Proces verbal incheiat azi 25.04.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 25.04.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Dl. consilier Giurgiu Nicolaie este absent, iar dna consilier Csep Leylla se afla in concediu de odihna.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dl. Marin Fantana – sef SUAT; dna Bianca Vascan – consilier juridic SAPL d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 460/ 19.04.2019 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 25.04.2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua dragi colegi, salutari tuturor celor din sala, cei care ati venit pentru Fuego si vreau sa va aduc la cunostiinta ca la punctul 5.1 este un PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu, initiat de mine impreuna cu dl consilier Ros Nicolae si v-as ruga sa fiti de acord…, datorita faptului ca in tonul sarbatorilor de Paste, dansul ar dori sa ne faca cateva incantatii; nu spectacol, nu concert, dar doreste neaparat sa ne cante ceva. Sa mutam punctul 5.1 dupa punctul 9 intrebari interpelari.

Dl. presedinte de sedinta:” Dna secretar sa supunem la vot aceasta modificare.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

As dori sa fie introdus la punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare strazi in municipiul Turda – Cartierul Primaverii- pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. Nicolae Ros:” Buna ziua, va propun in locul punctului 5.1 ramas vacant, sa introducem pe ordinea de zi PROIECTUL DE HOTARARE privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industriale pentru obtinerea titlului de Parc Industrial de catre TELE DISTRIBUTION SRL.

Dl. presedinte de sedinta:” Este un proiect obligatoriu, deoarece daca nu cristalizam notiunea de parc industrial, nu vor primii banii, de aceea v-as ruga sa va exprimati prin vot.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Daca nu mai sunt alte interventii supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a contractului de delegare a Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane din municipiul Turda şi a atriburii directe a contractului de delegare în favoarea societăţii Domeniul Public Turda S.A..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Nota: Având în vedere volumul mare al anexelor, acestea se pot consulta si la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, camera 50.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare strazi in municipiul Turda – Cartierul Primaverii- pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industriale pentru obtinerea titlului de Parc Industrial de catre TELE DISTRIBUTION SRL.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 57924 Turda, prevăzut cu nr. top 7305/41, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 375 mp, situat în Municipiul Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Oameni pentru Oameni Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnul consilier local Roş Nicolae.

***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.03.2019 .

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” In sedinta anterioara am aprobat bugetul pe anul 2019 si acum, obligatoriu dupa lege, sa prezentam executia pe primul trimestru. Executia a avut la baza documentele pe care directiile le-au avut la dispozitie si comisia a dat aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 59 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl presedinte de sedinta:” In fiecare perioada a anului sunt persoane care se adreseaza Consiliului local pentru acordarea de inlesniri pe aceasta lege de minimis. In comisie am dat aviz favorabil, impreuna cu colegii mei si consider ca este intocmit pe baza documentelor existente.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 60 / 25.04.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a contractului de delegare a Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane din municipiul Turda şi a atriburii directe a contractului de delegare în favoarea societăţii Domeniul Public Turda S.A.

Dl. presedinte de sedinta:” In principiu, se termina contractul de delegare si in baza prevederilor legilor mentionate in preambulul proiectului se face atribuirea directa a acestor operatiuni catre societatea noastra.
Societatea trebuie sa-si desfasoare in continuare activitatea.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 61 / 25.04.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea repartizării unei locuinţe de necesitate.

Dl presedinte de sedinta:” Dl. viceprimar Nemes si dl consilier Nastase au analizat solicitarea doamnei Otvos, cu 10 copii si au gasit solutia prin asigurarea unei locuinte de necesitate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 62 / 25.04.2019.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare strazi in municipiul Turda – Cartierul Primaverii- pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.

Dl. presedinte de sedinta:” Cartierul Primaverii face parte din mun Turda sunt munlte constructii, s-a intrat deja pentru instalarea conductei de canal, ulterior se va trece la reabilitarea si modernizarea acestor strazi.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 63 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de art. 20 din Legea 186/2013 cu privire la constituirea si functionarea parcurilor industriale pentru obtinerea titlului de Parc Industrial de catre TELE DISTRIBUTION SRL.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 64 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, în regim de urgenţă, pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2019-15.12.2019, aprobat prin HCL nr. 45/28.03.2019.

