Proces verbal incheiat azi 22.02.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 22.02.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Giurgiu Nicolaie si Riter Marius sunt absenti.

Participa ca invitati dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calin Petrideanu – coordonator SAPL – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 419 / 21.02.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 22.02.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, piaţa Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Turda, piaţa Republicii nr. 43 şi str. Libertăţii, nr. 2, bl. 53” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta:” As avea o completare, am fost contactat de sef serviciu Finantari externe si s-au adus unele completari pentru indicatorii de realizare a proiectului, la art c, si as ruga pe dna Bungardean sa ne spuna cateva cuvinte.”

Dna Codruta Bungardean sef serviciu F.E.R.I.: Am reusit sa calculam din indicele energetic transmis doar ieri de catre proiectant, indicatorii.
Nivelul anual estimat la efectul de sera la inceputul proiectului era de 213,71, iar la sfarsit 104,47 ( echivalent tone de CO2)
Consumul anual de energie primara la inceputul proiectului era de 1.261.918,98 iar la sfarsit 638.525,64 kwh/an;
Consumul anual de energie pentru incalzire la inceput a fost 215,790, iar la sfarsit 75,230 ( kwh/m2/an).
Consumul anual specific de energie la inceput a fost 286,490, iar la sfarsit 145,670 ( kwh/m2/an).
Cu aceste date s-a completat anexa, care v-a fost transmisa dvs pe mail.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 36 / 22.02.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 37 / 22.02.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 38 / 22.02.2018.

***
Dl. presedinte de sedinta:”Sedinta ordinara va fi in data de 28 februarie de la ora 13.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X