PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN DATA DE 31 IULIE 2017, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE 

Şef serviciu, gradul II – Serviciul evidenţă şi încasare impozite şi taxe
Condiţii specifice:
– absolvent studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– să fie numit într-o funcţie publică din clasa I
– minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
Proba scrisă se va susţine în data de 31 iulie 2017, orele 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28. Condiţiile cumulative de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 66. Proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

X