Proces verbal incheiat azi 27.09.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 27.09.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu- consilier juridic; dna Carmen Kollar; dl. Marin Fantana- sef SUAT; dna Simona Baciu – director Salina Turda; dna Amalia Iurian – director Casa de cultura – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1332 / 21.09.2018 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nastase Paul.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 27.09.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Dle presedinte, stimati colegi am analizat in comisiile noastre mai multe proiecte pe care as dori sa le introducem pe ordinea de zi.

La punctul 4.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 4.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei nr. 3 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu altă destinatie decât locuintă, precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 69/2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnii consilieri Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu şi Sărmăşan Marius Adrian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 229/2018 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 9/2018 referitoare la aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Liliacului nr. 8, către Călugăr Raul Bogdan.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 55094 Turda, prevazut cu nr. top. 510/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transportului rutier în scop de agrement realizat de către societatea Diu Trans SRL pe anumite străzi din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a unui imobil situat în Municipiul Turda, str. Ocnelor în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor de carte funciară necesare întabulării dreptului de proprietate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevăzut cu nr. top. 2206/2, situat în Municipiul Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în Municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

***
Dl. presedinte de sedinta:” Am primit o cerere din partea dlui Dobos pentru a lua cuvantul la punctul 2.2. Daca sunteti de acord? Cine este pentru?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, 1 abtinere (Ros).

Dl. Cristian Felezeu:” Rog secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la dezbatere si vot la punctul 4.2.

Dl. Nicolaie Giurgiu: Rog secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la dezbatere si vot la punctul 4.2.

Dl. Adrian Nap:” Rog secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la dezbatere si vot la punctul 4.2.
***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 14.08.2018.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea Fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Dl. Cristian Felezeu : » La acest proiect de hotarare am o intrebare si doresc sa primesc raspuns acum. Scrie la ar. 1 ca « se aproba utilizarea sumei de 1.143.000 lei … conform anexei 1 la prezenta hotarare.
As dori sa-mi prezinte cineva anexa 1, nu este anexa! »

Dna Daniela Adace : » Anexa 1 se refera la obiectivele de investitii care vor fi finantate din fondul de rulment in valoare de 1.143.000 lei si probabil s-a omis sa se puna din cauza ca exista si la rectificarea de buget aceeasi adresa.
Anexa 1 vizeaza doar sumele utilizate din fondul de rulment pentru acoperirea cheltuielilor de capital. Pot sa va detaliez, dar este cea de la rectificare.
Din fondul de rulment de 1.810.000 lei am utilizat 170.000 la spital, 56.000 pentru consultanta si acum 1.143.000 pentru obiective de investitii, invatamant, sanatate, protectia mediului, transport si valoarea de 1.143.000 se regaseste la rectificarea de buget, proiectul urmator.

Dl Doru Anca : « S-a omis, dar tinand cont ca este la rectificare cred ca acest proiect este in regula. Acum 12 ani, cand discutam de fond de rulment, faceam capul mare. Noi nu realizam mai mult de 94 – 96% venituri, acum discutam de fond de rulment, inseamna ca suntem o forta!
Fondul de rulment e diferenta dintre venituri si cheltuieli, le poti folosi la investitii.
Apreciez pozitiv activitatea executivului, in special a celor doua directoare de la venituri si cheltuieli. Am reusit sa mentinem acest fond sa putem face investitii. In acest context, eu va sugerez sa trecem peste acest aspect, ca nu avem anexa si sa votam. »

Dl Cristian Felezeu : » Dle presedinte, nu era vorba de a vota impotriva, dar daca se precizeaza in text ca este anexa, nu pot discuta un proiect fara anexa. Sa stim la ce ne referim, si daca am lamurit si cu anexa, mai intreb de ce se retrag 157.000 lei de la spital ? Care spune ca se muta de la infectioase la pavilionul central. Se renunta la reabilitare la infectioase ? Dle presedinte Anca, eu intreb directia economica !

