Proces verbal incheiat azi 25.01.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Dna consilier Crişan Sorina-Mihaela este absenta.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Koti Monia – director SPAS, dl. Popa Nicolae- sef serviciu Piata si Obor, dl. Calin Petrideanu – coordonator SAPL, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, dna Carmen Kollar- sef birou Resurse Umane – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 35 / 19.01.2018 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 25.01.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?
As vrea sa fac eu niste propuneri de introducere a 4 proiecte de hotarare.

– la punctul 8.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a municipiului Turda in calitate de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 8.4, PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului mun. Turda precum si a salariatilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Serviciului Public de Asistenta Sociala Turda in calitate de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 12, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru Muzeul de Istorie Turda, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Giurgiu Nicolaie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
• Prezentarea procesului verbal de validare;
• Depunerea jurământului de către domnul Giurgiu Nicolaie.

4. Probleme ale Direcţiei Economice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.
– iniţiatori consilierii locali: Micu Ovidiu Dorel, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda, str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr, cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru doamna Suciu Maria.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Muncipiului Turda în Adunarea Generală a Asocieţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.
– iniţiatori consilierii locali: Rigman Ciprian Doru, Felezeu Cristian George, Cordiş Lucian şi Riter Marius.

6. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanţat din alte surse”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum si a salariatilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor:

11.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

12. Probleme ale Muzeului de istorie al municipiului Turda;

12.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru Muzeul de Istorie Turda, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

13. Propuneri, întrebări, interpelări.
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 21 decembrie 2017.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 4 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie.

Dl. Nicolae Ros prezinta Procesul verbal de validare in functia de consilier local al mun Turda, a domnului Giurgiu Nicolaie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 5 / 25.01.2018.

• Domnul Giurgiu Nicolaie depune jurământul pentru functia de consilier local al municipiului Turda.

Dupa depunerea juramantului de catre dl. Giurgiu, in sala sunt prezenti 20 de consilieri.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, la bugetul activitatilor finantate din venituri proprii de la bugetul local exista o diferenta in sensul in care incasarile au fost de 46.615.836 lei, iar cheltuielile au fost de 46.623.120 lei. Apare o diferenta de 7000 de lei in minus si daca ni se pot da explicatii la aceasta diferenta.

Dna Daniela Adace- director economic :” Platile sunt mai mari decat incasarile deoarece , spre deosebire de bugetul local, in urma normelor venite, activitatile autofinantate pot folosi si reporteaza in anul urmator excedentul de la sfarsitul anului si diferenta reprezinta utilizarea pentru cheltuielile anului curent a excedentului din anul anterior.

Dl. Doru Anca:” Noi, am incheiat cu bine anul 2017, fata de 2016 cand aveam o sectiune de dezvoltare 6500, in acest an suntem cu 11.600. E un lucru imbucurator, intr-adevar in aceasta suma se include si PNDL-ul. Suma realizata in 2017 este in crestere. Acest lucru trebuie sa-l luam in considerare, probabil ca in comisie nu am explicat destul de bine problemele de natura tehnica.
As dori sa votam acest proiect de hotarare. Multumesc. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 6 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Buna ziua! Stimati colegi, in actele anexate la acest proiect se face referire la dezmembrarea acestui imobil ca urmare a Hotararii judecatoresti de retrocedare, unde se face referire la imobil cu nr. Top. 514 , ori imobilul propus este cu nr top 512.
Nu exista o schita, un plan de ansamblu pentru a se delimita despre care imobil este vorba. Din sentinta civila din 2009 reiese ca acest imobil este Parcul Teilor din domeniul public care nu poate fi grevat de sarcini.
Grupul consilierilor PNL vor vota impotriva. Multumesc.”

