Proces verbal incheiat azi 11.12.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 11.12.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Nap Adrian si Roş Nicolae sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii– sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 1724 / 10.12.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Moldovan Adrian Petru.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 11.12.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Directie economice;

1.1 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 364 / 11.12.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLDOVAN ADRIAN PETRU

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X