Dl. Doru Anca : « Dar nu, ca eu am semnat ! Si, eu sunt Directia economica ! «

Dl Cristian Felezeu : » Intreb asta, deoarece stiu ca dl coleg Moldovan are prins pe programul de investitii la scoala Horea, Closca si Crisan o suma de bani si intreb daca este suficienta suma sau mai are nevoie de sume in plus ? «

Dl. Emil Moldovan: « Suma nu ne ajunge la ceea ce se lucreaza in curtea scolii, mai avem inca o latura de renovat. Am cerut doar o completare la suma aprobata initial, inca 25.000 lei si sper ca toti colegii vor vota la bugetul urmator sa reusim sa terminam odata curtea si gardul.
Sunt convins ca solicitarea facuta de noi va fi luata in considerare de dl presedinte al comisiei de buget, de executiv, de consilieri si anul viitor pe vremea asta sa va multumesc tuturor. Chiar va invit la scoala sa vedeti ca am realizat multe in scoala. «

Dl. Calugar Ginel : « Referitor la suma de la spital, intrucat la pavilionul de infectioase nu reusesc sa execute lucrarile, banii vor fi transferati la pavilionul central pentru ca acolo mai au lucrari de efectuat.
E un transfer catre pavilionul central, nu se ia niciun ban. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 299 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. Dobos, reprezentant Asociatia T9” Buna ziua ! Si azi s-au dat multi bani la fotbalul din Turda si as dori sa fac un apel la toti; cu handbalul avem deja performanta, dar fotbalul este intr-o faza incipienta, chiar dupa 2 ani de la inceperea acestui proiect suntem la rezultate… ma rog, echipa mare a promovat, dar ceea ce inseamna sport de masa si educarea tineretului din Turda au esuat complet.
Avem o baza care se afla in acelasi stadiu ca acum 2 ani, cu putine cosmetizari, insa cu un buget atat de mare e imposibil sa nu se faca mai nimic.
Ceea ce va voi prezenta in urmatoarele saptamani va fi un concept integrat, cu patru dimensiuni pe care as dori ca, toate partidele sa-l ia in considerare. Profesionisti care au avut .., au in spate o cariera profesionista in fotbal si care au referinte in ceea ce priveste sportul de masa. Componentele sociale, educationale sportive si economice trebuie sa fie implementate in sportul de masa, in fotbalul care se practica in Turda.
Avem o sansa foarte mare, la banii care se aloca fotbalului in Turda ar trebui sa facem mult mai mult! Si mai ales cu profesionisti.
Rezultatele de pana acum, in ceea ce priveste baza sportiva, sunt zero. Turda clocoteste in privinta asta, si toata lumea o stie; eu nu o sa raman la faza de critica si nu doresc sa critic, doresc sa spun ca se pot imbunatati foarte multe, din acest motiv o sa vi-l etalam acest concept, o sa-l discutam si sa avem intreaga voastra atentie pentru ca avem o sansa enorma si sa n-o ratam cu profesionisti.
Avem tineri pe care-i pierdem anual, nu mai au chef sa mearga la fotbal pentru ca pregatirea lor este necorespunzatoare.
Saptamana viitoare o sa avem o discutie si o sa va invit pe toti, consilieri locali, sefi de partide, sa stam la o discutie serioasa despre fortbalul din Turda si sa ajungem la aceleasi performante la care am ajuns in handbal, sa ne ocupam de brand-ul Sticla Ariesul Turda. „

Dl. Ciprian Rigman:” Am vazut ca la cap 67.02 , la sport se aloca 480.000lei, din acestia 58.000 lei sunt pentru stadion, ma bucur ca dam acei bani, e nevoie sa incepem dupa 2 ani, in care nu am facut mai nimic, poate fi un inceput pentru o baza care sa primeasca spectatorii intr-o forma decenta.”