Dl. Calin Petrideanu- coordonator SAPL:” Hotararile judecatoresti au fost anexate, intrucat in cadrul terenului solicitat in acel dosar civil, era si topograficul care astazi formuleaza obiectul aceastei operatiuni de dezmembrare.
Au fost anexate tocmai pentru a se vedea faptul ca doar o suprafata de 1669 mp, dintr-un alt topografic situat in vecinatatea topograficului 512/14, a fost restituita.
E vorba de o suprafata mult mai mare care este in domeniul public , alei, parcare si spatii verzi . Documentatia este intocmita la fel ca toate celelalte documentatii propuse spre aprobare Consiliului local. „

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Consider ca, daca hotararea instantei este definitiva, acest proiect nu putea fi promovat. „

Dl. Doru Anca:” In proiect se face vorbire de trecerea suprafetei respective , la mod general…, din domeniul public in privat. Azi aprobam trecerea suprafetei din domeniul public in domeniul privat. Ulterior, din privat se poarte trece si delimita suprafata respectiva. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
5 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 7 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320.

Dl. Doru Anca:” Trebuie reactualizat dupa lege, CF, este de anul trecut.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 8 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda, str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 9 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr, cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru doamna Suciu Maria.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 10 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.

Dl. Cristian Felezeu:” La fel ca si la precedentul, ne exprimam aceeasi opinie, mai ales modificarea solicitata ca, incheierea contractului sa fie pe minim 10 ani, suma ajunge la 470.000 euro. Cu aceasta suma puteam construi noi un spatiu pentru taxe si impozite si chiar Evidenta populatiei; ne mentinem acelasi punct de vedere. „

Dl. primar Cristian Matei:” Sunt de acord cu dl. consilier, daca ne spune si sursele multianuale de finantare a acestor obiective.”

Dl. Doru Anca:” Am aprobat contractul, proiectul de azi vizeaza modificarea suprafetei respective cu case de lift. Firma trebuie sa lucreze cu o banca, si trebuie sa vina cu o garantie, care este acest proiect de hotarare. Ca sa scotim acum 470.000 euro, e cam complicata treaba. Eu zic ca n-o sa avem surprize, trebuie finantare si nicio banca nu merge fara garantii. „

Dl. Cristian Felezeu:” Anul trecut noi am rambursat un credit la CEC, gradul de indatorare a scazut foarte mult si consider ca, daca respectivul proprietar acceseaza un credit pentru acel spatiu, puteam si noi sa accesam un credit pentru construirea acelui spatiu. „

Dl. primar Cristian Matei:” Noi am rambursat o anumita suma la CEC datorita performantei administratiei publice locale, nicidecum a dvs care nu ati putut face nici macar un proiect de hotarare prin care sa incercati sa aduceti ceva sume la buget.
In acest moment sunt 120 de milioane euro in curs de finantare, s-au facut cateva finantari. Daca considerati ca puteti sa va aduceti o contributie la aceasta dezvoltare, financiar vorbind, spuneti-mi o sursa de finantare de-a dvs, pe care puteti s-o puneti la dispozitie… si sa precizati si locatia in care ar trebui sa fie ridicat acest imobil.
Putem avea un obiectiv cu mai multe functiuni; avem unul chiar in apropiere , care sta de 29 de ani si nu este facut, pentru care cautam surse.
Aduceti-va contributia, pentru ca este usor doar sa propui! Propui… si ce?
Trebuie sa muncesti, sa duci proiectele la bun sfarsit si sa vina banii. Daca dvs le propuneati de cateva luni si azi sa veniti cu sursa de finantare.
Va rog sa ne scutiti de astfel de interventii copilaresti, „este bine sa facem asa pentru ca nu e bine sa facem altfel”. Consiliul local si impreuna cu executivul Turzii trebuie sa duca la bun sfarsit, toate problemele din Turda, inclusiv serviciile catre populatie si in acest context, serviciile de Taxe si impozite, de Patrimoniu, de inchiriere ale imobilelor Primariei sunt sub orice critica, si pe str. Stefan cel Mare este un sediu insalubru, la Evidenta persoanei este la fel, insalubru , si trebuie sa gasim si sa rezolvam si accesarea de fonduri pentru fiecare.
Incercati sa faceti ceva macar pentru un domeniu si atunci mai stam de vorba! „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
5 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 11 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 12 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.

