Proces verbal incheiat azi 28.02.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 28.02.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Bogdanffy Gabor-Norbert si Roş Nicolae sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Calin Petrideanu – coordonator SAPL, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Marin Fantana – sef SUAT, dna Mariana Andone Rotaru- director Muzeul de Istorie Turda, dl. Valer Moldovan- director Politia Locala Turda; dl. Ovidiu Stanila- director Spitalul municipal Turda, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 427 / 22.02.2018 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel.
Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.02.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Am sa solicit colegilor mei introducerea la punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punerii la dispozitie catre SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafata de 76.035 mp, situat in municipiul Turda pentru implementarea proiectului „Imbunatatirea starii de conservare a sitului ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche prin implementarea masurilor din Planul de Management”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi. In urma votului rezulta: 19 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta:” As avea si eu o completare la ordinea de zi, la punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de TAXI si in regim de inchiriere in municipiul Turda.
Se supune la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi. In urma votului rezulta: 19 voturi pentru.

Daca nu mai sunt si alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – lot finanţat din creditul intern şi alte surse”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea d-lui. Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel şi Sărmăşan Marius Adrian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafaţă de 118,27 mp cu destinaţia de drum public în completarea Aleii Mureş.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi, “Marea Unire. Unitate prin artă”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Dl.Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog secretariatul sa consemneze ca ma abtin de la dezbateri si vot la punctul 4.2.

Dl. Riter Marius:” Buna ziua, rog secretariatul sa consemneze ca ma abtin de la vot la punctul 4.2.

Dl. Ciprian Rigman:” Buna ziua, rog secretariatul sa consemneze ca ma abtin de la vot la punctul 4.2. As mai sugera ca, procesul verbal al sedintei precedente sa fie prezentat intr-un rezumat si anunt ca de azi, noul lider al grupului PNL este dl. consilier Nicolaie Giurgiu. „

Dl. Lucian Cordis:” Buna ziua, rog secretariatul sa consemneze ca ma abtin de la vot la punctul 4.2.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 39 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – lot finanţat din creditul intern şi alte surse”.

Dl. Cristian Felezeu:” As avea o intrebare, daca la lista respectiva de strazi a fost convocata aceea comisie cu detinatorii de utilitati, pentru ca in momentul in care se face reabilitarea lor sa nu se mai intervina ulterior pe strada. „

Dl. Doru Anca:” Da, asa este, trebuie sa avem o atentie deosebita, dansul stie ca, dupa ce instalam covorul asfaltic, poate involuntar sa fie vreun accident si trebuie sa intervenim, dar alea doar in forta majora.
Dar trebuie lasate apoi la forma initiala. Va fi eliberata o autorizatie de incepere a lucrarilor in care se va specifica obligativitatea de a reda carosabilul la starea initiala. Sunt de acord cu proiectul si daca vrem sa incepem lucrarile, sa-l aprobam azi.”

Dl. Cristian Felezeu:”Eu ma refer la lucrarile de investitii, nu de reparatii. Daca e o lucrare noua la o modernizare de strada, pe cca 70 cm, in timp, va aparea denivelare. Toti detinatorii de utilitati sa-si faca planul de investitii si lucrarile de reabilitare, inainte de a face reabilitarea strazilor.

Dl. Doru Anca:”Ideal ar fi, dar nu intotdeauna primesc la timp banii pentru investitii si apar anumite chestii.

Dl. presedinte de sedinta:” Sustineti ca amendament acest lucru?

Dl. Doru Anca:” Nu sustin interventia sa fie ca amendament.

Dl. Calugar Ginel- sef SDPI:” Noi ne-am intalnit cu toti reprezentantii care au legatura cu tot ceea ce inseamna modernizari de strazi, inainte de a demara procedurile si stiu ca asta urmeaza, sa fie convocati sa-si faca lucrarile din timp.

Dl. presedinte de sedinta:” Daca apare o interventie care trebuie refacuta si adus la acelasi stadiu, dar sa nu se faca doar acel metru decupaj, sa se faca cum se face in Cluj, pe 100 m banda.

Dl. primar Cristian Matei:” Este foarte clar, am mai discutat acest subiect, nu vad de ce ar mai trebui rediscutat.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 40 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.

Dl. presedinte de sedinta:” Cum adica se numesc lucrari de interventii? De exemplu, pe str. Potaissa cand se vor face lucrari?

