Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 19 iulie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 19 iulie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

• consilier I/principal – Centrul de informații pentru cetățeni
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• consilier I/asistent – Centrul de informații pentru cetățeni

Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 19 iulie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 18 iunie – 09 iulie 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Arsene Ligia, referent RU.

Atribuțiile posturilor

1. oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea Primăriei și a Consiliului Local;
2. asigură primirea, înregistrarea în evidența proprie și transmiterea spre rezolvare la compartimentele de resort și la autoritățile competente a reclamațiilor, petițiilor, sesizărilor și propunerilor adresate de cetățeni;
3. asigură respectarea termenelor legale de culegere și transmitere a răspunsurilor;
4. în limitele de competență stabilite oferă informații ce vizează comunitatea;
5. desfășoară activități de primire, evidențiere și urmărire a rezolvării petițiilor, conform OG 27/2002, aprobată prin Legea 233/2002;
6. colaborează cu direcțiile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile care se oferă cetățenilor;
7. expediază și distribuie gratuit fluturași informativi cetățenilor;
8. asigură circuitul documentelor în instituție până la nivel de direcție de specialitate, realizând evidența acestora pe baza opisurilor de predare-primire;
9. înregistrează documente legate de activitatea internă a Primăriei;
10. asigură accesul la informații de interes public, cu respectarea prevederilor Legii 544/2001;
11. pune la dispoziția celor interesați, gratuit, formulare tip;
12. sprijină beneficiarii în vederea completării corecte a formularelor;
13. preia și înregistrează solicitările de informații de interes public;
14. preia și înregistrează reclamațiile administrative;
15. îndrumă, când este cazul, cetățenii spre serviciile Primăriei, în funcție de specificul problemei;
16. îndrumă cetățenii spre organismele abilitate în rezolvarea problemelor care nu țin de competența Primăriei;
17. oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul în care se află soluționarea unui act;
18. ține legătura cu serviciile Primăriei și poate solicita informații cu privire la cadrul legal de soluționare a problemelor ridicate de cetățeni;
19. urmărește circulația actelor până la rezolvarea lor;
20. realizează o evidență riguroasă a documentelor prin înregistrarea acestora în aplicație și predarea lor, după repartizare în serviciile de specialitate, pe baza de borderou și semnătură;
21. se preocupă de organizarea punctului de informare documentare
22. respectă prevederile regulamentului intern;
23. răspunde de modul de implementare a standardelor şi procedurilor elaborate la nivelul compartimentului;

Bibliografie

1. Constituția României
2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea 7/2004, Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată
4. Legea 215/2001, republicată, legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
6. HGR 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
7. OGR 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
8. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare
9. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Nr. 12165 /18.06.2018


Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate


Rezultate
Rezultatele selecţiei dosarelor
Rezultate probă scrisă
Rezultate interviu
Rezultat final


 

X