Proces verbal incheiat azi 19.06.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 19.06.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Emil, Nap Adrian, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Rigman Ciprian-Doru, Năstase Paul, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Iurian Amalia- director Casa de Cultura Turda– sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 936 / 18.06.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nap Adrian .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 19.06.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Casei de Cultura a municipiului Turda

1.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultura a municipiului Turda

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activitati al Casei de Cultura a municipiului Turda

Dl. presedinte de sedinta:” Modificarea este la activitati culturale, la rubrica 13-14, la bugetul final se modifica la punctul 13 cu 7.300, iar la punctul 14 cu 4.700.
Daca mai sunt alte interventii?

Dl. Doru Anca:” Dna director, in cadrul bugetului faceti aceste transferuri? Sa nu avem discutii si mare atentie la inceputul anului sa tineti cont de aceste probleme sau sa aveti un buget mai mare cu sumele respective, sa nu tot modificam aceste capitole in Consiliul Local. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 209 / 19.06.2018.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Nap Adrian

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X