Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 12 iunie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 12 iunie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

• consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești
– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• consilier juridic I/superior – Serviciul administrație publică locală
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept
– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 12 iunie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 11 – 30 mai 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

Atribuțiile postului de consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

• Primește cererile cetățenilor, le analizează și după caz, face propuneri către Instituția Prefectului Cluj în legătură cu trecerea în proprietate privată a terenurilor proprietate de stat, conform prevederilor art. 36 din Legea 18/1991, republicată
• Urmărește până la finalizare emiterea ordinelor de prefect, ține evidența și centralizează noile ordine emise
• Întocmește și eliberează adeverințe, avize, acorduri sau alte acte repartizate
• Se deplasează în teren pentru constatarea situației la fața locului, întocmește note de constatare, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, etc.
• Întocmește și eliberează certificate de edificare și radiere a construcțiilor
• Întocmește pe baza documentațiilor existente, referate, situații statistice sau dări de seamă în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
• Participă la întocmirea și materializarea unor lucrări specifice prin furnizarea de date și informații din evidențele existente
• Face parte din diverse comisii constituite prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului și îndeplineste atribuțiile repartizate
• Răspunde de modul de implementare a standardelor și procedurilor SCIM elaborate la nivelul serviciului
• Exercită și alte atribuții în cazul unor reglementări ulterioare impuse prin legislația în domeniu urbanismului și amenajării teritoriului

Bibliografie pentru postul de consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

Atribuțiile postului de consilier juridic I/superior – Serviciul administrație publică locală

• Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente (Judecătorii, Tribunale, Curţi de apel, Curtea Supremă de Justiţie) interesele Primarului și/sau Municipiului Turda
• Intocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi recursuri privind interesele autoritățiii publice locale
• Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
• Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
• Formulează pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă: întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridică excepţii;
• Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
• Exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
• Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită;
• Acordă consultaţii juridice persoanelor interesate;
• Rezolvă problemele curente ale serviciului, precum şi sarcinile primite sau ivite pe parcurs;
• Studiază permanent legislaţia în vederea aplicării ei în mod corect şi unitar;
• Respectă termenele legale, respectiv cele stabilite de superiorii ierarhici pentru soluţionarea actelor repartizate,
• Respectă regulamentele şi procedurile de lucru interne aprobate,
• Colaborează cu celelalte compartimente din instituţie pentru soluţionarea actelor repartizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
• Derulează activitățile specifice necesare aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001, modificată si a Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectând regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate, întocmind și avizând acte specifice,
• Intocmeşte şi actualizează permanent evidenţa actelor / dosarelor repartizate,
• Acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul instituţiei sau aflate în subordinea acesteia, servicii fără personalitate juridică, în scopul asigurării respectării legislaţiei în vigoare în cadrul demersurilor specifice, a acţiunilor şi a actelor întocmite de acestea,
• Verifică şi asigură respectarea legalităţii contractelor încheiate de instituţie sau serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, aplicând, pe actele examinate sub aspectul legalităţii, viza de legalitate şi semnând în acest sens,
• Reprezintă interesele Primarului și/sau Municipiului Turda, în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din sfera de relaţii ale instituţiei,
• Întocmeşte răspunsurile la petiţiile repartizate de conducerea instituţiei şi evidenţa acestora şi transmite răspunsurile către petent în termenele legale,
• Intocmeşte situaţii, rapoarte şi informări, alte acte în legătură cu atribuțiile de serviciu, solicitate de şefii ierarhic superiori,
• Pregăteşte şi predă pentru arhivare documentele gestionate,
• Să asigure protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luând în considerare datele persoanei în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proportionalității
• Să se asigure că transferul de date cu caracter personal este desfășurat pentru un interes legitim
• Să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decît scopurile pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate ar trebui să fie permisă doar atunci când prelucrarea este compatibilă cu scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate
• Asigură confidenţialitatea în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Bibliografie pentru postul de consilier juridic I/superior – Serviciul administrație publică locală

1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV, Capitolul II – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180 – art. 186);
5. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
10. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

Nr. 9760 /11.05.2018


Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate


Rezultate
Selecţie dosare consilier I/superior – Serviciul administraţie publică locală.
Selecţie dosare consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru.

Proba scrisă – Serviciul Administraţie Publică Locală
Proba scrisă – consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru

Rezultatele interviului – consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru
Rezultatele interviului – consilier juridic I/superior – Serviciul Administraţie Publică Locală

Rezultatele finale – consilier I/superior – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru
Rezultatele finale – consilier juridic I/superior – Serviciul Administraţie Publică Locală

X