Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 30 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II în cadrul Direcției tehnice

Condiţii specifice de ocupare a funcției:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – ştiinţe inginerești, domeniul de licență inginerie mecanică sau inginerie civilă
– absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 30 martie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 28.02 – 19.03.2018, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Rustem Alexandrina, consilier RU.

Atribuții
– asigură organizarea și coordonarea activităţii din cadrul Direcţiei tehnice, pe servicii şi birouri, pentru fiecare angajat;
– asigură instruirea în ceea ce priveşte normele de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor şi urmărește respectarea acestor norme;

– îndrumă, urmăreşte şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;
– repartizează corespondenţa, răspunde de soluţionarea problemelor curente, semnează lucrările direcţiei;
– asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor cetățenilor;
– propune şi, după caz, ia masuri în vederea îmbunătăţirii activităţii în cadrul direcţiei;
– colaborează şi conlucrează cu celelalte departamente din cadrul primăriei;
– asigură o dezvoltare durabilă a comunităţii prin prisma îmbunătăţirii serviciilor publice locale aflate în monitorizarea directorului tehnic;
– cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, a politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
– analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului local privind aprobarea strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a lucrărilor de investiţii;
– iniţiază și coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizarea şi propunerea spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbană, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
– întocmeşte lista anuală de investiţii pe baza propunerilor primite de la celelate structuri;
– avizează programele anuale pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere străzi, poduri şi podeţe, marcaje rutiere, amplasare indicatoare, semnalizări în municipiul Turda;
– elaborează, împreună cu serviciile din subordine, fundamentarea necesarului de fonduri pentru asigurarea surselor de finanțare odată cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de către Consiliul Local;
– avizează programele lunare de lucrări de întreţinere străzi şi siguranţa circulaţiei, pe care le supune aprobării conducerii executive şi le transmite spre realizare la operatorul desemnat, specializat pentru executarea unor astfel de lucrări;
– asigură recepţionarea lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii şi cantităţii, semnează situațiile de lucrări aferente si certifică legalitatea plăților;
– susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere, precum şi în şedinţele Consiliului Local;
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
– aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară;
– propune avansarea, premierea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
– realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
– răspunde de elaborarea, actualizarea şi implementarea procedurilor operaţionale aferente activităţilor pe care le coordonează;
– stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora;
– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului;
– monitorizează modul de implementare a standardelor SCIM de către personalul din cadrul structurilor subordonate;
– participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial;

Bibliografie

1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1296/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;
9. Ordinul nr. 1295/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
10. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, CAP.III, SECTIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale (art.41÷ art.48);
14. Hotărârea nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Documente atașate

Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate

Nr. 4258/28.02.2018

 

Rezultate

Selectie dosare
Interviu
Proba scrisa
Rezultate finale

X