Dl. Doru Anca:” Discutam despre o rectificare bugetara si alunecam in amanunte, mai ales modul in care UAT are popsibilitati sa faca aceasta rectificare. Nu intru in amanunte, dar inseamna ca pe 2017 am avut incasari mai mari. In repartizarea sumelor pe capitole se tine cont de cei 273.000, consider ca este o rectificare buna.
Dl Rigman are alte viziuni despre fotbal, e tineretea… , dar aici in sala am un singur fotbalist, are si calitati de antrenor.
Apar tot felul de postari pe facebook , care este situatia la aceasta data? Ca sa faci un salt de la liga IV la liga III e un salt financiar. Echipa e condusa de o entitate, are consiliul de administratie…
Dl. Dobos ne spune ca el vine cu o viziune noua, dar el nu stie ca noi suntem pe un proiect, cu un stadion nou. Dar nu stie, ca nu vine la sedinte sa invete ce se discuta in Consiliul local.
Cele 58.000 lei sunt plati uzuale, apa, canal, etc. La aceasta data este o verificare atenta a activitatii FC Ariesul, dupa ce se termina verificarea primarul va prezenta care sunt concluziile. Eu propun sa votam acest proiect. „

Dl. Lucian Cordis:” Voi vota acest proiect de hotarare dar daca tot suntem la sport trebuie sa spun cateva cuvinte. Din pacate, la fotbal se pricepe toata lumea si isi da cu parerea si e simplu sa arunci cu noroi.
Indiferent cine va conduce fotbalul turdean va fi las, hot si bandit. De la inceput m-am opus sumei de bani care se aloca, 12 miliarde de lei vechi este foarte mult, dar pana la a acuza ca fura este drum lung. Contabilitatea nu le da bani daca nu aduc documente, este comisie de audit, Curte de conturi, sa fim mai atenti la a face afirmatii despre oameni, ca fura.
Activitatea la fotbal lasa de dorit, dar sa nu uitam ca, Consiliul local a dat in administrare stadionul, clubului de fotbal. Ei trebuie sa tunda iarba si sa-l intretina. Cei 58.000 lei sunt bani in plus, pe langa cotizatia lunara pe care o dam. Sunt pentru acest proiect.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 300 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 301 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completării anexei nr. 3 la HCL nr. 418/2017 referitoare la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu altă destinatie decât locuintă, precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 302 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018, anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 69/2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.
4 abtineri (Riter, Rigman, Cordis, Salagean)
Consilierii Felezeu, Giurgiu, Nap nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 304 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
6 abtineri (grup PNL, Salagean)
Consilierii Felezeu, Giurgiu, Nap nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 304 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 229/2018 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 108/1993.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 305 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 9/2018 referitoare la aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.

Dl. Cristian Felezeu:” Aici am o intrebare si poate ne raspunde dl Petrideanu. Spune ca se inchiriaza calea de acces la imobil , ceilalti chiriasi ce fac? Sunt in spatele curtii…

Dl. Calin Petrideanu – jurist:”Fiecare dintre chiriasi au cota parte trecuta in contractul de inchiriere pe care-l au.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 306 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 97 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Liliacului nr. 8, către Călugăr Raul Bogdan.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 307 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 55094 Turda, prevazut cu nr. top. 510/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat administrativ în Municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 308 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea transportului rutier în scop de agrement realizat de către societatea Diu Trans SRL pe anumite străzi din Municipiul Turda.

Dl. Ovidiu Micu « As avea o modificare , s-a discutat in comisie, am fost de acord cu o perioada de 5 ani, ulterior s-a modificat Proiectul de hotarare pe o perioada de 10 ani. Mi se pare foarte mult 10 ani sa acordam drept de utilizare a strazilor, a intregului circuit pe raza mun Turda . Solicit din nou, ca perioada sa fie de 5 ani. «

Dl. Marius Riter : » Propun ca, initiatorul sa-l retraga de pe ordinea de zi si sa-l discutam la urmatoarea sedinta cu contractul aferent, sa vedem clauzele care sunt in contract.