Dl. Ciprian Rigman:”Trebuie subliniat faptul ca a disparut Colegiul national Dr I Ratiu, din reteaua scolara a mun Turda si dincolo de orice speculatie care s-a adus in trecut fostei administratii, trebuie spus ca acest Colegiu National Dr I Ratiu a disparut in timpul administratiei centrale PSD si a celei locale PSD.”

Dl. Doru Anca:” Este o norma de elevi, de 360 sa ramana sub titulatura asta. Unitatea scolara ca atare, sub titulatura de Liceu, va disparea , dvs stiti in diferent ce formatiune politica va fi la conducere, trebuie sa ia asemenea masuri, intrucat numarul de elevi este necorespunzator pentru a avea titulatura de liceu.
Eu sustin acest proiect asa cum a fost initiat.”

Dl. Emil Moldovan:” Nu este problema dle consilier, de a avea titulatura de liceu, ci de a avea personalitate juridica. Comisia a discutat acest lucru, trebuie sa ne supunem legii actuale, dar va trebui schimbata la un moment dat, sa fie 200-250 de elevi si sa aiba personalitate juridica.
Nu se desfiinteaza liceul in sine, ci doar nu mai are personalitate juridica si e atasat la alta scoala. „

Dl. presedinte de sedinta:” In decembrie 2017 a fost dat un ordin de ministru prin care s-a dat numarul de elevi necesar pe fiecare scoala. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 13 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.8, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Muncipiului Turda în Adunarea Generală a Asocieţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor.

Dl. Lucian Cordis:” Asociatia trebuia sa stie ca nu poate fi Sinai asociat, de la inceput. Si dl. Artur Podar trebuia sa aiba un cazier fiscal in acest material, daca se asociaza cu consiliul Local.
CL a concesionat acel teren de fotbal, de peste raul Aries , clubului SportLine a d-lui Tothazan. Sportline acum nu mai are activitate fotbalistica.
Asociatia actuala Sticla Ariesul Turda nu reprezinta si nu este continuatoarea vechiul FC Ariesul Turda. Nu are palmares, e un club infiintat …
Ce se intampla cu acel teren de fotbal, fiindca acel club nu mai are activitate?

Dl. Adrian Salagean:” Avand in vedere ca sunt implicat in acest proiect as dori sa-i spun dlui consilier, Sticla Ariesul Turda a suportat multe denumiri HCM in FCM Floresti, CSM… si palmaresul , da este al vechii echipe precum si datoriile de 40 de milioane. Multumesc.

Dl. Doru Anca:” Daca mergem pe datorii, dl Cordis, stie ce necaz am avut cu neplata contributiilor la stat si daca luam din urma toate dosarele astea…, vreo 10 miliarde sunt doar contributiile.
Se poate vedea in contractul de concesionare perioada si daca necesita schimbari nu e nicio problema. Ei au sedinta de comitet executiv si dl Salagean si dl Zoltan ii vor cere dlui Podar, cazierul. „

Dl. Lucian Cordis:” Eu am avut un punct de vedere legat de acel teren concesionat , Sport line nu mai face fotbal si sa faca ceva executivul.
FC Ariesul din divizia B cu acele datorii imense a fost condus de aliatul dvs, de atunci si din campania electorala, dl. Corpodean Dorel, iar presedinte in aceeasi perioada a fost dl. Blasiu, fost primar PSD si membru PSD.
Nicio legatura nu are cu mine, nu eram in functie, in 2004 doar am fost un an si acum in 2016 iarna, cand clubul a fost lasat de fosta conducere…
In 2016 Federatia Romana de Fotbal a dat clubul afara din competitii, am adus un club Unirea Floresti aici in Turda, s-a aprobat in consiliul local suma de 3 miliarde pe un an de zile, s-au alocat pe 5 luni banii, …”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 14 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.9, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 15 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.