Dl. presedinte de sedinta”: S-a intocmit un grafic care era omis cand s-a stabilit contractul cu STP, e un formular nou in care sunt mentionati refugiatii politici si detinutii politici, luptatori in revolutia anticomunista.
Am solicitat in comisie ca aceste anexe…, asa cum se fac pentru pensionari la sfarsit de luna, sa fie completate si aceste anexe, sa vedem care sunt inlesnirile pe care le facem unor categorii de cetateni din municipiul Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 65 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta:” Este aviz din partea Comisiei de urbanism, sunt CF actualizate, noi suntem proprietari si apoi putem trece la vanzare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 66 / 25.04.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 57924 Turda, prevăzut cu nr. top 7305/41, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Zidarilor, nr. 6.

Dl. presedinte de sedinta:” Acolo erau cam amestecate lucrurile, cu mai multi locuitori, dar acum se poate face dezmembrarea.

Dl. Cristian Felezeu:” Solicit lamuriri tehnice, in CF apare de doua ori ca se noteaza respingerea cererii de actualizare date imobil. Si in 10.07.2018 si in 05.09.2018 si apare o neclaritate in nr top 7305/41, in desen apare si 7305/42 , doresc niste lamuriri.

Dl. presedinte de sedinta:’ Dle inginer Micu ati dat avizul pentru acest proiect.

Dl. Ovidiu Micu:” Il rog pe dl Marin Fantana sa ne explice. .

Dl. Marin Fantana-sef SUAT:” Buna ziua as vrea sa va spun cateva aspecte legate de acest imobil, pentru a se putea reglementa situatia juridica, unde este proprietar statul roman, la solicitarea respectiva se doreste o recompartimentare, adica o apartamentare care necesita un aviz, prin aprobare de hotarare de Consiliu.
Sunt doua apartamente care urmeaza sa se inscrie in Cartea Funciara, pe o proprietate a Statului Roman, ca teren.

Dl. Ovidiu Micu:” Din discutiile avute in comisie am inteles ca cele 2 apartamente sunt extratabulare, terenul fiind al domeniului public Turda. S-a facut iesirea din toate formele astfel incat oamenii sa-si poata intabula constructia si terenul.

Dl. presedinte de sedinta:Dupa ce se face compartimentarea se trece la evaluare.

Dl. Cristian Felezeu:”Nu ne-am lamurit, intrebarea mea era referitoare la cele doua numere de topuri, ce reprezinta?

Dl. Marin Fantana-sef SUAT:”Numarul este 7305/41, pentru care este si certificat de edificare a constructiei. Acolo sunt edificate 4 constructii de-a lungul anilor, una veche si aceste constructii figureaza pe acest topograf.

Dl. presedinte de sedinta:” Asta s-a analizat in comisie, reglementarea situatiei juridice si apoi se va concretiza situatia celor 2 topuri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru, 1 abtinere (Felezeu)

Se adopta HOTARAREA nr. 67 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru modificarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 56836 Turda, nr. cadastral 2064, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23A, judeţul Cluj, în suprafaţă de 537 mp.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 68 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 375 mp, situat în Municipiul Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 69 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 9, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 70 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Castanilor, nr. 6, judeţul Cluj, către Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Oameni pentru Oameni Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 71 / 25.04.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 aprilie – 31 mai 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.

Dl presedinte de sedinta:” Programul initial a fost aprobat, s-au modificat anumite perioade, nu bugetul.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 72 / 25.04.2019.
***

Se propune spre discutie punctul 9 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Nicolae Ros: ”Din partea grupului PSD–PRM doresc sa va exprim bucuria Invierii Domnului , ne dorim sa va aduca in suflet, pace , liniste si sa petreceti alaturi de cei dragi. Sarbatori Fericite!”

