Proces verbal incheiat azi 29.03.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-MihaelaFelezeu Cristian George, Giurgiu NicolaieMoldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Bogdanffy Gabor-Norbert ,Csep Leylla si Micu Ovidiu Dorel sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Moldovan Valer -director Politia locala Turda, dl.Bogdan Ursuleanu – director Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda, dna Maria Balahura – director adjunct SPAS, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu –consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 427 / 22.02.2018 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 29.03.2018, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu sunt supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparatii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018 anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului pentru plăcuţa cu date privind rezervarea locului de parcare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifelor pentru marcaj şi premarcaj transversal, longitudinal şi pentru vopsit borduri.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi folosirea spaţiilor şi locurilor de joacă din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a parcărilor şi terenurilor cu destinaţie garaj din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinţe individuale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Teatrului Aureliu Manea Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la proiectele de la punctul 3.1 pana la punctul 3.11, inclusiv.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la proiectele de la punctul 3.2 pana la punctul 3.11, inclusiv.

Dl. Ciprian Rigman:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la proiectele de la punctul 3.1.

Dl. Marius Riter:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la proiectele de la punctul 3.1.

Dl. Lucian Cordis:” Buna ziua, rog Secretariatul sa consemneze ca nu voi participa la deliberari si vot la proiectele de la punctul 3.1

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.02.2018.

Dna. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 65 / 29.03.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2017-2018.

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua! In urma analizarii bugetului de venituri de anul trecut, comparativ cu acest an, avem aceeasi situatie a fondurilor alocate pentru burse care sunt inca, insuficiente pentru a acoperi toate categoriile de burse, si aceasta apreciere a fost cuprinsa in buget, tinand cont de faptul ca anul trecut au fost niste elevi care nu au indeplinit toate criteriile de acordare si au ramas 5.000 lei care s-au incadrat in bugetul din acest an, si as veni cu o propunere la bursele de performanta; stiind ca e o buna practica in Consiliu local de a acorda pentru performanta, as propune ca bursa de performanta, fiind vorba de un numar de 7 elevi, sa urce de la 40 de lei la 100 de lei, diferenta e de 4200 de lei, suma care excede celei de anul trecut, care a fost acordata in final de 355.000lei .
Ne putem incadra si in acest an, in acest buget de 360.000 lei, cu inca 7 burse de performanta a cate 100 de lei. Pentru restul de burse datorita faptului ca, o rog pe dna presedinte de sedinta Pirlea este director de scoala, are parerea tuturor directorilor de scoli din Turda sa ne dea cateva explicatii.
Vom incerca la o rectificare ulterioara de buget, din iulie sa acordam tuturor elevilor pentru care s-au solicitat aceste burse.
Am acest amendament, sa creasca cuantumul bursei de performanta de la 40 lei la 100 de lei.

Dna presedinte de sedinta:” In comisia 5 am avut o dezbatere pe acest proiect, am discutat cu directorii scolilor si majoritatea au fost pentru majorarea burselor de merit, si au fost de acord sa se ramana la cuantumul actual propus, de 28 lei si sa ia mai multi elevi.
O exceptie a fost la Liceul „Liviu Rebreanu” in care se dorea marirea cuantumului.”

Dl. Emil Moldovan:” Noi am povestit despre acest proiect in comisie, anul trecut am avut discutii cu directorii, dar dupa ce am acordat aceste sume. Parerile au fost impartite unii dintre directori spunand ca mai bine marim cuantumul si dam la mai putini, altii au fost de alta parere.
Anul acesta m-am abtinut in comisie, tocmai pentru a lua legatura si sa discut cu directorii scolilor. Au constat ca e mult mai bine sa le dam la mai multi elevi o suma , decat sa dam la mai putini si o suma mai mare.
In consecinta, vom sustine proiectul votand pentru, apreciez si faptul ca vor creste si bursele de performanta. Acesta a fost motivul pentru care m-am abtinut cand am votat in comisie acest proiect de hotarare.
Dl. Nicolaie Giurgiu;’ In comisie am votat impotriva acestui proiect, intr-o prima sedinta am propus o marire cu 25% a tuturor burselor. Din cauza discutiilor aprinse am dorit ca, dupa sedinta comisiei de buget sa mai discutam o data in Comisia 5 daca se poate majora.
Raportat strict la bugetul previzionat, care va depinde de performantele elevilor , am pornit de la bugetul aprobat anul trecut si care a fost de 450.744 lei , am calculat care ar fi majorarea cu 25%, la toate bursele, ceea ce presupune o suma suplimentara de 89.680 lei, raportat la suma propusa azi de 360.000 lei, teoretic daca avem acelasi buget aprobat anul acesta, daca nu, mai mare.., ajungem cu 60%, deci mai putin decat banii previzionati anul trecut pentru acordarea burselor.
Azi ma bucur ca, datorita acelor discutii, dl. Primar propune, ca initiator de proiect, majorarea celor 7 burse de performanta la 100 lei… „

Dl. primar Cristian Matei”…nu neaparat datorita acelor discutii ! Mi-am prezentat documentele care au stat la baza deciziei mele.