Dl. Cristian Felezeu:” Proiectul nu a trecut prin comisia 1, ni se cere sa dam un vot la un proiect incomplet, nu are valori. Ni se spune anexa 1,2,3 dar nu apare nicio valoare.
Ar trebui sa aiba valorile trecute , onorariile la scenaristi, echipamente inchiriate. Nu avem nimic impotriva evenimentului , dar nu poti veni in fata Consiliului cu ceva in care spui ca va fi cam .. sau pana la 30.000 euro.
Anexele trebuie completate cu sume. „

Dl. Doru Anca:” Noi modificam o anexa a unei HCL , anexa 3. Deci, anexa 1,2 si 4 raman cele aprobate anterior. Valoarea ca atare a contractului nu se modifica, decat in anexa 3. Daca solicitati, si eu sunt de acord sa se anexeze si proiectul initial cu celelelate anexe. Dl. Rigman a spus sa avem si noi cate o invitatie pentru fiecare consilier la aceasta manifestatie , sa se tina cont de doleantele noastre. „

Dl. Ciprian Rigman:” Invitatiile sa nu le avem noi, sa le aiba oamenii din Turda care platesc taxele si impozitele de unde se dau cei 30.000 de euro. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru
5 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 16 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.11, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.

Dl. Ciprian Rigman:” Ma bucur ca oferim azi titlul de Cetatean de onoare, profesorului si antrenorului Alexandru Lazar. Cred ca de mult trebuia sa primesca acest titlu.
Dl. profesor este un om exceptional, nu este doar un slefuitor de mari talente sportive, ci si un slefuitor de caractere. Sportiva Cristina Pirv, cea mai valoroasa voleibalista a Romaniei, din toate timpurile a plecat din Turda, de la Clubul Sportiv unde antreneaza dl. Lazar.
Alta sportiva antreneaza in Brazilia si alte mari sportive sunt in Italia.
Ii doresc succes, sa ramana acelasi om, mai presus de orice. „

Dl. Emil Moldovan:” Dl profesor merita acest titlu, am avut onoarea sa semenz acest proiect. Intotdeauna, i-am urmarit cariera cu mandrie si am fost mandru ca sunt vecin cu dansul, face onoare Turzii.
Mi-as dori sa vad undeva, toti cetatenii de onoare ai Turzii, intr-un tablou probabil. „

Dl. Lucian Cordis:” Vreau sa-l felicit personal pe dl. antrenor Lazar a fost o scurta perioada cand am si colaborat cu dansul si ma bucur ca, in sala aveti alturi de dvs, alt cetatean de onoare al Turzii, dl.profesor Groza. „

Se impart 20 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.

Comisia de validare compusa din dl. Sarmasan Adrian, dna Samartinean Iuliana, dl. Cristian Felezeu, dl. Ros Nicolae si dl. Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU= 1
voturi nule = –

Se adopta HOTARAREA nr. 17 / 25.01.2018.
***

Dl. Nicolae Ros:” Felicitari dle antrenor, si revin iar cu rugamintea ca toti cei care au primit acest titlu sa fie cuprinsi intr-un tablou si afisati pe holul institutiei.
E bine ca s-a intrat in normalitate, mai intai a fost desemnata sportiva si apoi antrenorul.

Dl. antrenor de volei feminin , Alexandru Lazar:” Vreau sa stiti ca am o mica emotie aici in fata dvs. Faptul ca am ajuns in Turda a fost o intamplare, eu doream sa ajung acasa( jud Salaj) dar asa a fost sa fie.
„Nimeni nu-i prooroc in tara lui” , dar oriunde esti trebuie sa-ti faci datoria si in acest an se implinesc 40 de ani de cand lucrez in invatamant si cu meseria de antrenor.
Ma simt deosebit de mandru, cu Nelu Groza suntem din acelasi sat, am copilarit impreuna, faptul ca doi salajeni au ajuns … ce au ajuns in Turda, este o onoare si pentru judetul Salaj, aici ne-am casatorit.
In acesti 40 de ani am fost ajutat de multi oameni si le multumesc tuturor, majoritatea stiu, unii nu vor sa se stie, dar in gandul meu o sa le fiu recunoscator.
In sport, ca antrenor trebuie sa ai si noroc sa cauti, ca si cautatorii de aur, daca ai noroc, gasesti diamantul care doar trebuie slefuit.
Spunea un mare scriitor, Hemingway ca sportul te invata sa castigi cinstit, te invata sa pierzi demn, te invata ce este viata! Va multumesc. „
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanţat din alte surse”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 18 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Vreau sa va spun ca respectivele module fac obiectul unui dosar de dauna si asta este motivul ca, astazi sunt inca pe acelasi amplasament.
O singura familie mai locuieste acolo si in cea mai scurta perioada de timp ii vom oferi altceva. „

Dl. Doru Anca:”Nu figureaza pe aceste liste, nu?