Dl. Lucian Cordis : » Noi in comisie, am spus pe 5 ani, persoana respectiva a facut cerere pe 15 ani. Noi vrem sa infiintam Societatea de transport a municipiului, sa nu ne grabim cu acest trenulet de agrement, sa vedem ce va fi cu statiile sa nu ne trezim ca aprobam si facem alte statii, stiti cum a fost cu Alis.
Nu e urgent , e vorba de 20.000 lei / an din acest contract si cred ca Turda se poate lipsi de aceasta suma.
Sa mai asteptam si sa facem un caiet de sarcini, sa scoatem la licitatie, nu sa –i dam direct acestei firme pe 10 ani.
Va propun sa nu votam acest proiect, de pe ordinea de zi nu mai poate fi scos, dar sa-l regandim. »

Dl. Ovidiu Micu : » Am solicitat in comisie un punct de vedere al executivului sa nu intram in litigiu cu actualul operator STP , de cativa ani platim penalitati , ni s-a spus ca relativ, este ok, vor fi alte statii.
Sunt de acord cu colegii de a nu vota, de a fi scos proiectul.

Dl. presedinte de sedinta :» Din ce am vazut eu in acel proiect, acest trenulet face un transportul este unul recreativ, te ia dintr-un punct, iti face un circuit si te duce inapoi. Nu este transport de calatori. «

Dl. Ciprian Rigman : » Eu cred ca, daca votam acest proiect intram peste Planul de mobilitate urbana si acolo era stipulat clar, ca se vor organiza trasee turistice cu autobuzele electrice.
Noi ce facem ? Anul viitor facem societatea si ne suprapunem cu o societate de transport care vine si concesioneaza 10 ani. E un non-sens ! propun sa nu votam acest proiect. »

Dl. Doru Anca : » Chestiunea cu suprapunerea cade, ati vazut si avizul …, a cazut din start pentru ca era contract de inchiriere catre STP. E vorba de trasee de agrement si ne urcam si mergem direct la obiectiv.
Cu STP avem necazuri , datorita faptului ca si ei au necazuri. A trimis primarul un control sa vedem daca si-au rezolvat problemele contractuale sau nu, sa treaca toate statiile in CF.
Parerea mea este ca dl. Micu are o propunere pe 5 ani, sa vedem care este situatia.

Dl Lucian Cordis » Aceea firma, aceea persoana a facut cerere pe 15 ani, poate degeaba discutam noi pe cati ani, poate lui nu-i mai trebuie pe 5 ! Ar trebui sa avem punctul lui de vedere , e de acord sau nu ?

Dl. presedinte de sedinta : »Cererea lui a fost pe 10 ani, pentru ca in urma investitiilor pe care le va face sa-si poata recupera investitia si sa aiba si un profit. Acest gen de trenulete il intalnim atat in tara, cat si peste hotare.

Dl Lucian Cordis » Ia gandeste-te, dle Nastase sa treaca trenuletul pe Armata Rosie (str. 22 Decembrie 1989) in acest moment ! Ce tot vorbim !?

Dl. Nicolae Giurgiu : « La punctul 3 noi instituim trasee folosite exclusiv pe un traseu de la Castru Roman- Obelisc – Salina. Exista alt traseu decat cel stabilit de P.M.U ? Azi asiguram exclusivitate fara sa stim macar unde vor fi amplasate cele 5 statii. Nici nu stim daca afecteaza exclusivitatea altor societati de transport .

Dl. Ciprian Rigman : » Cand vor opri in statie va striga cineva care este pentru agrement si care este pentru transportul public ? Cum selectezi oamenii care fac turism ?

Dl. presedinte de sedinta : » Statiile sunt pentru acest trenulet turistic. Au un punct de start si un punct de finish. Vor plati bilet cand se urca in trenulet si apoi va opri in statiile STP sa mai ia oameni, sa mai coboare.., viziteaza obiectivul turistic, fac poze si continua traseul.