Dl. Calugar Ginel- sef SDPI:”La lucrarile noi se demareaza cu Studii de fezabilitate, iar lucrarile de reabilitare, modernizare se elaboreaza cu DALI, in care sunt specificare lucrari de interventii.
A fost doar o elaborare a documentatiei, dar nu a fost avizat de Consiliu. Pentru a se putea finanta din alte surse atunci este necesar un aviz al CL pentru studii si indicatori, adica o hotarare de consiliu.

Dl. Lucian Cordis:” Imi amintesc ca in 2015 se discuta, nu stiu daca s-a si aprobat in Consiliul local, SF pe acest sens giratoriu.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 41 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind pentru aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de TAXI si in regim de inchiriere in municipiul Turda.

Dl Doru Anca:” Dle presedinte cine a stabilit numarul de locuitori, 56.000? Nu putem aplica problema respectiva, tarifele la care lucreaza taximetristii…

Dl. Calin Petrideanu:” Conform adresei eliberate de Ministerul de Interne din 2017 pentru municipiul Turda, la data de 02.12.2007 figurau un numar de 56.307 locuitori. Conform art 14, alin 1 Legea 38 /2003 care este sediul materiei pentru transportul in regim de taxi si regim de inchiriere numarul de autorizatii se stabileste, 4 autorizatii la 1000 de locuitori.
Printre criteriile de departajare a vehiculelor cu care se va desfasura activitatile de taxi, sunt criterii referitoare la vechime, capacitatea cilindrica, la normele de poluare. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 42 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.

Dl. Doru Anca:” Trebuie sa privim cu mare atentie realizarea bugetului de venit si cheltuieli. Aceasta este o unitate de elita a CL, sa avem atentie in ceea ce priveste reglarea sectiunilor de functionare si dezvoltare.
A parcurs toate pragurile, si acum se prezinta in fata noastra, este bine intocmit si sa-i dam girul.

Dl. Lucian Cordis:” Eu vreau sa laud echipa Salinei si pe dna director, mi se pare bine intocmit Bugetul si sunt convins ca va veni la 6 luni, la 9 luni cu rectificari pozitive. Felicitari!”
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 43 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind validarea d-lui. Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA.

Se impart 14 buletine vot
Nu participa la vot dl. viceprimar Nemes, dl. Felezeu, dl. Rigman, dl. Cordis, dl. Riter

Se trece la votul secret privind validarea d-lui. Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA.
Comisia de validare compusa din Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 13
voturi NU= 1
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta: 13 voturi pentru, 1 impotriva( dl Giurgiu)
Nu participa la vot dl. viceprimar Nemes, dl. Felezeu, dl. Rigman, dl. Cordis, dl. Riter

Se adopta HOTARAREA nr. 44 / 28.02.2018
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.

Dl. Nicolae Giurgiu:” Dle presedinte as vrea sa stiu care este motivul pentru care se face aceasta prelungire, asta este a 4-a , fara sa aflam demersurile?

Dl. Doru Anca :” Dle consilier, posibilitatile noastre in confruntarea cu legea sunt vaste, nu am reusit sa intram din plin, datorita etapelor pe care trebuie sa le parcurgem .
Am discutat cu dl. Primar si am zis sa inchiriem vreo 20 de masini si cand sosesc aceste sume… sa luam masinile.
De ce am prelungit de 4 ori? Pentru ca nu am parcurs etapele respective pentru obtinerea fondurilor in vederea achizitionarii de autobuze. Ca sa scoatem la licitatie acest serviciu, e posibil sa apara in 2-3 luni aceste fonduri si obligatoriu trebuie sa avem contractul.
Consider si in calitate de initiator al proiectului, ca este calea cea mai buna, si consider ca aceste probleme se vor rezolva in jurul datei de 30 septembrie. Am discutat cu proiectantul acum un an si problemele sunt parcurgerea acestor etape pentru obtinerea fondurilor respective.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 6 abtineri( grupul PNL, Salagean)
Dl. viceprimar Lucian Nemes este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 45 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru
Dl. viceprimar Lucian Nemes este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 46 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru
Dl. viceprimar Lucian Nemes este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 47 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punerii la dispozitie catre SC GREENVIRO SRL a terenului cu suprafata de 76.035 mp, situat in municipiul Turda pentru implementarea proiectului „Imbunatatirea starii de conservare a sitului ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche prin implementarea masurilor din Planul de Management”

