Proces verbal incheiat azi 26.07.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 26.07.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 41, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cojocaru Igor, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Samartinean Iuliana Maria , Sărmăşan Marius-Adrian si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Riter Marius si Micu Ovidiu Dorel absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Matei Cristian Octavian.
Participa ca invitati: d-na Adace Daniela – director executiv Directia economica, dna Iftime Ioana – Sef Serviciu Admin istratie Publica Locala, Dna Crisan Codruta – consilier juridic Directia Impozite si Taxe Locale, Dl. Calin Petrideanu – consilier juridic Primaria mun. Turda, Dna Alina Anghel – Sef Serviciu Administrare Fond Locativ, Dl. Bogdan Ursuleanu – Director SC. API SRL, Dl. Moldovan Valer – Director Serv. Public Politia Locala Turda, Dna Koti Monia – Director Serv. Public de Asistenta Sociala Turda, sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1098/20.07.2018 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Nap Adrian.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi.Pentru inceput, daca sunt interventii la ordinea de zi?

Dl. Consilier Anca Doru : « Dle presedinte si stimati consilieri, as dori sa introducem pe ordinea de zi de astazi 5 proiecte, care au fost analizate de Comisia nr. 1 a Consiliului Local, situatia acestor proiecte a fost discutata, am dat aviz in unanimitate, mai ales ca din comisia respectiva fac parte reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.5. a Proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.6. a Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.7. a Proiectului de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.8. a Proiectului de hotarare privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.9. a Proiectului de hotarare privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea la punctul 4.10. a Proiectului de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta:” Alte interventii daca aveti?”

Dl. consilier Paul Nastase:” Rog secretariatul sa noteze ca ma abtin de la deliberare si de la vot la punctul 4.5 si 4.6.”

Dl. consilier Felezeu Cristian :” Rog secretariatul sa consemneze ca ma abtin de la deliberare si de la vot la punctul 4.7.”

Ordinea de zi a şedinţei a fost urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al sedintei precedente.
2. Probleme ale Directiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2018.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

3. Probleme ale Directiei Impozite si Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind solutionarea cererilor de acordare a
inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de
concesionare nr. 108/1993
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea evenimentelor dedicate
centenarului Marii Uniri finantate din bugetul local al Municipiului Turda.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC. Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotararii
Consiliului Local nr.131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agentilor economici din zona centrala a municipiului Turda
– Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Directiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte de necesitate.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului si urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

7. Probleme ale Serviciului Public de Asistenta Sociala :

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico –
economice a proiectului “Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda”si a indicatorilor tehnico- economici
-Initiator Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.
8. Propuneri.Intrebari.Interpelari

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

***
Dl. presedinte de sedinta : »Dupa cum va spuneam, am primit o cerere, de la Asociatia T9. O sa-i dau citire. ( Dl. Presedinte de sedinta da citire solicitarii asociatiei anexata la dosarul sedintei).Dlor colegi, m-am consultat cu Dna secretar si cu dl. jurist si am constatat ca nu s-a precizat exact la care punct , respectiv proiect se ia cuvantul. Avand in vedere ca noi suntem binevoitori, sa dam cuvantul cetatenilor, ne-am gandit la punctul 8. Diverse sa ia cuvantul Asociatia T9, sa specifice dl. presedinte Andrei Suciu la care puncte doreste sa ia cuvantul si cine anume, pe parcursul a 3 minute.Va rog frumos, ca sa putem vota ! »

Dl. Andrei Suciu – presedinte Asociatia T 9: “ La punctul 4.2. si..

Dl. presedinte de sedinta : « Va rog, avand in vedere ca nu ati mentionat in cerere , va dam cuvantul la punctul 8 si spuneti ce vreti dar in termenul de 3 minute. Sa mentionati cine anume va lua cuvantul si pentru care puncte »

Dl. Andrei Suciu – presedinte Asociatia T 9: “ La punctul 4.2, 3 minute si o sa vorbesc eu. Nimeni nu le stie pe toate. Si noi mai invatam”

Dl. presedinte de sedinta : « Va rog sa respectati regulamentul ! Eu o sa supun la vot conform regulamentului. »

Dl. consilier Anca Doru:” Dle presedinte, eu am o interventie. Trei minute avem si noi consilierii. Deci, sa nu se depaseasca, dupa regulament si nu din bunavointa! Noi nu facem aici servicii de caritate! Noi aplicam un Regulament si o lege! Deci, in baza Regulamentului am aprobat sa ia cuvantul reprezentantul de la T9.”

Dl presedinte supune la vot solicitarea Asociatiei T9. In urma votului rezulta 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. In urma votului rezulta 19 voturi pentru, nefiind nimic de adaugat sau modificat.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 226 /26.07.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind privind executia bugetului pe trimestrul II 2018.

Dl. consilier Anca Doru:” Dragi colegi, in conformitate cu regulamentul dupa care noi functionam, si in calitate de presedinte al comisiei nr. 1, am analizat acest proiect in cadrul comisiei si l-am avizat favorabil. As vrea sa concluzionez anumite probleme si totodata sa va rog sa aprobam aceasta executie bugetara pe trimestrul II 2018. Din proiectul de hotarare reiese faptul ca la sectiunile de functionare si dezvoltare s-au realizat coeficientii de 86% la functionare si 12% la dezvoltare. Cifra la dezvoltare as vrea sa o dezbatem mai larg si sa facem anumite precizari. Este evident ca la aceasta data sumele nu reflecta potentialul de dezvoltare intrucat am lucrat la aceasta sectiune pe fondurile proprii ale Consiliului Local. Evident ca sectiunea de dezvoltare va creste pana la sfarsitul acestui an, asa cum am proiectat la intocmirea bugetului , aprox. pana la 40%. Intrucat vor intra mai multe proiecte , in aceasta vara, sectiunea de dezvoltare va avea o crestere semnificativa. In acest context, va rog, stimatii mei colegi, sa aprobam aceasta executie bugetara, cu ideea ca aceasta va creste pentru ca la sectiunea de functionare , ca sa fim mai practici, sumele necesare pentru salarizarea acestui conglomerat al administratiei publice locale, sunt localizate deci nu se pune problema sa facem fel de fel de modificari. Se vor face modificari la sectiunea de dezvoltare. Multumesc”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 227 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 228 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993

