Anunț: Invitație de participare la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru Servicii de publicitate în mass-media

Publicat de: PR Turda

Nr.5.155/ 06.03.2017

 

ANUNT - INVITATIE DE PARTICIPARE

 

            La procedura de atribuire a contractelor de  achizitie publica  pentru: Servicii de publicitate în mass-media.

            MUNICIPIUL TURDA invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica  pentru: Servicii de publicitate în mass-media .

Denumirea: MUNICIPIUL TURDA

1.Cod unic de inregistrare: 4378930

2.Sediul:  Turda , P-ta 1 Decembrie 1918 nr.28. jud. Cluj

3.Telefon/fax:  0264-313160, 0264-311153

4.Pagina  de internet: www.primariaturda.ro

5.Procedura de atribuire: achizitie directa

6.Sursa  de finantare  a contractului: buget local

7.Obiectul contractului: Servicii de publicitate în mass-media.

8.Durata contractuala: de la 15 .04.2017 pana la 31.12.2017 cu posibilitatea de prelungire pentru primele patru luni din 2018

9. Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate ( Rev.2)

10.Informatii si clarificari: Ofertantii interesati pot sa solicite Caietul de Sarcini al achizitiei la Compartiment Achizitii Publice ,  e-mail:achizitiipmt@yahoo.ro , Tel:0264-311153

11.  Data limita pentru depunerea ofertei: 04.04.2017, ora 10.00

12.  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 05.04.2017, ora 10.00, la sediul entitatii contractante

13.  Valoarea estimata a achizitiei: 124.800 Lei fără TVA

14.  Pretul va fi exprimat in lei fara TVA

15.  Moneda in care se transmite oferta de pret:  lei fara TVA

16.  Limba  in care  se redacteaza oferta: limba romana

17. Modalitati de plata: plata se va efectua lunar, in lei, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii la registratura entitatii contractante

18.  Perioada de valabilitate  a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 40 de zile de la  termenul limita de primire a ofertelor.

19.  Ofertantul  trebuie sa aiba posibilitatea sa presteze serviciul ofertat, conform cerinţelor caietului de sarcini.

20.  Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii serviciului. Oferta  de  pret va include toate cheltuielile ofertantului.

21.  Achizitia directa se va realiza prin catalogul electronic

Atribuirea se va realiza dupa cum urmeaza (pentru ofértele care respecta specificatiile solicitate in Caietul de Sarcini):

a) pentru presa scrisa: - in functie de tirajul pe editie;

b)pentru presa online  - in functie de numarul de vizitatori unici.

22.  Legislatie aplicabila:

a)   Legea 98/2016 privind achizitiile publice

b)   HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului cadru din Legea

98/2016 privind achizitiile publice

c)   Legea nr.100/2016 privind remediile si  caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie  publica.

 

Ofertantii  care  doresc  sa depuna oferte, vor posta pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica  proceduri-cumparari directe-catalog de produse/servicii/lucrari, sub denumirea: " Servicii de publicitate în mass-media pentru MUNICIPIUL TURDA ", Cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2) pana la data de: 04.04.2017 ora 10:00 si vor trimite o adresa la adresa de mail achizitiipmt@yahoo.ro prin care vor instiinta autoritatea  contractanta ca au postat oferta in catalogul electronic. De asemenea, ofertantii vor trimite odata cu adresa : propunerea tehnica, copia certificatulului constatator si descrierea experientei similare. Oferta financiara va fi in concordanta cu grilele prevazute in caietul de Sarcini si se va  posta  in SEAP.  

Se vor incheia contracte cu toti ofertantii a caror oferta este admisibila (respecta conditiile minime obligatorii prevazute in Caietul de Sarcini),

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, e-mail: achizitiipmt@yahoo.ro sau Tel: 0264-311153 pana la data limita pentru postarea ofertelor  in catalogul electronic SEAP .                              

                             

        Intocmit,                                                                                                

Compartiment Achizitii Publice,                                                                    

       Berar Marioara                                              


Actualizat la data de: 06/03/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Municipiul Turda Harta site Powered by SOBIS Portal.