PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDAORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru cinci funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda și din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, în data de 27.06.2019 ora 09:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDAORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
pentru cinci funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda și din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență,
în data de 27.06.2019 ora 09:00

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
1. Formular de înscriere;
2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și a faptului că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
3. Copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Birou Resurse Umane, până la data de 18.06.2019, orele 15:30. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la sediul instituției.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIA stabilită pentru concursul de promovare în grad profesional care va avea loc în 27.06.2019 cuprinde următoarele acte normative:
• Constituția Romaniei
• Legea 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
• Legea 7/2004 republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
• Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
• OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
• HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
• OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
• Legea 7/1996 *** Republicată -Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
• Legea 50/1991*** Republicată- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
• HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
• Legea 307/2006 *** Republicată privind apărarea împotriva incendiilor
• Legea 481/2004 *** Republicată privind protecţia civilă
• ORDIN 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
• Legea 215/2001 republicată, Legea administraţiei publice locale;
• Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ;
• Legea 10/2001* Republicată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
• Legea 51/2006 * Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
• HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
• OGR 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
• Legea 119/1996 * republicată cu privire la actele de stare civilă

X