Dl. consilier Anca Doru:”Dle presedinte si stimati colegi, aici este o problema foarte spinoasa in legatura cu piata centrala. Este foarte bine intocmit proiectul , concesionarul este de buna credinta si-a platit toate taxele, dar este o problema pe care am discutat-o cu reprezentantii oficiului juridic, si anume, sunt portiuni in piata centrala care deja sunt intabulate. Acum vreo opt ani de zile, prietenul meu, Dl. viceprimar Irimie Mircea, a intabulat suprafata de teren de sub chioscul dumnealui. Probabil si eu sunt vinovat, vreau sa fac aceasta precizare, a mai aparut dl Mitrea s.a.m.d. Eu propun sa se gaseasca o solutie, ca in cazul aparitiei unui proiect mare si dumnealor sa fie de acord cu relocarea suprafetelor respective in alta parte. Este posibila relocarea in Piata din Micro IV. Atentie oficiul juridic! Noi avem proiect pentru Piata centrala, si daca acest proiect va deveni eligibil ne vom lovi de imposibilitatea de a pune in practica proiectul.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 229 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea evenimentelor dedicate centenarului Marii Uniri finantate din bugetul local al Municipiului Turda.

Dl. Consilier Giurgiu Nicolaie :” La momentul la care in Comisia nr. 5 s-a prezentat acest proiect, m-am abtinut de la votarea proiectului si am intrebat daca suma initiala bugetata este sau nu inclusa in suma propusa a fi cheltuita, astazi am vazut ca teoretic este inclusa. Apoi, care este procentul care se spera a se obtine din sponsorizari, se vorbeste ca o parte din suma se incearca a se obtine din sponsorizari. In al treilea rand daca sunt resurse bugetare , avand in vedere ca se propun opt mii lei pentru promovare on line, se propun o suta si ceva mii lei pentru mash-uri de dimensiuni foarte mari . Gandindu-ma ca atunci cand s-a discutat in comisie nu s-au gasit bani pentru dublarea burselor la elevi , motivandu-se ca nu sunt bani, nu exista bani, sau vom vedea daca vor fi bani, astazi ni se propune aceasta suma, dublata, de sase sute mii lei pentru astfel de activitati. Ma voi abtine si astazi de la vot. Multumesc”

Dl. Consilier Anca Doru:” Asa este dar sunt suspiciuni personale. Am discutat si in comisie iar stimatul meu coleg, Dl. Felezeu, a avut aceeasi pozitie. Este normal cand discutam de astfel de sume. Deci, dle consilier Giurgiu, cam 30% pentru ca daca impartim 240 la 3 , ar fi cam 30% bugetata, care ar fi suma cu care sa incepem. Obligatia organizatorilor, ca nu prima data se organizeaza un astfel de eveniment, pe diferite categorii de actiuni, pe diferite categorii de articole, dumneavoastra pe buna dreptate aveti suspiciuni. Aceste suspiciuni se pot stinge odata cu justificarea. Organizatorii sunt obligati ca dupa data de 19 august cand este festivitatea, sa depuna in sedinta ordinara de la sfarsitul lunii august, o justificare a cheltuielilor neacoperite de sponsorizare. Am discutat astazi cu Dl. Ursuleanu si daca dam astazi girul , si trebuie sa l dam pentru ca este un proiect de importanta nationala, pentru ca toti suntem romani. Trebuie sa ne gandim bine indiferent de suspiciunile care exista la aceasta data, ele pot fi justificate dupa ce se face o analiza la sfarsitul evenimentelor ocazionate de centenar. Parerea mea este ca se va obtine suma respectiva, ca sunt la aceasta data sponsori in municipiul Turda ca sa acopere diferenta de 60-65% . Aceasta este o cifra estimata, ca nu-i neaparata nevoie ca toate cheltuielile prevazute in desfasuratorul respectiv, fel de fel de afise, s.a.m.d, sa fie efectuate.Daca nu este justificata o propaganda vizuala, etc, nu este nevoie ca aceste operatiuni sa fie efectuate. Este inadmisibil sa nu dam votul in desfasurarea acestor evenimente, care fac cinste municipiului Turda. Multumesc”

Dl. Consilier Moldovan Emil :” Asteptam cuvantul de la comisia nr. 1, altfel as fi intervenit chiar de la inceput. Si in comisia nr. 5 am avut discutii legat de costuri, sa se aduca cat mai multi bani din afara, din sponsorizari. Desigur, fiecare ne punem intrebari de unde bani, de unde vom putea sustine asemenea evenimente. Dar intrebarea cea mai importanta pe care trebuie sa ne-o punem este daca noi suntem in stare din punct de vedere moral sa sustinem un astfel de eveniment care este unic pentru noi si avem privilegiul sa-l organizam chiar noi. Nu stiu cum am putea spune ca nu suntem de acord cu organizarea unor astfel de manifestari, dedicate centenarului Romaniei. Pe de alta parte, s-a pus cu ceva vreme in urma intrebari legate de organizarea acestor evenimente. Iata-ne in fata unui Proiect, a unui program concret de activitati de mare valoare pentru turdeni. Ne intrebam acum daca sa acordam o suma care , cu siguranta, nu va ajunge la tot ceea ce inseamna nevoile Turzii. Asa ca nu cred ca trebuie sa ne mai gandim si sa punem tot felul de piedici in adagiul organizarii unui asemenea eveniment. Mai mult decat atat, au mai fost si alte evenimente la care ne-am intrebat daca le vom putea sustine ( ex. Zilele Turzii), iar pana la urma s-a dovedit ca s-au obtinut sponsorizari substantiale si cu alte ocazii, dar nu poti sa cuantifici acum o suma, care poti sa o aduci maine sau poimaine, pana nu ai un proiect bine pus la punct, activitati stabilite si aprobate si apoi sa te duci sa cauti sponsori, s.a.m. d. In consecinta, eu sincer ma bucur ca in sfarsit avem un program de activitati, si ca acestea vor fi de o anvergura la care probabil putini dintre noi ne asteptam. Sa dea Dzeu sa se intample asa cum se spune in proiect, si daca se poate cu bani cat mai multi de la sponsorii Turzii care nu cred ca se vor da inapoi in a sprijini pentru organizare. Multumesc.”

