Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 11 septembrie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 11 septembrie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

• consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale – Compartiment management proiecte
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești,
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu și GIS
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 7 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• consilier I/asistent – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 11 septembrie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 09 august – 28 august 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

Atribuțiile posturilor:

consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale – Compartiment management proiecte:
– întocmește, împreună cu personalul de specialitate din instituție, temele de proiectare și caietele de sarcini pentru proiectele care au conținut tehnic (vizează realizarea, reabilitarea, conservarea, reconversia etc. obiectelor de investiții);
– întocmește documentaţia de specialitate pentru atribuire dirigenţie de şantier şi pentru atribuire execuţie lucrări;
– colaborează cu proiectantul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
– evaluează ofertele pentru execuţia de servicii/lucrări în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor;
– evaluează documentațiile tehnice realizate prin cadrul contractelor de servicii, în cadrul comisiei de evaluare tehnică a documentațiilor pentru obiectivele de investiții;
– monitorizează lucrările şi informează managerul de proiect asupra stadiului și calității execuţiei acestora, furnizează/verifică datele tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres.

consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu și GIS
– întocmeşte contracte de concesionare şi acte adiţionale la contractele de concesionare.
– ţine şi actualizează evidenţa în baza de date a contractelor de concesionare.
– actualizează evidenţa în baza de date pentru contractele de închiriere.
– formulează răspuns la corespondenţa repartizată.

consilier I/asistent – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru
– primeşte cererile cetăţenilor, le analizează şi după caz, face propuneri către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj în legătură cu trecerea în proprietate privată a terenurilor proprietate de stat, conform prevederilor art 36 dim Legea 18/1991 rep.
– eliberează adeverinţe, avize, acorduri sau alte acte repartizate.
– întocmeşte şi eliberează certificate de edificare şi radiere a construcţiilor.
– se deplasează în teren pentru constatarea situaţiei la faţa locului, întocmeşte note de constatare, procese verbale de recepţie la terminarea lucrarilor.
– întocmeşte pe baza documentaţiilor existente, referate, situaţii statistice sau dări de seamă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
– răspunde de modul de implementare a standadelor şi procedurilor S.C.I.M. elaborate la nivelul serviciului.

Bibliografie:
consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale, Compartiment management proiecte:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordin nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu şi GIS:
1. Constituția României
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
5. OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
7. OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

consilier I/asistent – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru:
1. Constituția României
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea 7/1996 republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

 

Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate

Afişat azi, 09.08.2018

Rezultate
Rezultate selecție dosare
Rezultate probă scrisă
Rezultate interviu
Rezultate finale

X