Proces verbal incheiat azi 06.08.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 06.08.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 41, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Nemeş Lucian-Bogdan, Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Moldovan Adrian Petru, ,Giurgiu Nicolaie , Felezeu Cristian George, Nap Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Roş Nicolae , Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Cordiş Lucian, Moldovan Emil, Micu Ovidiu Dorel, Riter Marius Sărmăşan Marius-Adrian si Rigman Ciprian-Doru sunt absenti.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Adace Daniela Ani – Director executiv in cadrul Directiei economice, dl. Calugar Ginel – Sef Serviciu Dezvoltare Publica si Investitii,dna Iftime Ioana- Sef SAPL, dl. Calin Petrideanu – consilier juridic, reprezentanti ai presei, cetateni.
D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1165/03.08.2018 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri . Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Nap Adrian.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 06.08.2018. Daca la ordinea de zi sunt interventii? Daca nu supun la vot ordinea de zi.”

In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale din judetul Cluj ;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini in vederea delegarii prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri ;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.Probleme ale Direcţiei Economice
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1 .PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Dl. Consilier Anca Doru :”Am eu un amendament la acest proiect. Intrucat s-a semnat contractual de finantare pentru proiectul referitor la regenerarea Zonei Obeliscului- Mormantul lui Mihai Viteazu- propun sa introducem amendamentul la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local , amendament care prevede suma de 152.191 lei din care 3804 este contributia noastra. “

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 242 / 06.08.2018.

***

2.Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 .PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale din judetul Cluj ;

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 243 / 06.08.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2 .PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini in vederea delegarii prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 244 / 06.08.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3 .PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Cluj

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 245 / 06.08.2018.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta de indata de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X