Dna Codruta Bungardean–sef serviciu Fonduri Europene si Relatii Internationale:” In cursul anului trecut s-a dat custodia pentru aria protejata SC Greenviro SRL, ei devenind custozii acestor arii protejate si responsabili pentru implementarea planului de management.
Acest plan a fost realizat de catre municipiul Turda, a plecat la A.P.M. Cluj si apoi la Bucuresti.
Dansii sunt responsabili de implementarea planului de management, dar noi fiind proprietarii, ei au nevoie de acord pentru a implementa acest proiect, aveti enumerate activitatile respective.
Avem o hotarare de Consiliu nr. 254 adoptata in 29.06.2017 privind aprobarea derulării proiectului Reabilitarea habitatelor cu Salicornia în situl Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche de către SC Greenviro SRL, co-custode al sitului.

Intra in sala dl. viceprimar Nemes, sunt prezenti 19 consilieri.

Dl. Cristian Felezeu:” Vad ca una dintre activitatile acestui custode este imprejmuirea…, este o imprejmuire la 76 de hectare?

Dna Codruta Bungardean:” Nu, aveti in anexa perimetrele pe care se desfasoara, pe perimetrul 3 in zona namoloasa, nu se va imprejmui, doar se monitorizeaza. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 48 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

Dl. Doru Anca:” Vreau sa-l intreb pe colegul Paul Nastase, inaintea acestor persoane, celelalte persoane pana la locul 14 au o situatie mai delicata sau mai putin delicata? Cum s-a analizat situatia? Sa nu avem alte cazuri mai grave?

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Dle consilier, vreau sa va aduc la cunostiinta ca situatia acestei familii este una delicata, situatie care a fost prezentata colegilor nostri de la SAFL, persoana cu pricina a fost si la mine in audienta in repetate randuri si ultima data a fost in audienta la Comisia nr. 4 , unde si colegii nostrii consilieri s-au convins de situatia grea in care se afla aceasta familie.
Intr-adevar, mai sunt si alte situatii pana la locul 14, nu trebuie sa negam acest lucru, dar aici este vorba de un copil de un an, care nu avea unde sa locuiasca, acesta a fost criteriul care a stat la baza propunerii acestui proiect. „

Dl. Paul Nastase:” Conditiile acestei familii s-au modificat putin fata de momentul in care s-au facut listele de prioritati, bunica fiind singura care aduce venit in casa, fiind 9 oameni care nu muncesc , plus copilul cu probleme de sanatate.
In perioada asta rece erau in situatia de a ramane pe drumuri. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 49 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafaţă de 118,27 mp cu destinaţia de drum public în completarea Aleii Mureş.

Dl. Doru Anca:” Dupa aprobarea acestui proiect trebuie sa clarificam situatia acestei suprafete, sa fie inscris in registrul de patrimoniu, iar cu aprobarea noastra poate folosi servitutea de trecere.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” In ce Carte funciara este intabulat si cine este proprietar?

Dl. Calin Petrideanu:” Asa cum rezulta din expunerea de motive si din raportul de specialitate la acest moment imobilul este situat pe Aleea Mures, nu este intabulat in CF, iar in virtutea dispozitiilor Legii 7/1996 a cadastrului, este nevoie de aceasta HCL pentru inscrierea lui in domeniul public.
Mai multe amanunte va poate oferi dl. Fantana, sef serviciu SUAT.”

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Dle Petridean, eventual nu stiti cine e proprietar acum, nu ca nu este intabulat.

Dl. Calin Petrideanu- coordonator SAPL:” In baza acestei HCL, dreptul de proprietate va fi inscris in favoarea municipiul Turda.

Dl. Doru Anca:” Poate sa fie parte integranta din CF mare, trebuia facuta defalcarea si iesirea din indiviziune, este altceva.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Ori este proprietatea unui particular si atunci dvs votati azi ca sa-l expropriati, ceea ce nu aveti voie…

Dl. primar Cristian Matei:” Aici este vorba despre un acces la o proprietate privata care nu a fost inscrisa nicaieri si omul nu are nici drept de servitute si este o suprafata de teren in prelungirea Aleii Mures.
Referitor la proprietate si demersurile pe care le-am facut pentru ca, cele 2 familii sa aiba acces in curte, va poate da mai multe detalii, dl. Fantana.”