Dl. Lucian Cordis:” Aceleasi ganduri bune vreau sa transmit si eu, pentru toti turdenii. Paste luminos si linistit!”

Dl. Ovidiu Micu:” Felicit initiativa Primariei pentru achizitia auto-maturatoarei, dar as dori sa ni se transmita din partea Directiei tehnice un program pe zile unde spala masina. Din partea ALDE va doresc sarbatori fericite. „

Dl. Emil Moldovan:” Din partea PMP va dorim sarbatori pline de lumina, sa va aduca liniste si pace. Doamne-ajuta! „

Dl. Gabor Bogdanffy:” Din partea UDMR va transmit Paste fericit si Sarbatori fericite. „
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu.

Dl. primar Cristian Matei”: In primul rand apreciez operativitatea dlui presedinte, apoi apreciez clementa dvs pentru aceasta zi si faptul ca…, eu am vrut ca Paul Surugiu sa traiasca o sedinta de Consiliu adevarata, nesimulata, dar asta e chiar o sedinta frumoasa, noi de regula, ne mai certam, dar fiind in pragul sarbatorilor de Paste sedinta a decurs foarte bine, au fost si subiecte serioase.
Vreau sa va spun, in primul rand cateva cuvinte despre Paul si va rog sa-mi dati voie sa citesc ceea ce mi-am propus, fiindca sunt multe date biografice, dupa care o sa dau cuvantul dlui Ros, apoi o sa decernam titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Turda.
Paul Ciprian Surugiu, cu numele de scena Fuego s-a nascut la 23.08.1976 in localitatea Turda, judetul Cluj. A absolvit Liceul “Dr. Ion Raţiu” Turda, Şcoala Populară de Artă, secţia canto, Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru-clasa profesor Adriana Piteşteanu , Specializare: music hall-clasa profesor Marius Ţeicu, Cursuri de canto: George Grigoriu şi Petre Găluşanu
Fuego s-a lansat în urmă cu 26 de ani, în anul 1993, la Festivalul de la Mamaia. De atunci și până în prezent a lansat 33 de albume de studio, a înregistrat peste 600 de cântece, ce i-au adus cinci discuri de aur și două de platină. A absolvit Facultatea de Teatru, de 11 ani face de două ori pe an turnee naționale, colindând toată România, jucând permanent sold-out.
Este unul dintre cei mai populari artiști ai țării, pentru că face românii să se simtă români, pentru sinceritatea și onestitatea sa artistică, pentru emoția transmisă, pentru muzica romantică și pentru perseverență. A interpretat, pe parcursul carierei sale, mai multe genuri muzicale, trecând de la pop rock-ul de la începuturi la genul latino dance, continuând cu tradiționalele colinde, cu muzica ușoară, etno și muzica populară, îimpreună cu doamna muzicii populare românești, Irina Loghin.
Paul Surugiu se relaxează, printre altele, pictând. În anul 2015 a dat start proiectului ART BY FUEGO, o inițiativă lăudabilă prin care, din vânzarea picturilor sale, ajută marii artiști și tinerii talentați. Până în prezent a sprijinit peste 200 de tineri! Moderează cu succes două producții TV săptămânale, una la TVR 2, de aproape un an și una la Favorit TV, de mai bine de 11 ani! Din luna martie a anului 2019 este AMBASADORUL ONORIFIC al revistei „TAIFASURI”!
De notorietate rămâne colaborarea cu marele poet basarabean Grigore Vieru, alături de care a mers braț la braț, pentru a promova ideea de limbă și de neam. În anul 2012, împreună cu Asociația Culturală „Regal D’ART”, artistul a lansat volumul „TESTAMENT”, o carte emblemă, îmbrăcată în catifea, într-o prezentare excepțională, ce a primit în titlul „ARTA CĂRȚII ” la „Salonul Internațional de Carte” de la Chișinău, urmând ca în 2013, să realizeze spectacolul de teatru, muzică și poezie, cu același titlu, o lecție de patriotism, pe versurile poetului Vieru, premiată cu cinci premii și jucată de peste 5 ani în toată țara.
De cand a intrat azi dimineata la mine in birou, am simtit o emotie care il marcheaza, este un om de-al nostru, si tinand cont de cuvintele lui „ Nu uitati sa zambiti , nu pentru altii, ci pentru voi. Nu ati observat ca sunteti mai frumosi atunci cand aveti chipul luminat? „Felicitari Paul!”