Dl. Consilier Felezeu Cristian George:” Pentru ca mi-a fost pomenit numele, as dori sa motivez si eu de ce m-am abtinut la acest proiect in sedinta de comisie. In primul rand sunt trei evenimente care vor inghiti 560 mii lei. Dupa parerea mea acest program, ar fi trebuit sa se adreseze mult mai mult celor care vor veni , adica copiilor. Promovarea acestui eveniment, constientizarea Centenarului in unitatile de invatamant, constientizarea si informarea cetatenilor. Sunt sume foarte mari! Nu sunt suspiciuni, nu exista suspiciuni! Este vorba de faptul ca am dori ca evenimentele sa se adreseze mai mult tinerei generatii, pentru ca daca veti merge pe strada sau in unitatile de invatamant, veti avea o surpriza destul de neplacuta la ce raspunsuri veti primi legat de centenar. In titlul programului se spune “existenta unui popor nu se discuta ci se afirma”- Ioan Ratiu. In acest program nu sunt evenimente dedicate celor care au luptat ca aceasta unire sa fie posibila, nu sunt evenimente dedicate marilor personalitati locale care au contribuit in mod decisiv la infaptuirea acestei uniri. Cred ca acest program ar putea fi modificat. Am fost intrebat de ce nu venim si noi cu idei. Cu mare drag! Dar cand am incercat sa venim cu idei sau cu sprijin am fost putin trasi deoparte. Multumesc.”

Dl. Consilier Rigman Ciprian Doru:” Noi am fost romani si atunci cand am refuzat dublarea indemnizatiei veteranilor de razboi. Nu gasim in anul Centanarului, resurse bugetare sa dublam indemnizatiile veteranilor de razboi, care au luptat pentru tara asta. Cerem acum 700 mii lei, aproape, pentru diverse activitati. Mie nu mi se pare chiar atat de bine intocmit, in conditiile in care mash-urile de care s-a adus aminte aici nu au dimensiuni, nu au cost, preturile sunt variabile, variaza de la 10-12 euro /mp la 7 euro / mp , depinde de context. Noi nu stim care e dimensiunea mash-ului , daca vor avea aceeasi dimensiune, daca unele difera, unde vor fi amplasate, cat este costul pe mp. Un proiect de hotarare foarte bine intocmit si care sa fie transparent trebuia sa aiba aceste caracteristici incluse. Eu am o propunere, o reconfigurare a acestui proiect, in asa fel incat sumele estimate mash-urilor si productiei video sa fie destinate reabilitarii Cimitirului Eroilor, pentru a da si noi o mana de ajutor spiritului civic care incearca sa aduca pacea necesara eroilor care au murit pentru aceasta natie si prin urmare cred ca este vorba de un sentiment national profund, dincolo de mash-uri si productii video. Eu propun ca acest program de activitati sa fie reconfigurat in conditiile in care 135 mii lei pentru mash-uri si 209 mii lei pentru proiectul video sa fie destinate catre reabilitarea Cimitirului Eroilor. Dincolo de asta eu am incredere deplina in preotul Zahan, el a pus in scena evenimentul intrarii lui Mihai in Turda, cu succes deplin. Si el si preotul Sas Dorin. Cred ca s-au descurcat foarte bine si cred ca nu ar fi corect sa-i rapim acest eveniment. Putem sa avem incredere deplina si in acesti oameni care au lucrat pana acuma, mie mi s-a parut in fiecare an un succes deplin. Prin urmare, aceasta este interventia mea. Si eu m-am abtinut de la votarea acestui proiect de hotarare in comisie, acele sume pot fi cheltuite intr-o directie profund nationala. Multumesc.”

Dl. presedinte de sedinta:” Dle consilier aveti un amendament?”

Dl. Consilier Rigman Ciprian Doru:” Daca se poate un amendament daca nu sa fie retras si reconfigurat. „

Dl. consilier Anca Doru:”Retras sau amendament… amendament ar trebui!.”

Dl. Consilier Rigman Ciprian Doru:” Amendament sa fie!”.

Dl. consilier Nastase Paul:” As vrea sa intreb Biroul Juridic. Din cate stiu eu, Cimitirul Eroilor nu este al municipiului Turda. Si atunci, din punct de vedere legal nu putem aloca sume de bani pentru acest obiectiv .”

Dl Calin Petrideanu – consilier juridic Primaria Turda – „ Cimitirul Eroilor nu este proprietatea municipiului Turda. La momentul la care s-a intocmit domeniul public al municipiului Turda care a fost insusit prin hotararea nr. 145/1999 de catre Consiliul local, pozitia din anexa la HCL 145/1999 a fost atacata in contencios administrativ , iar in anul 2000 Curtea de Apel Cluj a transat aceasta problema, in sensul radierii acestei pozitii din inventarul domeniului public . Cimitirul Eroilor , in esenta, nu este al municipiului Turda, si ca atare nu pot fi alocate sume de bani. Va multumesc”.