Dl. Cristian Felezeu : » Revenim la problema din anii anteriori, cu suprapunerea traseelor STP cu cele de microbuze. Stiti ce scandal a fost cu operatorii de transport legat de problema statiilor, cu atribuirea terenului pentru acele statii, cu despagubiri foarte mari. .
Nu suntem impotriva acestui transport turistic, dar nu este foarte clar regtlementat in proiectul de hotarare obligatiile partilor, clauzele contractuale. Votam in alb o atribuire, o exclusivitate pe 10 ani, fara sa ai un punct de vedere al STP. Intram in niste litigii, nu este clar ce se va intampla ulterior. »

Dl. presedinte de sedinta : » Proiectul este vizat de juristul Secretariatului Consiliului local, inseamna ca este legal.

Dl. Emil Moldovan « Nu intram in polemica aici, ci dezbatem. Cred ca trebuie dezbatute anumite proiecte mult mai in detaliu. Si noi am dezbatut acest proiect si am salutat un asemenea tip de transport care fara discutie ar duce un plus de valoare turismului in Turda, dar se poate da si prin licitatie .
Spuneati dle presedinte Nastase ca banuiti ca ar fi statii separat pentru el, dar nu sunteti sigur.
Ar fi fost mai intelept, daca proiectul ar fi fost retras si supus dezbaterii in sedinta urmatoare, cand ne-am fi gandit cu totii mult mai bine pentru a-l vota. Mai ales ca nu vor fi multi turisti pe timp de iarna care sa mearga cu trenuletul.
Oricum, sunt multe de clarificat si ne vom abtine acum dar vom vota pentru cand se vor lamuri toate problemele. «

Dl. Ovidiu Micu : « Intr-adevar, imi dau seama ca proiectul are foarte mari scapari, nu stim unde vor fi statiile, cum vor fi amenajate nu stim natura tehnica a trenuletului, Euro 2?
Propunerea dlui consilier in legatura cu contractul este buna si vreau sa–mi retrag amendamentul si sa nu mai fie supus la vot. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 8 voturi pentru(Nastase, Nemes, Ros, Salagean, Samartinean, Pirlea, Crisan, Anca)
5 voturi impotriva( grup PNL)
8 abtineri (Nap, Moldovan E, Zoltan, Csep,
Bogdanffy, Sarmasan, Micu, Moldovan A)

Nu se intruneste numarul de voturi necesar pentru adoptarea hotararii.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.9, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a unui imobil situat în Municipiul Turda, str. Ocnelor în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor de carte funciară necesare întabulării dreptului de proprietate.

Dl. Nicolaie Giurgiu:”Din experienta mea juridica stiu ca acolo mai exista si extras funciar nr 72, cu aceleasi numere topografice. In acest moment exista ambele imobile inscrise aceleasi numere topografice, intreb departamentul tehnic daca ne poate spune, care din aceste doua imobile se dezmembreaza ? Ca sa nu avem probleme cand se inscrie imobilul in cartea funciara sa avem doua numere topografice pe acelasi imobil. „

Dl. Doru Anca:” La suprafata aveti dubii, la Cf 72? Sa nu avem de doua ori suprafata…

Dl. Calin Petrideanu – jurist:” Ambele imobile, asa cum rezulta din documentele anexate provin din CF 72, doar ca in documentatia tehnica care a fost intocmita, doar unul dintre imobile a fost transpus in noua Carte funciara. Din acest motiv am considerat oportun ca in proiectul de hotarare sa fie trecute cele 2 CF existente acuma cu ambele imobile provenite din CF 72, CF 63551 Turda si CF 62.299 Turda.
In opinia mea proiectul de hotarare este intocmit corect si documentatia indeplineste conditiile legale , motiv pentru care va solicitam aprobarea acestuia.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, dl Ros este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 309 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 59174 Turda, prevăzut cu nr. top. 2206/2, situat în Municipiul Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 143-145, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 310 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.11, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii către Şcoala Postliceală “Henri Coandă” Turda a unor spaţii situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6.

Dl. viceprimar Lucian Nemes : » Rog Secretariatul, la art 2, sa corecteze contravaloarea chiriei este de 10.400, in 10 rate a cate 1400. Cred ca a fost o greseala, e vorba de 14.000 lei. »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 311 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.12, PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 126 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 9A, către Petrache Radu Alexandru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 312 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.13, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”.