Dl.Nicolae Ros:” Dle primar, dle viceprimar, dle Paul Surugiu, stimati colegi, onorata asistenta asa cum va spunea dl. primar in asemenea momente sunt emotionante, pentru ca le simtim cu adevarat.
Titlul de Cetatean de Onoare este acordat de administratia publica locala unei persoane a carei activitate si existenta este legata in mod deosebit de viata localitatii pentru talentul si serviciile pe care aceea persoana le aduce localitatii.
De obicei titlul se acorda unei personalitati din domeniul culturii, stiintei, artei, invatamantului, celor care au cu adevarat valoare, care au competente, care au moralitate si o recunoastere de catre comunitate a contributiei deosebite la dezvoltarea si cresterea prestigiului localitatii si implicit, a tarii.
Titlul este cea mai mare distinctie care se poate acorda de municipiul Turda, pentru ca trebuie sa va spun ca pana in 2007 nu am avut un Regulament de acordare a titlului de Cetatean de onoare, motiv pentru care am elaborat un Regulament si subsemnatul, am propus criterii pe baza carora se poate acorda acest titlu.
De ce? Pentru ca, Paul Surugiu este Cetatean de onoare a nu mai putin de 5 localitati, dar nu este cetatean de onoare al propriei localitati. Noi suntem mandri ca avem un asemenea cetatean si de aceea am initiat acest proiect impreuna cu dl Primar, dar cred ca si dvs sunteti mandru ca apartineti acestei localitati si sunt convins ca nu v-ati uitat obârşiile.
“Nu sunt singur” este numele ultimului album, iar prezenta din sala, a mamei dvs, a doamnei diriginte Gavrilescu, a doamnei profesor Mateiu, a dlui director Casimcea, a lui director Rebreanu, a dlui director Deceanu si alti prieteni si calitatea oamenilor din sala, sub aspect calitativ mai ales, demonstreaza ca, intr-adevar nu sunteti singur.
Chiar daca dvs ati strans de-a lungul timpului atatea distinctii si premii as dori ca titlul de azi sa-l considerati Oscarul dvs, pentru ca sunteti absolvent de Teatru, sunteti actor la Teatrul din Pitesti.
Privindu-va, am identificat mai multe categorii la care va putem nominaliza:
– cea mai buna melodie originala
– cele mai bune costume
– cel mai bun machiaj
– cel mai bun sunet, fiind alaturi de noi si dl Alexandru Malschi, pe care va rog sa-l aplaudati.
Cine doreste mult, munceste mult. Turda apreciaza si recunoaste valoarea oamenilor care sunt buni ambasadori pentru oamenii din municipiu. Fiind in saptamana mare imi amintesc de cuvintele parintelui Arsenie Boca:’A fi fericit inseamna a-l face fericit pe celalalt.” Dvs ati fericit milioane de romani si nu numai.
Eu va propun stimati colegi sa dezbatem si sa adoptam aceasta hotarare. “

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Paul Ciprian Surugiu
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA = 18
voturi NU =
voturi nule =