Dl. Consilier Rigman Ciprian Doru:” Refuz sa cred ca nu putem gasi o solutie juridica cu proprietarii cimitirului, diversele biserici maghiare din Turda asa incat sa putem avea baza legala sa intervenim acolo . Nu ne putem prevala tot timpul de acest lucru! Putem gasi o forma de concesionare…”

Dl. presedinte de sedinta:”Dle consilier, spuneti dumneavoastra si o forma si atunci putem vota amendamentul.”

Dl. Consilier Rigman Ciprian:” Dl. Nap, eu nu sunt jurist. Dar eu cred ca putem gasi o forma pacifista.”

Dl. presedinte de sedinta:” Inainte de a face un amendament, ar trebui sa veniti cu lectiile invatate si sa intrebati juristul !”

Dl. consilier Rigman Ciprian:” Dle Nap, dumneavoastra depasiti limita bunului simt in momentul acesta, chiar daca sunteti presedintele consiliului local. Lansati niste afirmatii care nu va fac cinste. Cum ne dati dumneavoastra lectii de moralitate chiar daca sunteti presedinte de sedinta? Sincer! Nu puteti sa ne faceti incompetenti! Eu m-as abtine daca as fi in locul dumneavoastra!”

Dl. consilier Anca Doru:”Dle presedinte , trecem la vot! Amendamentul..”

Dl. presedinte de sedinta:”Va sustineti amendamentul? “

Dl consilier Rigman Ciprian :”Da, imi sustin amendamentul!”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui consilier Rigman Ciprian ( cei 135 mii lei pentru mash-uri si 209 mii lei pentru proiectul video sa fie destinati catre reabilitarea Cimitirului Eroilor).
In urma votului rezulta 4 voturi pentru ( PNL) si 15 voturi impotriva.

