JURIDICE

Depunerea declaraţiilor şi luarea în evidenţele fiscale se realizează la Direcţia Impozite şi Taxe Locale - CAM 27

1. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport:

- declaraţie de impunere – MODEL ITL 005

- 2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul/sediul vechiul proprietar (pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse.

- copie carte de identitate a mijlocului de transport;

- copie fişă înmatriculare + originalul pentru vizare;

- copie acte societate (CUI, statut)

- declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;

 - dosar plic.

 Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,,documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”


2. Acte necesare pentru înregistrarea mijloacelor de transport de  peste 12 tone:

- declaraţie de impunere – MODEL ITL 006

- 2 exemplare ale actului de dobândire (contract de vânzare-cumpărare,factură, etc) care să fie înregistrate la primăria unde a avut domiciliul/sediu vechiul proprietar  ( pentru cele uzate). În cazul celor dobândite din străinătate documentele vor fi traduse.

- copie carte de identitate a mijlocului de transport;

- copie fişa înmatriculare + originalul pentru vizare

- dovada tipului de suspensie eliberată de RAR;

- copie  acte societate (CUI, statut)

- declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;

- dosar plic;

 Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: în cazul mijloacelor de transport dobândite în țară pe baza de factură sau al celor achiziționate din alt stat decât România, pe documentul de proveniență se va trece mențiunea ,,documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea”


3. Acte necesare scoaterii din evidenţele fiscale  a unui mijloc de transport:

- contractul de vânzare cumpărare in original plus 4 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale  actului de înstrăinare;

- fişa de înmatriculare în original pentru vizare.

NOTĂ: În cazul înstrăinării unui mijloc de transport este  necesară  achitarea la zi a tuturor impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzile în scopul eliberării unui Certificat de atestare fiscală pe numele vânzătorului.


4.Acte necesare pentru  înregistrare teren:

- declaraţie de impunere teren vizată la Registrul Agricol (cam.6) - MODEL ITL 004

- copie după actul de dobândire;

- copie contract de  închiriere, concesionare, luare în administrare sau folosința, după caz, din care să rezulte suprafața și categoria de folosință a terenului;

- copie acte societate (CUI, statut);

- declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;

- dosar plic

- anexa la declarația 004 în cazul persoanelor cu sediul  în alt stat membru al UE decât România;

  Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.


5.Acte necesare pentru înregistrare clădiri

- declaraţie de impunere clădire - MODEL ITL 002

- copie după actul de dobândire/ construire.  În cazul documentelor de dobândire din care nu rezultă separat valoarea clădirii, separat valoarea terenului este necesara depunerea unui raport de evaluare;

- raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat, dacă  e cazul;

- pentru clădirile închiriate, concesionate, luate în administrare sau folosința, după caz, este necesara ,,adeverința cu valoarea de inventar din evidența proprietarului” sau raport de evaluare după caz;

- copie acte societate (CUI, statut)

- declaraţie pe proprie răspundere cu conturile şi băncile cu care lucrează firma;

- anexa la declarația 002 în cazul persoanelor cu sediul  în alt stat membru al UE decât România;

- dosar plic.

- Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: actele societății, respectiv copie după CUI si statut precum si declarația cu conturile și băncile cu care lucrează unitățile se depun o singură dată, atunci când se declară primul bun supus impozitării.


În cazul înstrăinării de terenuri sau clădiri:

        - toate obligațiile datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi, iar pentru bunul care se înstrăinează  impozitul se achita pentru întreg anul.

        - se depun copia  actului de înstrăinare şi declaraţii rectificative.


 


Actualizat la data de: 28/10/2016

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.