Proces verbal incheiat azi 20.05.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 20.05.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria.

Consilierii Cordiş Lucian, Giurgiu Nicolaie, Nap Adrian, Năstase Paul si Zoltan Radu-Cosmin sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 556 / 17.05.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 20.05.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la dezbatere si vot la proiectul de la punctul 1.2.

Intra in sala dl consilier Nastase Paul, sunt prezenti 16 consilieri.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda înAdunarea Generală a Acţionarilor la societatea TetaromS.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA. – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda înAdunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania ClujS.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TetaromS.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta:” Dupa sedinta AGA, reprezentantul sa ne prezinte succinct care au fost problemele ridicate in ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 74 / 20.05.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 1 abtinere ( Riter)
Dl consilier Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 76 / 20.05.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda înAdunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 76 / 20.05.2019.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X