Dl. Primar Cristian-Octavian Matei:” Buna ziua! Va salut pe toti si nu vreau sa vorbesc foarte mult, dar aici se scapa din vedere sau se abordeaza false teme. Foarte multe confuzii de interpretare, care dau dovada faptului ca nu se cunosc problemele sau se doreste intentionat a fi scoase din context. Vreau sa va spun ca abordarea problemei Centenarului, eu personal, ca primar, am inceput-o in septembrie 2017 . Nu pentru ca am vrea sa fim primii din Romania pentru acest lucru, fiindca se vedea o vadita tendinta de a nu se aborda problema Centenarului in Romania, dar am inceput-o fiindca asa cum consider ca acest consiliu local a facut foarte multe lucruri bune, sigur ca putem face si in continuare. A veni si a spune ce se poate face cu 3 lei este foarte bine. Fiecare om are posibilitatea sa aiba o opinie. A-mi spune dl consilier Giurgiu cat din bugetul local reprezinta sponsorizari, am putea spune altceva: cat din bugetul local e 100%? Cat se obtine din aceste sponsorizari e totul peste acest buget local. Vreau sa va spun ca si anul trecut ati sarit ca fripti unii dintre dumneavoastra, intreband cat a cheltuit Primaria Turda pe Zilele municipiului Turda , fara a avea cunostinta – de asta sunteti consilieri locali, faceti parte din diferite comisii, aveti la dispozitie executivul primariei, care nu cred ca vreodata nu v-a raspuns la vreo intrebare pe care ati pus-o. Vreau sa va spun ca anul trecut , 405 mii lei au fost sponsorizarile in cadrul Zilelor municipiului Turda , iar 300 mii lei a fost din bugetul Turzii, propriu. Sigur ca noi nu am cheltuit toti banii din bugetul propriu al consiliului fiindca am consumat din sponsorizari, si am folosit din buget exact atata cat mai trebuiau pentru a inchide acest festival. Mai mult, veniti si puneti intrebarea “Spuneti-mi un procent care va fi pana la sfarsitul centenarului, adica 1 decembrie 2018?”. Pai, de unde sa va spunem asa ceva! Poate stiti dumneavoastra, poate vreti sa contribuiti la aceste sponsorizari, fiindca sa stiti ca eu urmaresc foarte atent aceste sponsorizari, pentru ca aceste sponsorizari vin indeobste de la firme private si eu am discutii cu aceste firme private si incercam sa ajutam pe toate planurile dar nu se poate purta o discutie in lipsa discutiei. Deci, cu toata strada 22 decembrie , unde sunt principalii factori economici ai Turzii si cei mai importanti, eu ma intalnesc lunar si discut , dansii imi cer, eu incerc sa le rezolv aceste probleme, de asa maniera incat sa fie si dansii multumiti pana la inceperea coerenta si financiara a tot ceea ce inseamna acesti peste 300 milioane de euro pe care comunitatea locala i-a adus in ultimii doi ani in Turda. Nu discutam si despre acel proiect al Companiei de Apa, care se stie a fost inceput de persoana Matei Cristian care era directorul general al Companiei de Apa. Astazi, proiect semnat! Avem semnat pana in acest moment, 230 milioane de euro pe care dumneavoastra faceti ce stiti cu dansii! Adica, veniti la mine cu o hartie, ca ce pot face eu cu 135 de mii lei din banii nostrii? Care “nostri”, domnilor? Sunt oameni in Turda care nu contribuie cu 1 leu la bugetul local. Atunci, cum pot sa afirme ca sunt din banii lor, banii din care se pot face 4 laboratoare moderne, si tot felul de alte nazbatii pe care le nascocesc, dar care se fac oricum? ! se fac oricum. Ca dumneavoastra nu indrazniti sa credeti ca aceste obiective se vor face , este problema dumneavoastra. Fiecare, v-am spus , are dreptul la o opinie. Dar de ce nu incercati si dumneavoastra care ne imputati noua , totusi, acest consiliu local a adus foarte multi bani! Acest consiliu local a adus bani care se vor fructifica din aceasta toamna. Ca a existat dorinta de a nu se aduce acesti bani , ca a existat dorinta de a nu se face anumite obiective pe fonduri europene, ba mai mult s-au bagat si bete in roate, pentru a scoate din contextul normal anumite chestiuni despre care stie foarte putina lume si ma refer acum la chestiunile de mediu, care sunt foarte importante nu numai in Romania ci si in intreaga lume, nu stiti dlor! Nu stiti pana la capat! Sigur ca un primar trebuie sa le stie pe toate, sar apropo, in decembrie a aparut o hartie comunicata prin toata presa dar dumneavoastra nu ati vrut sa o vedeti! A aparut o hartie prin care am spus ca asta este programul centenarului, un program pe care l-am discutat cu profesori, profesori de istorie, cu Dl. Felezeu – profesor de istorie, fost decan, cu Dl. Neagu – doctor in istorie, cu oameni de cultura, oameni de arta , cu actori, s.a.m.d, care au participat la sase sedinte in sala mica . Toate acestea au fost facute in urma discutiilor si ideilor pe care le-au avut , s-a nascut un program al centenarului pe care eu l-am facut public.Un program foarte lung. Sigur, nu-mi ajung banii din buget sa fac acest program al centenarului. Dar am vrut! Ca l-ati vazut, ca nu l-ati vazut, imi pare foarte rau! Ba mai mult, am lansat o cale deschisa catre toata lumea. Cand am publicat acest program al centenarului , fiindca la asta ne referim inca, am spus ca las cale deschisa tuturor celor care doresc sa vina cu idei , cu solutii, cu fonduri , s.a.s.m.d. in afara de cei de la care acuma incercam sa corectam , nu a venit nimeni. Nici cu idei, nici cu ce se poate face din cei 135 mii lei, nici cu altceva. Venim acuma cand anul Centenarului aproape se termina, sa spunem:”Waw , cati bani cheltuim?” Stati dlor, ca inca nu s-au cheltuit banii. Si nici nu aveti de unde sa stiti ca acesti 135 mii lei sunt din banii “nostrii”, cum spuneti dumneavoastra. Sigur ca sunt din banii nostri! Pai, din banii nostri facem in Turda asta ce facem . Numai ca banii nostri nu sunt de ajuns, dlor! Si nu mai puneti problema ca nu sunt bani pentru burse. Atata a considerat scoala ca trebuie alocat la momentul respectiv. Noi mai avem de primit buget in partea a doua a anului de la Guvern, care nu stim inca cat este. Atata stim, ca am fost performanti, in 2017 si ne-am realizat bugetul integral., 98,8%. Nu am avut nici excedent bugetar , nici altceva. Si acest lucrui ne va face ca noi sa primim de la Bucuresti, de la Guvern alti bani fata de altii care au avut excedent. Campia Turzii a avut excedent 14 milioane de lei. Nu spune nimeni de chestia asta.De ce a avut excedent? Mihai Viteazu a avut excedent 13 milioane de lei. De ce a avut? Nu au stiut cum sa-i cheltuie? Nu au avut pe ce sa-i cheltuie? Este o problema de management si toti care sunteti manageri la locurile voastre de munca, ganditi-va la ce v-am spus astazi. Nu stim inca! Nu va pot spune, dle Giurgiu, cati bani vom strange. Dar pot sa va spun ca acesti oameni inimosi , multinationalele din Turda , pe care dumneavoastra nu ati catadicsit sa -i aduceti, ne-ati promis la mijlocul anului 2016 ca -i aduceti aici, nu i-ati adus. N-ati reusit! Eu am reusit! Si au venit toti si sunt oameni care doresc sa sprijine comunitatea. Si in special, cum spunea dl. Felezeu, comunitatea de copii. Si apoi tot ce inseamna comunitatea locala, pentru ca de aici isi iau materia prima, agregatele, iar banii trebuie sa ramana in Turda. La asta trebuie sa ne gandim! Nu va inteleg de ce nu veniti cu o idee constructiva. Haideti ca strangem noi astia care nu stim ce sa facem cu 135 mii lei ! Aduceti-i aici si va fac patru laboratoare moderne de stiinte. Sau altceva, ce doriti dumneavoastra! Numai ca in Turda nu se poate face nici numai asfalt, nici numai festival , nici numai centenar, dar nicidecum nu o sa arunc eu banii care vin din privat pe prostii. Sa fie clar chestia asta! Atat am avut de spus!.Multumesc.”