Dna Simona Baciu- director Salina Turda : » Buna ziua, o sa o rog pe dna Danciu, reprezentantul care a intocmit acest Studiu de fezabilitate.

Dna Danciu – reprezentantul firmei care a intocmit Studiul de fezabilitate prezinta in power-point principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei « Dezvoltarea turistica a Salinei Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea Bazei de tratament din Salina Turda”.
Perioada santierului va fi de 3 ani, timp in care intrarea in Salina din str. Salinelor va fi inchisa pentru turisti si folosita doar pentru lucrarile de santier.

Dl. Marius Sarmasan « Vreau sa va intreb daca pe aceasta perioada de 3 ani, cat e santierul, accesul ramane doar pe partea de sus. Stiti ce inseamna asta ? Degeaba ne gandim sa marim numarul de vizitatori, daca noi « gatuim » o intrare.
Fiind o aglomerare pe o singura intrare va aduce la probleme tehnice, dar si de durata a vizitei care se va prelungi.
Ganditi-va la aspectele tehnice, suprasolicitarea liftului, a scarilor. «

Dna Danciu : » Alta intrare nu exista , una din str, Salinelor, alta din str. Durgaului.

Dl. Ovidiu Micu : » Nu se poate gasi o solutie ? Oricum, la ultima vizita in Salina am vazut pasarelele suspendate unde este limita de maxim 7 oameni si care aveau 300 de oameni pe ele.
O situatie de compromis se poate , sa fie lasat si accesul din str. Salinelor.

Dl. Adrian Sarmasan : ‘ « Firma care lucreaza acum la Salina a avut finalizarea lucrarilor in iunie si inca nu a terminat. Lucrati cu aceeasi firma ?

Dna Danciu : » Nu am cunostiinta de acest lucru.

Se poarta discutii tehnice intre consilieri si reprezentantul firmei de proiectare.

Dl. Marius Riter : » As vrea sa intreb cat este valoarea acestui studiu, cat s-a platit pentru intocmirea lui ?

Dna Danciu :’ Cred ca e in jur de 26.000 euro si este valabil doi ani.

Dl. Marius Riter : « Intreb daca conducerea Salinei a incercat sa gasesca surse de finantare ?

Simona Baciu, director Salina : « SF are valabilitate doi ani si el poate fi prelungit prin serviciul tehnic al Primariei.
In ceea ce priveste posibilitatile de finantare ne centram atentia pentru a accesa fonduri europene, autoritatea eligibila pentru a obtine fonduri europene este municipalitatea.
Impreuna cu reprezentantii administratiei publice pot identifica solutiile pentru intocmirea acestui proiect. Intocmirea Studiului de fezabilitate care a fost aprobat de catre CL este primul pas in acest demers si sper sa obtinem finantarile. In masutra in care aceasta axa nu va fi una realizabila vom incerca sa identificam alte surse de finantare. «

Dl. Ovidiu Micu : « As vrea un amendament la aprobarea acestui SF, « pe tot parcursul derularii lucrarilor sa nu fie obstructionate si deranjate cele doua intrari », altii au facut tunel peste mari, si dvs spuneti ca nu se poate. Povestiti doar de dezvoltare economica pe orizontala, nu pe verticala, ganditi-va pentru toate investitiile din zona Turda Noua ce mult inseamna si ce regres economic pe 3 ani va aduce aceasta lucrare. Eu cred ca totusi o mai mare atentie se poate si la programul de lucru, sa se poata desfasura neobstructionand accesul. »

Simona Baciu, director Salina : Evident, noi aprobam un SF, cand se va realiza proiectul tehnic vom avea in vedere acest aspect, nu intentionam sa blocam accesul din Turda Noua pentru a nu afecta pensiunile. Incercam sa gasim un program de lucru, cand vom veni cu proiectul de executie.

