PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 29 AUGUST 2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 29 AUGUST 2017, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DE:

consilier I/superior – Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor – Compartiment stare civilă
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

consilier juridic I/asistent – Serviciul constatare, impunere şi control
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe juridice, specializarea drept
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

referent III/superior – Serviciul evidenţă şi încasare impozite şi taxe
Condiţii specifice:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

consilier I/asistent – Serviciul relaţii publice şi resurse umane – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării sau ştiinţe administrative
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 29 august 2017, orele 11,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Acte necesare la dosar:
formularul de înscriere
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
cazierul judiciar
copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Descarcă Documente

Anunț Concurs 
Selecție dosare 

X