Dl. consilier Giurgiu Nicolaie:” Imi pare rau ca s-a generat aceasta furtuna intr-un pahar de apa, eu incercand sa explic si celorlalti colegi care nu sunt in comisie de ce m-am abtinut de la vot. In calitate de consilier local, pentru ca apare pe proiect ca m-am abtinut, am indicat si colegilor mei din consiliul local de ce am adoptat aceea pozitie. N-am cerut nici sa fiu aprobat, nici nu am criticat, ci doar am explicat pozitia de abtinere .Acuma, daca pozitia mea de abtinere supara sau nu pe cineva imi pare rau si imi cer scuze dar am fost destul de decent sa-mi anunt colegii de ce voi vota abtinere. Nu o sa votez impotriva, sunt de acord sa existe manifestari dedicate centenarului , nu ma-m opus ci doar mi-am precizat pozitia in calitate de consilier local. Vad ca s-a produs aceasta furtuna. In continuare, am aratat colegilor de ce ma abtin de la acest proiect. Atat. Nu am criticat pe nimeni, nu am dat palme, doar o pozitie in calitate de consilier. Ca sa am pozitie in calitate de consilier local nu trebuie sa cer aprobarea cuiva. Ci doar trebuie sa-mi spun pozitia. Nu am cerut altceva nimic. Va multumesc.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru si 4 abtineri ( PNL).
Se adopta HOTARAREA nr. 230 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC. Centrul Agro Transilvania Cluj SA in vederea exercitarii drepturilor de actionar in cadrul Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 231 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.131/2010 referitoare la reglementarea regimului de aprovizionare a agentilor economici din zona centrala a municipiului Turda
Dl consilier Anca Doru :” Dragi colegi , am atras atentia responsabilului Pietei centrale ca exista acest proiect de hotarare, si ca acest proiect de hotarare referitor la programul aprovizionarii unitatilor alimentare, in special, se face in conformitate cu acest proiect de hotarare. Si i-am explicat , de ce nu vrea sa extinda acest program si dumnealui pentru Piata centrala. Vine cu argumente. Eu inteleg, e un baiat foarte bun, a fost sergent major cand eu lucram la Tureni, au evoluat lucrurile, intelege cat intelege, dar in piata din cauza smecherilor cu masinile trebuie sa faci slalom. Atrag atentia, sa venim si cu un proiect de hotarare pentru programul de aprovizionare in piata centrala. Daca la spatiile comerciale, incepand de la fostul cinematograf si pana aici jos facem restrictii , sa facem si in Piata centrala si sa faca bine fara argumentele de rigoare ca se strica carnatii si nu mai stiu ce.. sa vina si sa faca aprovizionarea de la ora 22.00 pana dimineata la ora 6.00. In concluzie, mai discut odata cu dlui si trebuie sa venim cu un proiect de hotarare sa modificam si in piata programul. Sunt foarte multe reclamatii , masinile lovesc oameni batrani care fac aprovizionarea . daca se aplica pe tronsonul asta trebuie sa aplicam si in piata. Multumesc.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 232 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a societăţii Salina Turda S.A.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru .
Dl. Nastase Paul a anuntat ca nu participa la deliberare si vot.
Dl. Nemes Lucian Bogdan nu voteaza.
Se adopta HOTARAREA nr. 233 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A.

Dl consilier Anca Doru:”Se observa ca e cea mai buna societate si in ceea ce priveste conducerea si managementul intrucat trimestrial face rectificari pozitive. Si eu vrau sa o felicit pe Dna avocat la baza, care este directoarea acestei societati, de felul cum a condus si conduce destinele acestei unitati .”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru .
Dl. Nastase Paul a anuntat ca nu participa la deliberare si vot.
Dl. Nemes Lucian Bogdan nu voteaza.
Se adopta HOTARAREA nr. 234 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.7, PROIECT DE HOTARARE privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru .
Dl. Felezeu Cristian a anuntat ca nu participa la deliberare si vot.
Se adopta HOTARAREA nr. 235 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completării anexei nr. 2 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.

Dna consilier Csep Leylla :” Un amendament as avea la acest proiect. Avand in vedere ca nu reiese clar perioada pe care se percepe taxa respectiva. Deci, 300 euro la un clip de 3 minute , de exemplu, ar trebui „/ luna”. Ca se poate interpreta /an, / trimestru, …

Dl consilier Anca Doru:”E pe spot, dna consilier..”

Dna consilier Csep Leylla:”Poate sa fie, dl. consilier. 10 secunde tine un spot, care costa 300 euro si se repeta la 3 minute. Pai intr-o ora atunci cat trebuie sa plateasca?”

Dl consilier Anca Doru:” El poate sa deruleze pe luna cate spoturi vrea el. „
Dl. Primar Cristian-Octavian Matei:” Deci este 300 euro pe un spot , nu pe luna si nici pe un an. Acestea sunt tarifele pentru astfel de spoturi. E bine, nu? Se aduna ceva bani la bugetul local?

Dl. presedinte de sedinta:” Dna consilier va sustineti amendamentul?”

Dna consilier Csep Leylla:” Nu. In cazul asta nu. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru si 4 abtineri ( PNL) .
Se adopta HOTARAREA nr. 236 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.9, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

Dl. consilier Anca Doru:” Din banii lor. Ei au un buget stabilit in baza unui contract cu Casa de Sanatate. Asa ca , dl. director din bugetul alocat, si cu girul consiliului local sa-si plateasca stimulentele.”

Dl. Primar Cristian-Octavian Matei:” Daca sunt nelamuriri in acest sens, vreau sa va spun , ca sa nu se faca iar confuzii, nu sunt bani din bugetul local ci alocati spitalului prin Casa de Sanatate, dar datorita discrepantelor dintre Legea nr. 153 si legea salarizarii in sanatate au aparut niste mici disfunctii la anumite cadre medicale sau tehnice.Ei, dumneavoastra trebuie sa va dati girul ca atunci cand managerul de spital doreste sa regleze aceste diferente de salarizare , care si mie mi se par neavenite dar probabil ca pana la urma legislativul le va pune in ordine , eu ca ordonator de credite sa pot fi de acord cu acest lucru. Nu ne costa pe noi nimic.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 237 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 50148 Turda, prevăzut cu nr. top. 285/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 238 /26.07.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte de necesitate.