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 73 / 25.04.2019.
***

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul dnei diriginte Gavrilescu:” Domnule Primar, domnule Viceprimar, domnilor consilieri, dragi participanti. Cu mare emotie si bucurie particip la acest mult dorit si asteptat de turdenii care-l iubesc si-l apreciaza pe Paul.
Am vazut scanteia talentului in el si o lumina interioara deosebita, pe atunci era festivalul Cantarea Romaniei, unde a fost apreciat de marele om de televiziune, Tudor Vornicu, luand premiul I la faza pe tara.
Acesta a fost pasul spre o cariera muzicala, dar talentul si l-a slefuit cu tenacitate si multa munca. Paul reuseste sa ne emotioneze profund prin onestitatea sa artistica, simplitate, modestie. Publicul e fermecat de vocea lui calda, este admirat si iubit peste tot, atat in tara cat si in strainatate si asa se explica faptul ca in multe localitati i s-a acordat titlul de Cetatean de onoare.
In 2012 presedintele Republicii Moldova i-a conferit titlul de Artist al poporului Republicii Moldova . Suflet de mare roman, ne cucereste prin mesaj patriotic in emisiunea de mare succes, “Drag de Romania mea” pe care o modereaza cu succes la TVR.
A colaborat cu succes cu marele poet basarabean, Grigore Vieru pentru promovarea ideii de limba romana. Prin tot ce ne transmite, simtim ca prin inima sa bata inima Romaniei Mari.
Paul Surugiu este mandria noastra, a tuturor turdenilor si chiar daca ne-au luat-o altii inainte consideram laudabila hotararea Consiliului local Turda de a-i conferi titlul de Cetatean de onoare al municipiului Turda.
Tin sa multumesc respectuos dlui primar Cristian Octavian Matei, dlui viceprimar Lucian Nemes carora le datoram materializarea initiativei mele si a dlui Ros.
Am un cuvant de apreciere pentru mama lui Paul care l-a incurajat si l-a ajutat sa ajunga unde a ajuns. “

Dl. director Mircea Casimcea:” Domnule Primar, domnule Viceprimar, domnilor consilieri, dragi invitati e un moment important azi cand Paul Surugiu se afla in aceasta sala pentru a primi onorantul titlu .
Prin munca neobosita, are un glas placut pe care l-a perfectionat muncind, inca din liceu, in numeroasele drumuri pe care le-a facut la Bucuresti. Este prezentatorul propriilor spectacole, a emisiunilor de la TVR, Favorit, este un artist plastic , este compozitor si textier, regizor al propriilor spectacole.
Partea practica a licentei ca actor si-a dat-o la Teatrul din Turda, eram director artistic la Teatru, el si-a adus cativa artisti amatori de la Combinatul de Ciment, i-am dat un actor si o actrita si astfel a facut un spectacol foarte frumos .
Pentru acest gest cultural de azi, felicit Consiliul local, pe dl Primar, pe dl consilier Ros. “

Dna profesor Mateiu:” A vorbi despre artistul Paul Surugiu este o mare onoare, are o mare caldura sufleteasca, o noblete si o eleganta cu care abordeaza orice situatie, este iubit si apreciat peste tot, este ambasador al revistei Taifasuri pentru diaspora.
Prietenia cu marele poet, Grigore Vieru, care i-a daruit o carte de exceptie cu versurile sale, pentru a fi puse pe muzica si interpretate de Paul , spun multe despre tanarul artist, care i-a dedicat un spectacol de muzica si poezie, in semn de omagiu.
Pasii lui Paul au fost mici, dar l-au dus departe, Paul este o incantare a sufletului, o voce de exceptie si un mare roman. Astazi i-a spus si Turda ca este mandra de el, prin acordarea acestui titlu. “

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Dle primar, dle Paul Surugiu, dragi colegi, stimati invitati, si eu ma bucur alaturi de dvs de acest moment unic pe care-l traim, acela de a-i decerna lui Paul titlul de Cetatean de onoare. L-am urmarit de-a lungul anilor si oriunde a fost in concerte, fie in America, fie in Europa, de fiecare data cand moderatorul intreba “De unde vii?”, o zicea cu mandrie, “Din Turda”. Asta e lucrul care pe mine m-a miscat de fiecare data , el nu si-a uitat originile, oriunde a mers. Te felicit pentru tot ceea ce ai facut si pentru ceea ce vei mai face, sa fie intr-un ceas bun.”

