Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 11 aprilie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 11 aprilie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

• consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

• consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 11 aprilie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 09 martie – 28 martie 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Ligia Arsene, referent RU.

Atribuțiile postului:
Consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
– completarea şi actualizarea zilnică a registrelor agricole,
– completarea şi vizarea declaraţiilor fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren datorat în temeiul noului Cod Fiscal;
– preluarea cererilor, verificarea în teren, întocmirea şi eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol ;
– preluarea cererilor, verificarea, întocmirea şi eliberarea adeverinţelor privind starea materială, pentru obţinerea subvenţiilor APIA, stabilire domiciliu, poliţie etc.;
– corelarea datelor înscrise în contractele de arendă cu poziţiile din registru agricol şi verificarea/vizarea acestora;
– verificarea şi înregistrarea suprafeţelor de teren vândute/moştenite şi operarea în registrul agricol a modificărilor survenite inclusiv completarea declaraţiei de impunere când este cazul;
– răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor repartizate;
– introducerea datelor din registrele agricole în format electronic prin programul AVANREGIS;
– răspunde de păstrarea confidenţialităţii documentelor gestionate în cadrul biroului şi a informaţiilor conţinute de acestea.

Consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții
– întocmește și eliberează avizele de principiu, aviz domeniu public și autorizații de spargere pentru lucrările de branșamente utilități: gaze naturale, apă potabilă, energie electrică, racord canalizare, telefonie și/sau alte lucrări pentru care se impune intocmirea acestor documente;
– elaborează fundamentarea necesarului de fonduri pentru salubrizarea domeniului public în vederea asigurării surselor de finanțare odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către Consiliul Local;
– întocmește propunerile de angajare pentru programele de lucrări aferente serviciilor publice – salubritate, zone verzi și străzi
– participă la actualizarea inventarului patrimoniului public pentru serviciile publice locale din sfera de activitate a serviciului
– participă la întocmirea Listei de investiții și urmărește în teren executarea lucrărilor aprobate în Lista de investiții.
– urmăreste încadrarea în sumele aprobate de Consiliul Local pentru realizarea investițiilor;
– verifică deconturile înaintate pentru lucrări de investiții, modul de calcul al acestora și încadrarea în tarifele aprobate de Consiliul Local;
– întocmește propunerile de angajare pentru programele de lucrări aferente investitților.
– primește solicitările de rectificare program de investiții de la institutțile publice/unitățile de învățământ din subordinea autorității publice locale;
– elaborează propunerile de rectificare a listelor de investiții conform solicitărilor primite și a fondurilor disponibile;

Bibliografie
Consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanţa nr.28/2008, privind registru agricol , cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, CAP.III, SECTIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale (art.41÷ art.48);

 

Documente atașate

Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate

Afişat azi, 09.03.2018,

 

Rezultate
Selectie dosare – consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
Selectie dosare – consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții


Proba scrisa – consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
Proba scrisa –  consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții


Proba interviu – consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
Proba interviu –  consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții


Rezultat final – consilier I/debutant – Birou administrare fond funciar și registru agricol
Rezultat final –  consilier I/debutant – Serviciul dezvoltare publică și investiții

X