Proces verbal incheiat azi 12.09.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 12.09.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Moldovan Adrian Petru si Riter Marius sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Monia Koti – director Directia de Asistenta Sociala Turda (DAS), dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 1292 / 11.09.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nastase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 12.09.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi. In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Creşa nr. 4 din Turda pentru 15 copii.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Dl. Doru Anca:” Stimati colegi este un lucru imbucurator ca aceasta unitate teritorial-administrativa are constituit un fond de rulment pe Legea 273, la sfarsitul anului se scad din venituri, cheltuielile si inseamna ca s-a lucrat grozav la nivelul acestei unitati.
Am observat in presa ca sunt alte unitati U.A.T. unde se pune problema ca nu pot fi achitate salariile.
Sunt de acord cu acest proiect si cu modul cum se aloca sumele pentru sectiunea de dezvoltare. Noi vom da o suma pentru achizitionarea unui computer tomograf la Spital.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 292 / 12.09.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 293 / 12.09.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea suplimentării numărului de locuri la Creşa nr. 4 din Turda pentru 15 copii.

Dl. Doru Anca:” Dna director nu afecteaza cu nimic alocarea acestui numar ?

Dna Koti Monia-director Directia de Asistenta Sociala Turda (DAS):” Nu afecteaza.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 294 / 12.09.2018.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X