Dl. Virgil Deceanu:” Draga Paul, stimate dle Primar, stimate dle viceprimar, stimati consilieri, distinsi oaspeti. Marturisesc faptul ca, a scrie un laudation pentru Paul Surugiu – Fuego este mult mai dificil decat mi-am imaginat. Despre impresionata si complexa activitate ca si despre multiplele laturi ale puternicei sale personalitati care il definesc se pot spune foarte multe, dar acest eveniment special ma determina sa rezum bogata informatie de care dispun.
Il cunosc pe Paul de aproape patru decenii, am avut sansa de a ma fi numarat printre prietenii lui si de a fi intr-un fel, un observator apropiat al evolutiei sale si uneori am colaborat, scriind muzica si scenarii pentru el.
In cei 25 de ani de activitate artistica nu a uitat sa amintesca cu orice prilej apartenenta la acest loc unde s-a nascut si care l-a format, pana in momentul in care si-a luat zborul spre scenele consacrarii sale artistice.
L-am cunoscut de cand se straduia sa dovedeasca, ca are un talent, l-am promovat pe radio, in vremea aceea conduceam postul de radio Radio21 din Turda, cat si in spectacolele organizate cu diferite ocazii. Prin munca, devotament, vocatie si perseverenta Fuego a ajuns acolo unde, incontestabilul sau talent, l-a consacrat.
Cu toate ca se bucura de un succes greu de egalat, Paul nu se considera o vedeta.”

Dl. Lucian Cordis:” In 5 mandate de cand sunt consilier local am acordat multe titluri de Cetatean de onoare, dar va rog sa ma credeti ca simt cea mai mare bucurie ca azi acordam acest titlu. E greu sa vorbesc dupa atita oameni care si-au pus amprenta asupra ascensiunii tale, dar vreau sa ii multumesc si sa o felicit pe mama ta, ca te-a sprijinit, te-a ajutat, de cate ori il vad la televizor il vad cum multumeste mamei, bunicilor. “

Dl. Emil Moldovan:” Acum o sa vorbesc in calitate de cetatean al Turzii. Ne-am cunoscut acum vreo 29 de ani si in sfarsit, ai venit acasa pentru a primi acest titlu.
Ii multumesc dnei profesor de la Scoala nr. 6 care a vorbit foarte frumos, dar vreau sa spun ca si-a inceput cursurile la Scoala 7 ( Horea, Closca si Crisan), apoi a fost elev la Scoala 6, actuala Avram Iancu.
De fapt se mandreste tot invatamantul turdean, se mandreste tot orasul si vreau sa-l felicit si sa-i spun “Bine te-ai intors acasa!”

Dl. primar Cristian Matei:” Am placerea sa inmanez diploma de Cetatean de Onoare, este un mic simbol a intregii incarcaturi emotionale si respectului pe care i-l purtam.
Felicit pe toti, in special pe mama artistului, pe domnii profesori, tot auditoriul care a fost alaturi de el azi. Va doresc Sarbatori fericite. “