Dl. Marin Fantana Sef Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului:” Toata zona este proprietatea municipiului Turda, ceea ce prevede si dreptul de servitute. Este in comuna urbana Turda si in urma acestei documentatii va fi in domeniul public al mun Turda.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Dar dvs nu cereti prelungirea strazii, ci inscrierea in domeniul public, daca este al municipiului de ce mai trebuie inscris ?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 5 abtineri( grupul PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 50 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 51 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi, “Marea Unire. Unitate prin artă”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 52 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, 1 abtinere (dl Micu)

Se adopta HOTARAREA nr. 53 / 28.02.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda, pentru anul 2018.

Dl. Doru Anca:” In sedinta de comisie, dl director a fost prezent si atrag atentia la proiectul de buget, aveti o hartie de la Agentia nationala a funtionarilor publici care atesta faptul ca nu sunt obiectiuni si puteti sa scoateti posturi la concurs.
Dar atentie deosebita la cheltuielile cu salarizarea. Am sustinut activitatea serviciului, sunt prezenti pe strazi , dar sa fiti atenti la cheltuielile salariale.”

Dl. Valer Moldovan:” In luna august ANFP ne-a cerut planul de functii, apoi am ramas cu un post vacant de contabil, am scos de 3 ori la concurs , dar nu s-a ocupat. Si de aceea am venit azi sa aprobati modificarea Planului de functii cu aceea functie. „
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 54 / 28.02.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 11 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. presedinte de sedinta:” In urma cu 2 ani, fam Moldovan Vasile si Mirela de pe str. Basarabiei, fn, depune o solicitare de cumparare a unei concesiuni, care atunci nu si-au putut rezolva actele, intre timp a expirat concesiunea, au un imobil construit acolo si acum trebuie iar sa-si depuna de la zero toate actele.
Din ce cauza este acest lucru? Cand si-au depus actele pentru cumparare era inca valabila concesionarea.

Dl. Calin Petrideanu:” Actele au ajuns la mine de aproximativ 3 saptamani, deja erau expirate. Actele nu sunt in regula in sensul in care dansii au calitatea de persoane care au cesionat contractul de concesiune de la o alta persoana prin vanzare cumparare, nu s-a sters din Cartea funciara vechiul concesionar.
Pana nu se indreapta aceea eroare si pana nu se face o prelungire a contractului de concesiune, fiindca poate fi prelungit cu jumatate din durata initiala; vanzarea fara licitatie publica a unui drept de concesiune intabulat in Cartea Funciara de o alta persoana, eu unul n-o s-o fac. Va multumesc. „

Dl. Doru Anca:” In 2016 s-a constituit o comisie de supraveghere la nivelul Consiliului de supraveghere a administratorilor de blocuri. Din constatarile din teren, referitor la persoanele care nu locuiesc in bloc, dar in special la blocuri suntem la mana administratorilor, sa vedem cat stau cu flotant?
Insist sa convocam de urgenta aceasta comisie si sa chemam administratorii sa le atragem atentia ca nu ne jucam, in iulie intra in vigoare aceea taxa. Stai in bloc platesti, nu stai, iar platesti!

Dl. Cristian Felezeu:” Sunt foarte nemultumit de modul cum s-a facut ieri deszapezirea.
Vreau sa citesc ceva, promit ca va fi pentru ultima data cand o sa mai aduc in discutie acest subiect. Este vorba de HCL 228/07.10.2013 privind stabilirea unor reguli interne privind achizitiile publice directe. Ca si initiatori, printre altii, Felezeu Cristian, Micu Ovidiu, Ros Nicolae, Nemes Lucian, doar cei care suntem acum in acest mandat.
Art. 1. Se aprobă urmatoarele reguli inteme privind achiziţiile publice directe :
1. Achiziţiile directe până la suma de 500 Euro- echivalent în lei, se efectuează pe bază de act justificativ şi se afişează în ternen de 3 zile pe site-ul Primăriei municipiului Turda.
2. Achiziţiile de bunuri şi servicii situate în intervalul valoric de 500 Euro- 30.000 Euro ( fără TVA )- echivalent în lei, se desfăşoară conform următoarei proceduri : caietul de sarcini/cererea de oferte/anunţul de intenţie şi orice alte documente relevante se postează timp de 3 zile pe site-ul primăriei împreună cu anunţul datei la care se va face achiziţia. Anunţul de atribuire a contractului de achizitie publică directă şi contractul de achizitie vor fi postate pe site-ul primăriei în 24 de ore de la momentul încheierii contractului de achizitie.
3. Achiziţiile de lucrări situate în intervalul valoric de 500 Euro- 100.000 Euro ( fara TVA )- echivalent în lei, se desfăşoară conform următoarei proceduri: caietul de sarcini/cererea de oferte/anuntul de intentie si orice alte documente relevante se postează timp de 7 zile pe site-ul primăriei împreună cu anunţul datei la care se va face achiziţia. Anunţul de atribuire a contractului de achizitie publică directă şi contractul de achiziţie vor fi postate pe site-ul primăriei în 48 de ore de la momentul încheierii contractului de achiziţie.
4. În situaţiile în care nu există nici o ofertă depusă în conditiile statuate la art. 1.1 sau 1.2. se va apela la Catalogul SEAP pentru derularea achiziţiei.
5. În situaţia în care nu se va putea definitiva achizitia nici prin intermediul Catalogului SEAP, procedura de achizitie directă se va desfăsura prin licitatie publică deschisă derulată prin intermediul sistemului electronic SEAP.
Ultima postare a fost din luna mai 2016.Multumesc.