Dl. Ovidiu Micu : Daca vor fi cheltuieli in plus, ele trebuie cuprinse in SF si nu cred ca daca dvs sustineti asa, este o greseala sa fie stipulat asa. »

Simona Baciu, director Salina : » In SF nu putem cuprinde program de lucrari, va fi o chestiune ulterioara care va intra in proiectul tehnic, cu organizarea de santier atunci se pune problema programului de lucru.

Dl. Ovidiu Micu : »Atunci sa nu fie nici da nici ba. »

Dl. Ciprian Rigman :Trebuie un program clar pentru a nu fi pagubite pensiunile din zona de clienti. »

Dl. Ovidiu Micu : La art 4 amendamentul este « pe tot parcursul derularii lucrarilor sa nu fie obstructionate si deranjate cele doua intrari. » Dvs ati prezentat studiul si ati argumentat ca pe parcursul desfasurarii lucrarilor va fi obstructionata si mi-ati spus ca nu exista alta solutie…

Simona Baciu, director Salina : »Noi va solicitam aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru investitiile pe care urmeaza sa le realizam in Salina. Nu solicitam aprobarea pentru proiectul tehnic, am notat solicitarile dlor consilieri de a nu inchide definitiv accesul acolo si se va tine cont de acest lucru in proiectul tehnic.
In cadrul proiectului tehnic se va tine cont si in SF se aproba indicatorii tehnico economici, ca discutam de dezvoltarea pe orizontala a turismului in Turda, evident ca aceasta presupune si investitile pe care vrem sa le facem la Salina . Daca stam la discutii de fiecare data cred ca ne incurcam.
Am luat act de aceasta solicitare, nu modernizam aceea intrare ca sa o inchidem definitiv. «

Dl. Ovidiu Micu : »Atunci sa retraga dna arhitect prezentarea dansei, faptul ca se inchide accesul de pe Salinei.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, 2 abtineri( Micu, Sarmasan).
Dl Nemes nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 313 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana în Municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 314 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în Municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 315 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Teodor Murăşanu, în Municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 53, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 316 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judeţul Cluj în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului educaţional”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020 şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 317 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Construire locuinţă protejată, înprejmuire şi amenajări exterioare, branşamente şi racorduri utilităţi în municipiul Turda, str. Aleea Salcâmilor nr. 8”.

Dl. Cristian Felezeu:” Ma bucur ca s-a ajuns ca, acel proiect pe care l-am initiat acum 4 ani de zile printr-o HCL privind colaborarea dintre CL si asociatia Evlavie…

Dl. primar Cristian Matei:” Nu l-ati initiat dvs!

Dl. Cristian Felezeu:” …impreuna cu dvs l-am initiat si ma bucur ca acel sacrificiu al fam Maier ajunge sa fie rasplatit acum.
Felicit executivul ca a reusit sa duca la capat acest proiect si sunt convins ca va fi pus in practica. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 318 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 319 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii municipale Teodor Murăşanu Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 320 / 27.09.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării HCL nr. 82/2018 referitoare la aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 321 / 27.09.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 9, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Solicit ca in sedinta din octombrie sa ne fie prezentata o situatie de catre biroul nostru specializat sa vedem ce efective de porcine avem pe raza municipiului?
Vin sarbatorile si ne trezim cu probleme. Si la pasari…

Dl. Ciprian Rigman:” As vrea sa fac o solicitare, traficul la semaforul de la intersectia str.Basarabiei cu str.Clujului este foarte aglomerat, sa functioneze semaforul pentru ca nu se poate vira la stanga, de la Spital catre str. Ratiu.
Il invit pe dl presedinte al Clubului Sticla Ariesul Turda, aici in Consiliul local, dl Tothazan sa raspunda la unele intrebari pe care le am si eu si colegii mei. Ii fac o invitatie speciala pe aceasta cale la urmatoarea sedinta ordinara. „

Dl. Marius Riter:” Sunt multe persoane care fac naveta la Cluj si se intorc dupa ora 17. As dori sa se modifice programul Primariei pana la ora 18.30, doar pentru personalul unde este strict nevoie. O zi pe saptamana.”