Dl consilier Nastase Paul:” Aici este vorba de cladirea din spatele covrigariei lui Gigi, acolo a avut loc un incendiu acum ceva vreme si de atunci dna locuieste pe strazi. Colegii din executiv au reusit sa identifice o persoana care locuia abuziv in Blocul Ceramicii, aceasta a fost evacuata urmand ca pe aceasta doamna sa o mute in aceasta locuinta. Despre asta este vorba. Avea contract pe locuinta valabil pana in anul 2022. Cred ca este de datoria noastra, daca are un contract valabil sa-i gasim o alta locuinta”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 239 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanismului la nivelul municipiului Turda precum si a Regulamentului de functionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

Dl. Consilier Anca Doru:” Apreciez acest proiect si consider ca circulatia documentelor referitoare la obtinerea unor autorizatii de constructive va fi mai rapida. Vad in regulamentul de functionare ca aceasta comisie , va verifica inainte de a intra solicitarea respectiva in comisia de urbanism toate detaliile tehnice ale imobilului respectiv pentru care se solicita autorizatia de constructie. “

Dl. Primar Cristian-Octavian Matei:” As vrea sa va propun , in urma unei discutii de ultima ora, fata de aceasta comisie, ai carei membrii sau schimbat destul de mult, si datorita faptului ca Turda nu are un regulament de urbanism . Daca maine vine cineva in centrul orasului vechi , turistic, istoric , sa-si renoveze o casa , noi nu stim ce sa-i spunem, ce culoare trebuie sa aiba casa, cum trebuie sa arate si ce anume trebuie sa faca. Fiindca in ultima vreme, nu mai spun cati ani, s-a pierdut de sub control toata aceasta problema, si Turda nu are un regulament de urbanism sau de orice altceva , nu avem o evidenta a patrimoniului public si privat, si in ultima perioada m-am aplecat foarte mult in a forma comisiile de specialitate care sa rezolve aceste probleme. Nu putem merge la infinit fara PUG, fara PUZ-uri in oras , nu putem lasa la voia tuturor care ce vrea sa-si faca . In Turda trebuie disciplina atat in constructii cat si in urbanism.
La constituirea acestei comisii am tinut cont foarte mult de sentimentul si specialistii autohtoni, o sa vedeti circa 9 arhitecti care toti sunt turdeni , care chiar daca nu locuiesc in Turda au ceva de spus pentru Turda, au copilarit aici, au trait aici, si care sunt convins ca-si vor aduce contributia prin tot ceea ce simt pentru Turda. In ultima vreme am avut o discutie si cu Dl. Salanta , care este Arhitectul sef al judetului , am opinia dansului si solicitarea de a-l primi in aceasta echipa de arhitecti si as face un amendament ca din aceasta lista sa faca parte si dl. Arhitect al judetului, dl. Salanta. Acesta este amendamentul pe care-l propun eu. Eu l-as propune sa faca parte dintre membri votanti, de la 2 la 9. “

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Primar Cristian-Octavian Matei ( nominalizarea dlui Salanta Claudiu in comisia tehnica).
In urma votului rezulta 19 voturi pentru .

Se trece la votul secret privind nominalizarea dlui Arhitect sef al judetului in comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism .

Se impart 19 buletine vot

Comisia de validare compusa din dl. Ros Nicolae, dl.Sarmasan Adrian, dl. Felezeu Cristian , Dna Samartinean Iuliana si dl. Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru .( Dl consilier Anca Doru este iesit din sala)
Se adopta HOTARAREA nr. 240 /26.07.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a proiectului “Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda”si a indicatorilor tehnico- economici.

Dl. consilier Felezeu Cristian :” Am rugamintea ca reprezentantul Spas-ului sa ne explice , avand in vedere ca titlul hotararii este identic cu cel al hotararii pe care am aprobat-o cu indicatorii. Este partener, se modifica textul? Pentru ca trebuie scris aici.”

Dl consilier Anca Doru:” Scrie, scrie, dle consilier in raportul de specialitate.!”

Dl. consilier Felezeu Cristian :” In hotarare… la punctul 1 su 2.. nu scrie!”

Dl consilier Anca Doru:” Pai, atunci sa se completeze…”

Dl. consilier Felezeu Cristian:” Am rugat reprezentantul Serviciului Public de Asistenta Sociala sa ne explice.”

Dna Monia Koti – Director SPAS:” Da, suntem parteneri in acest proiect si la momentul cand s-a adoptat Hotararea nr. 108 /2018 nu se stia ca trebuie si pentru partener aprobarea indicatorilor separat. In raportul de specialitate scrie. Parteneriatul este aprobat.”
Dna Director aduce in sala un exemplar al Hotararii Consiliului Local prin care s-a aprobat parteneriatul.

Dl. consilier Felezeu Cristian:” Ca sa modificam la proiect, trebuie facut un amendament, referitor la faptul ca SPAS care este partener in cadrul proiectului.”

Dl presedinte de sedinta:” Va rog sa formulati amendamentul, dle consilier.”

Dl. consilier Felezeu Cristian:” Avand in vedere calitatea de partener in cadrul proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda” , de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului … s.a.m.d.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui consilier Cristian Felezeu.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru .( Dl. Anca Doru este iesit din sala)

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru .
Se adopta HOTARAREA nr. 241 /26.07.2018.

***

Dl. Presedinte de sedinta : » A venit la mine Dl. Dobos Nicolae si a solicitat sa ia cuvantul pentru 3 minute fara a avea o cerere in acest sens. Acuma, noi am abrobat Dlui Suciu Andrei sa ia cuvantul. Asa ca supun la vot solicitarea Dlui Dobos. «

Dl. Andrei Suciu – Presedinte Asociatia T9 : » Dl. Dobos nu este din partea Asociatiei T9. »
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru .

Dl. Andrei Suciu- Presedinte Asociatia T9 : » Multumesc tare mult pentru acordarea cuvantului. O sa fiu foarte scurt. Dle Primar, vreau sa va multumesc foarte mult… ».

Dl. presedinte de sedinta:” Dle Andrei Suciu, va rog sa va ridicati in picioare!”