Dl. Ciprian Rigman:” Nu stiu care este stadiul proiectului cu centura ocolitoare a municipiului Turda. Au fost foarte multe discutii in campania electorala, dna deputat Cristina Burciu, la Zilele Municipiului Turda a vorbit despre acest lucru, dar nu se aude nimic.
Zvonurile spun ca aceasta centura a fost scoasa din lista de finantare si as dori sa stiu daca acest lucru este adevarat.

Dl. Marius Riter:”Am primit in posta ziarul municipiului Turda si as dori sa intreb Primaria Turda, cat costa tiparirea acestui ziar anual si care este hotararea de consiliu care aproba tiparirea acestui ziar.
Publicatie este editata de Primarie si Consiliu local.
As dori sa rog Politia locala sa trimita un echipaj pe str. Bogata, vis-a-vis de sediul Companiei de apa, sunt acolo operatori care au o haita de 10-15 caini agresivi, eu personal am fost atacat acolo.
Tot pentru Politia locala, sa verifice in spate la Dedeman; este un operator economic care are o conducta, ce se revarsa direct in raul Aries.

Dl. presedinte de sedinta:” Avem o cerere de luare de cuvant a dlui Farcas si va supun la vot daca sunteti de acord sa ia cuvantul ?
In urma votului rezulta:” 19 voturi pentru.

Dl. Farcas Marin:” Buna ziua, am cateva probleme, am depus doua cereri de inregistrare in 23.03.2016 in calitate de presedinte a asociatie de locatari pentru montarea a doua corpuri de iluminat in zona magazinului Succes, circula multi oameni in aceea zona.
Pe malul Ariesului (str. Constructorilor) sa fie puse niste limitatoare de viteze pe sosea in zona trecerilor de pietoni, nu putem trece strada.
Pe langa magazine au crescut balarii, nu le curata nimeni, pe langa baruri arunca resturi de tigari, pahare si noi tot facem curat. Sa fie intretinute spatiile verzi sa se completeze gardul viu si in parcuri sa fie supravegheati copiii, sa nu distruga tot acolo. „

Dl. Rus Marin:”In Micro I e o parcare mare in zona unde locuiesc bloc A2, e un singur stalp de iluminat, sa mai fie montat inca unul sa fie iluminata toata parcarea, deoarece au fost multe furturi din masini.
In spatele scolii Avram Iancu sa se reabiliteze strada ca sunt multe gropi.

Dl. primar Cristian Matei:” Dle Farcas, balariile alea cresc de anul asta? Nemultumirile dvs dateaza de foarte mult timp, probabil de cand erati tanar dvs va doriti sa nu mai fie acolo balarii, sa fie pus acolo stalp. Astea nu sunt probleme de Consiliu Local, avem serviciul energetic…
Pentru introducerea curentului electric pe alei se face dupa un plan, este un contract cu REEA, se face o analiza, este o comisie…
Cred ca este bine sa reclamati aceste chestiuni, exista site-ul Primariei unde puteti lasa aceste sesizari, ce ar fi daca fiecare cetatean ar veni in sedinta sa reclame ca au crescut balariile in jurul blocului ?
Sau pe trotuar nu s-a curatat de zapada? E si responsabilitatea cetatenilor, multumesc.”

Dl. Doru Anca:” Propun ca, pentru urmatoarea perioada presedinte de sedinta sa fie dna Daniela Pirlea.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot propunerea dlui Anca, pentru perioada martie –mai , d-na Daniela Pirlea sa fie presedinte de sedinta.”

In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 55 / 28.02.2018.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X