Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului administrație publică locală

Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență – științe juridice, specializarea drept
– absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
– minim 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 12 februarie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 12 – 31.01.2018, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 sau pe adresa de mail resurseumane@primariaturda.ro. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Rustem Alexandrina, consilier RU.

Atribuțiile postului
• Coordonează activitatea Serviciului Administraţie Publică Locală
• Răspunde de implementarea sistemului de control managerial intern
• Studiază permanent legislaţia în vederea aplicării ei în mod corect şi unitar;
• Organizează şedinţe pentru analizarea prevederilor legale şi a speţelor în cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;
• Soluţionează şi repartizează corespondenţa transmisă de şefii ierarhici;
• Colaborează cu celelalte compartimente din instituţie pentru soluţionarea actelor repartizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• Ȋntocmeşte actele juridice de reprezentare instituțională în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă în vederea soluţionării cauzelor având ca şi obiect fond funciar şi contencios administrativ;
• Reprezintă Primarul sau Municipiul Turda, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turda în faţa organelor judecătoreşti, în litigiile determinate de activitatea serviciilor;
• Asigură continuitatea în căile de atac, a cauzelor care vizează în principal fond funciar şi contencios administrativ;
• Acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul instituţiei sau aflate în subordinea acesteia în scopul asigurării respectării legislaţiei în vigoare în cadrul acţiunilor şi actelor întocmite de acestea;
• Aplică, pe actele examinate sub aspectul legalităţii, viza de legalitate şi semnează;
• Studiază dosarele şi participă în calitate de membru la şedinţele Comisiei de Legea 10/2001;
• Întocmeşte fişele de post pentru personalul din subordine;
• Întocmeşte rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine;
• Instruiește personalul din subordine privind respectarea procedurilor operaționale cuprinse în manual;
• Ȋntocmeşte situaţii, rapoarte şi informări;
• Asigură confidenţialitatea în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Bibliografie
• Constituția României;
• Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II al Titlului IV – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180-art. 186);
• Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
• Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• HGR nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și Titlul VII;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Afişat azi, 12.01.2018, ora 10,00.

 

 

Afişat azi, 12.01.2018, ora 10,00.

 

 

 

 

X