Proces verbal incheiat azi 07.06.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 07.06.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-NorbertCsep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii , Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Giurgiu Nicolaie si Nap Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 642 /06.06.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Ros Nicolae.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 07.06.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Finanţari Externe şi Relaţii Internaţionale:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţşi a Creşei nr. 4” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie a obiectivului:“Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţşi a Creşei nr. 4” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 105 / 07.06.2019.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie a obiectivului:“Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 106 / 07.06.2019.
***

Intra in sala dna Crisan Sorina si dl Cordis Lucian, sunt prezenti 18 consilieri.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nicolae Ros Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X