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Din ce stiu eu , nu figureaza pe liste, cu toate ca le-am spus sa–si completeze dosar si sa-l depuna. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 19 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 20 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 21 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 22 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 23 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.4, PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea coeficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum si a salariatilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru
5 impotriva (grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 24 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 25 / 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei GAL URBAN Turda .

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 26/ 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 27/ 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 11.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda.

Dl. Cristian Felezeu:” Chiar daca nu are legatura cu taxele am intrebat si in comisie, daca acel proiect de modernizare a Pietei centrale, care a fost propus in mandatul trecut, cu SF si indicatori va fi cuprins pe planul de investitii in acest an ?
Sau in acest mandat? „

Dl. Doru Anca:” Suprafetele respective au apartinut parohiei, prin transfer, abia acum am reusit sa fim proprietari. In 2006 fostul meu coleg, dl. Irimie Mircea face un proiect de hotarare sa cumpere un spatiu in piata, nu stiu prin ce imprejurare face iesirea din indiviziune… de acolo au inceput toate problemele respective cu Vasilas.
Daca ar fi doar contract de concesiune ar fi foarte simplu dar daca este intabulare pem aceea suprafata, problema e complicata.
Ca sa faci investitie, nu stiu cand se termina contractele de concesiune ? Unde sa intri cu bani pe partea stanga sa faci investitii ?

Dl. Cristian Felezeu:”Este vorba de proiectul de hala care este pe amplasamentul actualului sector de legume, aprobat de Consiliul local. Am solicitat si in mandatul trecut o eventuala extindere, dupa reglementarea situatiei juridice a tarabelor, a haosului din Piata centrala.
Dl. Popa, sef serviciu Piata si obor a venit cu propuneri de taxe, care nu erau reglementate pana acum, dar ar fi bine sa mergem pe un principiu, daca ii cerem sa-i si oferim conditii de a-si vinde marfa.”

Dl. Doru Anca:” Noi nu asiguram decat 30% financiar din incasari, restul vine pe Consiliul local. Azi sa votam acest proiect pentru ca sunt modificari la unele firme care au depasit suprafata de 2 mp, pentru care au contract de inchiriere.
Daca platesti 62 de mii lei la Prival si noi nu am putut defalca, fiecare agent trebuie sa faca contract cu Privalul si eu am doua blocuri si platesc doua contracte.
Este incalzire in centru la florari, dar dl. Popa vine cu propunerea de a face contoare pasante in hala de flori. Mentineti temperatura constant pe banii nostrii? Sa creasca incasarile si sa scada cheltuielile pe care noi le oferim. „

Dl. primar Cristian Matei:” Nu am vrut sa fac inca publica aceasta chestiune, fiindca suntem in curs de evaluare a unor posibilitati, se lucreaza la un studiu de fezabilitate si daca tot sunteti la fiecare proiect de hotarare la capitolul dorinte… ale administratiei trecute din care ati facut parte si puteati sa le faceti dar nu ati gasit solutia financiara …va spun ca avem 3 oferte pe parteneriat public-privat pe capitolul Piata.
Doua dintre firme isi exprima intentia de a realiza un parc auto subteran, sub piata si sub Piata tricolorului si analizam toate posibilitatile in care vrem sa stim cat costa, ce fel de amenajare se va face, cu cupola, cu fantana arteziana, etc.
Dar , inca se lucreaza la acest SF nu am toate costurile. Cand va fi gata SF, putem veni in fata dvs cu un proiect; asa cum peste o luna de zile vom veni in fata dvs cu un proiect amplu legat de Baile Sarate cu un amplasanemt pe linie de agrement care va contine si zona lacului Tarzan.
Atata timp cat se lucreaza la SF , nu are rost s avorbim, dar daca noi facem o locatie cu 475.000 euro e usor sa spunem sa le cuprindem pe lista de investitii, cand bugetul Turzii a scazut cu 30 milioane de lei, toti banii pentru Invatamant, deoarece ei se duceau catre salariile cadrelor didactice si procese. Acum acesti bani votr fi dati prin Inspectoratul Scolar judetean.
Dar sa emiteti pretentii pe 475.000, sau 300 de milioane cat costa piata… „