Dna Elena Farcasan:” La Directia de Taxe si Impozite avem o zi pe saptamana program, martea pana la ora 18.30.

Dl. Marius Riter:” Nu ma refeream la dvs, stiu ca exista, ma refeream la alte servicii, la urbanism. „

Dl. Cristian Felezeu:” Am avut o interpelare la sedinta trecuta, am cerut un raport de la Politia locala cu privire la un eveniment care s-a petrecut pe str. N Teclu. Am primit un raspuns egal cu zero, in sensul ca nu am primit nimic. Nu e prima data…
As ruga executivul, Directia tehnica daca se poate lua in calcul o largire a accesului catre gradinita Sf Maria si biserica greco-catolica, pentru ca in aceea zona se petrece o ‚gatuire’ a traficului, e loc de o singura masina pe dreapta sunt parcari, este un teren de vanzare in zona, daca s-ar putea achizitiona de catre municipiu acel teren sa se poata largi banda de circulatie. Nu este alta cale de iesire acolo.
Solicit un raport de activitate pe 8 luni de la societatea Domeniul public Turda si de la societatea API Turda. Multumesc.

Dl. Lucian Cordis:” Il felicit pe dl Primar pentru lucrarile de pe str Stefan cel Mare, pentru str. Avram Iancu. Insa pe str. Mihai Eminescu s-a facut sens unic, pana se repara ?
Nu prea sunt de acord cu asta, dar …

Dl. Adrian Sarmasan:” As dori sa revin cu problema accesului din str Salinelor, in Salina Turda. As dori, ca sa facem o clarificare cu modernizarea caii de acces in mina, un raport privind cauzele care au dus la aceste deficiente care au intarziat lucrarile. Dar si aspectele legate de partea financiara, daca exista clauze in contract de penalizari, cine le suporta, cat si noi, Primaria, in calitate de actionar majoritar, daca avem un supervizor sau diriginte de santier care ne poate prezenta aceste probleme? As dori sa stiu si stadiul platilor efectuate catre firma care executa si daca sunt acoperite cu grafice de lucrari verificate si aprobate si apoi date la plata?

Dl. Ovidiu Micu:” Am avut o discutie cu dna director in legatura cu lucrarile la accesul de pe str Salinelor si Tunel, am fost pe santier, firma avea 4 muncitori si stadiul lucrarilor este mult intarziat, ei trebuiau sa finalizeze la 31 iulie, saptamana asta vor fi 60 de zile intarziere.
La orice contract, dupa 90 de zile se solicita rezilierea lui. Mi s-a adus la cunostiinta ca firma a dat un memoriu spre societatea Salina in care au specificat ca daca vor mari ritmul lucrarile se vor finaliza la 12 octombrie. Intarzierile sunt atat de mari, daca nu-si dubleaza efectivele, estimate de mine, la 6 luni. Ma solidarizez celor spuse de dl. consilier Sarmasan si solicit totodata ca raportul dat spre stiinta Consiliului local sa fie semnat si sub asentimentul responsabilului tehnic cu executia, a constructorului si a dirigintelui de santier care verifica si raspund de calitatea si de timpii aferenti lucrarilor.

Dl. Adrian Nap:”In urma cu doua luni am solicitat dlui Gaina sa mearga pe str Zambilelor unde sunt multe gropi. Suntem amenintati ca suntem dati in tribunal de societatile de asigurari pentru ca nu se poate merge pe straduta dintre str Macilor si str. Zambilelor.

Dl. primar Cristian Matei:” As dori sa fac doua invitatii, deoarece in acest weekend sunt foarte multe evenimente, e vorba de 50 de ani de existenta a batalionului antiaerian, vineri de la ora 12 in sala mare, invit toti consilierii la acest ceremonial si la 12.45 sunt exercitii demonstrative si o parada militara in centru.
Deschiderea de maine de la ora 14 a Agrofest Turda, in parcul Tineretului. „

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X