Rolul și misiunea

 

Arhitectul Şef


În cadrul aparatului de specialitate al primarului se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. În cazul municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcţie generală sau direcţie.
Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor primăriilor are statutul de arhitect-şef şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice locale. 
Arhitectul şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. În activitatea lui, arhitectul şef  este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.
Arhitectul şef cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare.

 

Structura de specialitate condusă de arhitectul şef al municipiului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

- iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
- urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
- organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
- coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
- participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
- avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
- stabileşte taxele specifice, respectiv taxe pentru certificate de urbanism, taxe de autorizare construcţii, taxe pentru demolare construcţii, taxe pentru branşamente, adeverinţe pentru extravilan şi intravilan, taxe pentru adeverinţe existenţă construcţii, taxe pentru diferite avize, taxe de nomenclatură stradală, etc., conform prevederilor legale şi actelor administrative incidente.

 

În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.

- avizarea si controlul implementarii documentatiilor de amenajare a teritoriului;
- initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului initiate de administratia publica locala ;
- avizarea strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune;
- initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune initiate de administrartia publica locala ;
- avizarea si controlul implementarii instrumentelor de control al dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si construire, regulamente de administreare a proprietatii) ;
- initierea, coordonarea si consultarea in colaborare a instrumentelor de control al dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si construire, regulamente de administreare a proprietatii) ;
- asigura integrarea competitiva a localitatii in contextul dezvoltarii la nivel european, urmarind viziunea comuna a actorilor implicati in proces prin adaptarea propunerilor locale si regionale  la strategiile si politicile nationale si europene ;
- urmarirea si evaluarea permanenta  a rezultatelor neprevazute din domeniul de activitate (pe masura ce necesitatile si resursele evolueaza) precum si propunerea de solutii si actiuni eficiente de corectare a acestora tinand cont de realitatea economica si de dezvoltarea durabila;
- administrarea si penalizarea conform legii a lucrarilor de construire/desfiinţare legale; 
- initierea si  coordonarea Land Information Sistem (colectare, stocare, administrare date urbane si informatii geospatiale ) si participare la GIS;
- asigura evidenta si administrarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului ;
- intocmirea, verificarea, legalitatii din punct de vedere tehnic si eliberarea actelor de autoritate in  domeniu ( autorizatii de construire/desfiintate, acord unic, autorizatii de comert stradal, regularizari taxe de autorizare in constructii, autorizatii de functionare, adeverinte de notare, certificate de nomenclatura stradala) ;
- intocmirea verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si eliberarea (certificat de urbanism in vederea construirii/desfintarii, operatiuni notariale/ comasari/parcelari/dezmembrari in vederea construirii, adeverinte de intravilan/extravilan, avize comisii de specialitate coordonate);
- asigura consultarea populatiei si a actorilor interesati in procesul planificarii urbane prin mediatizarea necesara pentru punerea in valoare a actiunilor ;
- initierea, coordonarea si controlul armonizarii proiectelor de investitii in infrastructura (tehnico-edilitara, rutiera) ;
- initierea, coordonarea si controlul proiectelor de spatii verzi / piete/ spatii publice/ cimitire ;
- coordonarea activitatii de protejare a monumentelor aflate in patrimoniul municipiului ;
- administrarea patrimoniului public si privat al municipiului – terenuri.


Actualizat la data de: 02/12/2014

Cautare
Contact

Primăria Municipiului Turda


P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28,
Mun. Turda, Județul Cluj, România
Telefon: 0264313160
Fax: 0264317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web: www.primariaturda.ro


 

 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.