Dl. Andrei Suciu- Presedinte Asociatia T9 : » De ce sa ma ridic ? Nici dumneavoastra nu suntei in picioare, de ce sa ma ridic eu ? »

Dl consilier Anca Doru : »Dar nu esti consilier, domnule, si esti la Consiliul local ! «

Dl. Andrei Suciu- Presedinte Asociatia T9 : » Imi pare foarte rau, dar daca dumneavoastra stati jos, asa o sa stau si eu. Deci foarte scurt o sa fiu. Va multumesc, dle Primar, pentru lectia de democratie pe care ne-ati predat-o astazi. Sa stiti ca tonul inalt ridicat, nu o sa determine pe nimeni sa invete ceva. Va multumesc si felicitari pentru votul acordat !. «

Dl. Daniel Dobos : » Va multumesc ca mi-ati dat cuvantul. Eu am facut o cerere pentru punctul 2.1. Dl Rigman a preluat foarte mult din ceea ce doream sa va vorbesc. Avem un an centenar, in care ar trebui sa facem mult mai mult pentru ceea ce inseamna si eroii nostrii. Degeaba venim si aducem cantareti de la Bucuresti, pe bani multi, insa aici in curtea noastra sunt cimitire care, intr-adevar , ar trebui reamenajate. Indiferent a cui responsabilitate este. Procesul verbal de predare a Cimitirului eroilor arata deplorabil. O hartie scrisa de mana !. Aveti actele probabil si este inacceptabil. Resurse, daca tot spuneti ca sunt, pentru evenimente cultural sportive, ar trebui sa fie si pentru ei. Asta am incercat tot anul sa fac. Sa va aduc aminte ca avem acolo sus pe deal, un cimitir. Ministerul Apararii Nationale, Oficiul National pentru cultul eroilor sunt de partea noastra. Sunt aici, parte din acest proiect. Deci, daca gasiti resurse pentru evenimente social-culturale, sau sportiv-culturale , cum le numiti voi, ar trebui sa existe si pentru ceea ce avem noi in curtea noastra. La asta trebuie sa va ganditi in primul rand ! Inainte sa aducem Carla`s Dream si pe altii. Multumesc !. »

Dl. presedinte de sedinta:”Multumim si noi. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, Propuneri, Intrebari, Interpelari.

Dl consilier Felezeu Cristian : » Am o solicitare pentru Serviciul Fond Locativ legat de cladirea de pe str. Avram Iancu , care este in administrarea lor, cred ca numarul 3, in partea stanga, cladire care a facut obiectul unui proiect de demolare, si as dori sa stiu ce se intampla cu terenul si cu zona respectiva.
A doua problema , solicit de urgenta o interventie, din partea Domeniului Public, pentru reprofilare si impietruire pe str. Bujorului, Brebeneilor, Intrarea Atelierului, Zavoiului, Cosmin, Canepisti. Cel putin o reprofilare de urgenta .
A treia solicitare, ar fi cea referitoare la o solicitare a proprietarilor de animale din zona centrala . V-as ruga sa aprobati ca in zona in care a functionat pe perioada de iarna patinoarul, sa fie creat un spatiu pentru proprietarii de animale de companie, in speta, caini, dansii solicitand acest lucru avand in vedere ca in parc nu au voie sa plimbe animale de companie, si sa aiba un loc unde animalele sa socializeze pentru a nu mai fi agresive. Ei solicita ca aceea bucata de teren unde a functionat patinoarul, pe perioada sezonului primavara-vara-toamna sa fie dedicat pentru proprietarii de animale de companie. Multumesc »

Dl consilier Rigman Ciprian : » As solicita si eu o reprofilare si o impietruire pe str. Racului, este un dezastru acolo, fiind greu de iesit cu masina. Mai am o solicitare a cetatenilor de pe str. Petru Rares, care mai nou este folosita pentru aprovizionarea magazinului DEDEMAN. Calitatea vietii acestor oameni a scazut dramatic in conditiile in care soferii de tiruri stationeaza de vineri si pana luni, pe aceasta strada, cu tot ceea ce inseamna asta, inclusiv lipsa de toalete, si altele, cu muzica data la maxim, usi trantite. Unii oameni si-au scos casele la vanzare, aceasta strada nu a fost buna niciodata dar acum este o catastrofa, si ma gandesc ca am putea sa gandim si noi o parcare publica dar nu stiu care este statutul juridic al terenului pe care a fost amplasata fosta gara CFR. Nu stiu daca terenul este al nostru sau al CFR-ului dar acolo s-ar putea amplasa o parcare publica cu grupuri sanitare pentru acesti soferi de tiruri care vin si aprovizioneaza Dedeman-ul, astfel incat sa poata stationa si sa intre la descarcare conform unui program . Strada are nevoie si de interventie la carosabil, jumatate este piatra cubica, sunt gropi mari. Multumesc mult !. »

Dl consilier Anca Doru : » La inceputul lunii, m-am adresat Dnei Farcasan – sefa serviciului venituri – si am aflat de cei 15 mii lei pentru groapa de gunoi. Acum o saptamana m-am intalnit cu consilierul Silaghi care mi-a spus ca a cistigat licitatia pentru terenul de la 9 Mai. Si acolo, se pot face si parcari si hoteluri penntru ca consilierul nu se joaca ! «

Dl. Consilier Giurgiu Nicolae : » La o sedinta anterioara am avut rugamintea ca pe site-ul primariei sa poata fi accesate si anexele la hotarare si cele la proiectele de hotarare. Nu am primit raspuns la aceea rugaminte si nici nu exista posibilitatea de a avea acces la anexele hotararilor si ale proiectelor de hotarare.
In al doilea rand cetatenii de pe str. Mircea cel Batran intreaba cam in ce perioada se va incepe sau daca se va incepe reabilitarea acestei strazi . »

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NAP ADRIAN

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X