Dl. Paul Surugiu:” Bine v-am gasit! Distinsa audienta, dle primar, dragi consilieri, dragi turdeni, in primul rand vreau sa va spun ca sunt coplesit de puterea vorbelor mari rostite de oameni speciali, nu stiu sa fiu altfel, nu am incercat sa-mi construiesc viata fara sentimente si trairi puternice, pastrand in mine sinceritatea copilului inocent care se juca acu’ multi ani, pe malul Ariesului, fascinat de frumusetea orasului in care s-a nascut.
Turda, vechea Potaissa m-a vegheat mereu si niciun oras nu a reusit sa egaleze vreodata numarul de vise si bucurii pe care le-am trait.
Aici este acasa, ca-ntr-o sarbatoare a celui ce sunt, dincolo de statul de artist sau om de televiziune, care a muncit si a cladit in 25 de ani, un nume. Aici zaresc chipul bunicii mele Stratenia, care ma chema din fata blocului, sa mananc la pranz.
Aici revad drumul din micro III in micro I , catre scoala, aici gasesc si azi bunatatile de la Patiseria Rusalca a dnei Rusu, plimbarile de la Cheile Turzii sau la Salina pentru tratament pentru corzile vocale, aici revad Durgaul si Gradina zoologica, fiind fascinat de ea.
Aici sunt si de aici am plecat, incercand cu arma cuvantului si a cantecului sa fac cunoscut in lume numele orasului poveste care mi-a leganat glasul si a stat la baza formarii mele. Visele mele au plecat de aici si radacinile trebuie pastrate sfinte, ca-ntr-o icoana, a celui ce sunt.
Anii m-au schimbat, am evoluat, dar nu mi-am pierdut dorinta de a ajunge sa calc, pastrand proportiile, cu arta, pe urmele celor care au pornit de aici, valori incontestabile si enumar cateva personalitati, marele Ioan Ratiu, minunatul Ion Cristureanu, actrita Stela Furcovici care a jucat monumental in “Ecaterina Teodoroiu”, Ileana Portase- marea actrita turdeana cu care repetam canto intr-o salita a Teatrului Aureliu Manea.
Horea Moculescu a facut Liceul M Viteazu si marele actor Ovidiu Iuliu Moldovan.
Atunci cand stii despre un loc macar atat cat stie si el despre tine, se poate spune ca ai o complicitate care trebuie respectata. Mi-am facut o deviza in a promova originile mele ardelene, recunosc ca aici este locul unde am pasit pe lume si in care am cunoscut pentru prima oara, ce inseamna sa te poti exprima artistic.
Anul acesta implinesc 26 ani de activitate profesionala, am un tel din a nu lasa sa se piarda valorile romanesti. Cu puterea muzicii mele imi doresc sa nasc eternitati. Sa pun mesaje si idei inalte in randul celor care m-au adus pana aici; publicul meu.
Am muncit, am evoluat, am urcat si am infruntat toate luptele cu sange, cu vointa la purtator si cu dorinta de a reusi. Romania mea, de care mi-e drag va straluci mereu prin lumina versurilor si a cantecelor mele. Niciodata nu am avut in spate o mare televiziune, o mare casa de productie; tot ce am facut, am facut singur.
Titlul de Cetatean de onoare ma responsabilizeaza, voi continua sa fiu artistul care se daruieste cu toata fiinta publicului suprem.
Eu am primit numeroase distinctii, importante diplome, medalii dar Nobelul meu, implinirea si confirmarea identitatii mele pentru satisfactia si sufletul meu, vine abia acum …
Voi reveni mereu cu drag si onoare, cu muzica si arta mea, daruind fericire in singurul loc in care prietenia, familia, parintii si apartenenta poarta un nume scris cu majuscule, TURDA.
“In aceeasi limba toata lumea plange,
In aceeasi limba rade un pamant,
Si doar in limba ta durerea poti s-o mangai,
Iar bucuria s-o preschimbi in cant. “
In limba ta ti-e dor de mama,
Si vinul e mai vin,
Si pranzul e mai pranz,
Si doar in limba ta, poti rade singur
Si doar in limba ta, te poti opri din plans.
Si daca nu poti plange, si nici rade
Si daca nu poti mangaia si nici visa
Cu cerul tau, cu-al tau pamant in fata
Tu taci atuncea, tot in limba ta.”

Vreau sa dedic Consiliului local si Primariei un tablou, dintre ultimele mele opere, sub titlul special “Un vis adevarat” .
Va iubesc, va pretuiesc si sunt fericit ca va revad pe toti, va doresc sarbatori fericite si motto-ul meu este:
“Daca vrei cu tine, lumina s-o impart, lasa-ma sa ard, lasa-ma sa ard,
Daca vrei sa stii ce am in suflet si in gand, lasa-ma sa cant, lasa-ma sa cant..”
Nu-mi doresc altceva de la viata, decat sa raman un artist modest, fara fite de vedeta, fara tristeti pe chip.
Multumesc frumos si acest titlu il dedic parintilor mei fara de care nu as fi fost astazi in fata dvs. Te iubesc , mama. “

Dl. primar Cristian Matei:” Multumesc si eu pentru deosebitul cadou si te asigur ca va ocupa o pozitie de onoare in cadrul Primariei Turda. “
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X