Dl. Nicolae Ros:” Va supun atentie aceea fraza din expunerea de motive ca nu se urmareste cresterea nivelului taxelor, ci ele vor ramane la aceeasi valoare.
Trebuie sa apreciem efortul dlui Popa care s-a prezentat in fata Consiliului cu un material complet si complex, foarte bine documentat si prin care a identificat niste situatii de fapt, care nu erau taxabile, in paralel cu eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 28/ 25.01.2018.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 11.2,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda.

Dl. Nicolae Giurgiu:” In acest proiect se vorbeste de un numar de 5 anexe, dar nu le avem atasate pe toate. Grupul PNL va vota impotriva.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15voturi pentru,
5 impotriva( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 29/ 25.01.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 12,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru Muzeul de Istorie Turda, institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 30/ 25.01.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 13, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Ovidiu Micu:” Vreau sa-mi exprim nemultumirea in legatura cu serviciile Privalului, au un singur punct de colectare a taxelor cu orar de la 8-16. Cine lucreaza mai tarziu nu-si poate plati, nu se poate plati cu cardul, doar cash, se sta la coada afara in frig si daca s-a facut ora 16, s-a inchis usa in nas, spunand ca li s-a terminat programul.
Rog executivul sa verificati contractul, mi se pare primitiv, ca in sec XXI sa fie un singur punct de plata a serviiciilor si sa nu se poata plati cu cardul!

Dl. Doru Anca:” A crescut numarul de contracte cu Privalul , merge greu, dar in iulie vom intra cu taxa speciala de salubritate, in acest an se mareste taxa pe groapa de gunoi. Sa nu vina reprezentantii Privalului sa ne ceara majorari ca nu si-au terminat ei lucrarile. Solicit ca in februarie sa fie prezenta in sedinta ordinara, reprezentantii Prival respectiv, dna Mihali director economic. „

Dl. Ciprian Rigman:” Mi se pare incredibil ca in 2018 taxa sa se colecteze de un om angajat care vine la ora 9, cand majoritatea sunt la serviciu, mi se pare incredibil sa nu ai factura cu cod de bare sa putem plati si la banca.
Dl. Cristian Felezeu:” Mai platim chirie pe teren in zona Strazii Nicolae Teclu? Tot in zona modulelor sa se faca o salubrizare , inclusiv cainii vagabonzi sa se ridice.
Acolo a fost un jaf, din module nu a ramas decat scheletul metalic, in rest nimic.
Pe str. Bucovinei, intre Parcul din Turda Noua si scoala Baritiu pe carosabil exista mari denivelari din cauza traficului greu, sa se intervina cu o freza. „

Dl. Emil Moldovan:” Se interzice folosirea elevilor, ca elevi de serviciu la poarta. Unui elev ii venea randul o data pe semestru sa faca de serviciu la poarta. As solicita un agent de la Politia locala sa stea in scoala pe perioada cursurilor.
Cer acest lucru pentru scoala Horea Closca si Crisan, pana se termina imprejmuirea scolii. „

Dl. Ciprian Rigman:” Saptamana trecuta a fost o sedinta cu directorii scolilor la Inspectoratul scolar judetean pentru tranzitarea salariilor, nu prin bugetul local, ci prin bugetul Inspectoratului scolar si sunt multi directori care sunt intr-o situatie delicata.
Trebuie sa se incadreze in standardul /elev care nu acopera decat 66,34%, aproape 34% ramane neacoperit.
Ce facem cu cei care au un procent de acoperire bugetara mai mic?”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel
SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC
Intocmit,
Mariana Marginean

X