APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

ADRIAN IOAN VANA

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int.132

Adresa email:consiliul.local@primariaturda.ro

Camera: 50

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Asigură convocarea Consiliului Local în şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată;
Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general, precum şi datele şi locul de desfăsurare a şedinţelor Consiliului Local;
Pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local documentaţia legată de şedinţele Consiliului, precum şi actele normative care au legătură cu activitatea Consiliului Local;
Comunică către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, în termenul prevăzut de lege, hotărârile adoptate de Consiliul Local şi dispoziţiile Primarului;
Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile şi dispoziţiile în termenele prevăzute de lege.
Asigură transmiterea către instituţiile abilitate şi persoanele interesate actele administrative adoptate privind impozitele şi taxele locale;
Asigură îndosarierea proceselor – verbale ale şedinţelor precum şi documentele dezbătute în şedinţele consiliului, în dosare speciale, precum şi păstrarea lor.
Legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, cu excepţia celor care se eliberează de către autorităţile publice centrale.
Acordă consultanţă juridică de specialitate consilierilor locali;
Participă la redactarea proiectelor de hotărâre si a oricăror documente cu specific juridic;
Înregistrează şi avizează, sub aspect juridic, proiectele de hotărâre;
Reprezintă în instanţă interesele Consiliului Local al municipiului Turda;
Participă, la solicitarea consilierilor, la sedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Participă obligatoriu la sedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Pregăteşte materialele pentru şedintele comisiilor de specialitate şi ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Redactează hotărârile Consiliului Local;
Pune la dispoziţia celor interesaţi formularele necesare pentru efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
Aplică prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Completează şi ţine la zi registrele referitoare la eventuale stări de incompatibilitate sau conflict de interese ale aleşilor locali;
Întocmeşte adrese / răspunsuri la solicitările adresate Consiliului Local al municipiului Turda;
Respectă şi aplică procedurile SCIM;

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului - persoane fizice
2Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului - persoane juridice
3Ofertă de vânzare teren - persoane fizice
4Ofertă de vânzare teren - persoane juridice
5Comunicare de acreditare a ofertei de vânzare - persoane fizice
6Comunicare de acreditare a ofertei de vânzare - persoane juridice
7Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale - persoane fizice
8Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale - persoane juridice
9Formular de cerere de finanțare
10Declarație pe propria răspundere
11Bugetul de venituri și cheltuieli
12Formular pentru raportări intermediare și finale
13Declarație de imparțialitate - membrii ONG
14Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile
15Adresă de înaintare a raportului final sau intermediar
16Curriculum Vitae pentru coordonatorul de proiect
17Declarație de imparțialitate
18Cerere privind accesul liber la informațiile de interes public (Legea nr. 544 /2001)
19Reclamație administrativă (Legea nr. 544 / 2001) model 1
20Reclamație administrativă (Legea nr. 544 / 2001) model 2
21Lista documentelor emise și gestionate la nivelul Primăriei municipiului Turda
X