Dl. Nicolaie Giurgiu”:… Multumesc ca m-ati intrerupt! Raportat la aceste discutii noi consideram ca se pot majora toate bursele cu 25% si solicitam ca la vara, cand vom face rectificare de buget si vor intra unele din aceste burse in plata daca exista bani , si se vor putea majora cu 25%.
Amendamentul este sa se majoreze toate bursele cu 25%!

Dl. Doru Anca:” Am vazut si eu, intr-adevar Comisia 5 a programat inca o sedinta dupa sedinta noastra de comisie de buget . Imi pare rau dle consilier ca nu m-ati invitat pe mine sa va clarific niste probleme.
Nu este previzionat 450.000, noi realizam 355.000, am discutat cu directorii si i-am intrebat daca sunt oameni seriosi?!
La sfarsitul anului 2017 aveau 120.000 lei, neconsumati bani pentru burse, deoarece in Ordinul ministrului educatiei spune ca elevii de clasa aV-a si clasa a VIII-a nu primesc decat in anul urmator.
„Dar ce-ati facut cu banii?” I-ati impus…, 8 luni si 12 luni este termenul in care se pot plati bursele .
La inceputul anului avem o aprobare de proiect de buget la nivelul UAT, la cap 67.02 s-a aprobat un buget, acum luam Ordinul ministerului care spune ca aceste sume se aproba din TVA , iar noi nu avem, sau din bugetul local. Posibil ca, dvs sa fi intrat in Consiliul local, dupa ce am aprobat bugetul.
Nu mai putem modifica bugetul local si sa facem schimbari la capitolul burse. Noi am aprobat atunci aceste sume.
Trebuia sa cerem o situatie cu elevii care sunt in clasele a V-a si cati pe clasa VIII-a.
Astea sunt sumele acum , 360.000 si nimic mai mult, daca vor fi posibilitati la vara cand vom primi sumele din TVA, cu draga inima sa facem rectificari. Si eu am doua nepoate la Colegiul M Viteazu…,
Bursele sociale sa cuprinda un numar mai mare ca nu doar performanta ne caracterizeaza copii, ci si cele sociale , daca ii spunem la Berci ca nu vrem sa punem si la cele sociale, se supara pe noi.
Astea sunt acum posibilitatile bugetului si sustin amendamentul dlui Primar si imi dau votul pentru. „

Dl. Adrian Salagean:” Vizionam zilele trecute o mega conferinta a presedintelui PNL care sustine ca bugetul Turzii va scadea drastic cu 30%, daca bine retin. Ori, azi veniti in fata noastra si cereti o suplimentare cu 25%. Daca bugetul scade cu 30%, de unde luam 25% pentru burse?

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Nu am cerut suplimentarea sumelor, e vorba de folosirea banilor care au fost previzionati pentru acordarea burselor.

Dl. Lucian Cordis”: Dl. primar a zis ca spera, ca la vara sa mai faca o rectificare, atunci haideti dle primar acuma sa dam drumul la burse cu o majorare de 25 % si la vara facem o rectificare.

Dl. Adrian Salagean:” Ne spuneti dle Cordis de unde sa luam astia 25%, ca-i luam!

Dna Iuliana Samartinean:” Daca marim cu 25% se pierd 328 de copii merituosi cu medie peste 9 si au dreptul sa primeasca o bursa chiar daca este intr-un cuantum potrivit.

Dl. Nicolaie Giurgiu:” Eu nu am cerut micsorarea numarului de persoane, ci majorarea cuantumului, in cadrul aceluiasi buget, ca este posibil.”

Dl. Doru Anca:” Prin majorarea cuantumului, scade numarul de elevi, dar nu avem azi bani in plus.

Dna Daniela Adace:” Obiectul proiectului de hotarare reprezinta stabilirea cuantumului si numarului burselor intr-o suma aprobata in buget cu aceasta destinatie.
Din cele 3 variante, una este fixa, adica cei 360.000 aprobati prin buget, dvs pe baza ordinului 5576 hotarati criteriile generale de stabilire a burselor si cu cat creste cuantumul burselor, numarul elevilor scade. Si la amendamentul dlui Primar scad numarul burselor de merit, iar prin majorarea cu 25% scad 321 burse de merit.”

Dl. Doru Anca:” Nu e asa, amendamentul dlui Primar este clar; suma de 5000 se imparte la 7.

Dl. primar Cristian Matei:” Cred ca se face o confuzie de catre dl. consilier Giurgiu, dansul se refera la suma finala care s-a acordat pentru burse, in urma rectificarii de 184.000 lei.
Dvs ati votat bugetul acestui an pentru 360.000 lei pentru burse si am spus ca este posibil, ca dupa 1 iulie, cand in mod normal, ar trebui sa ne vina acesti bani de la Guvern, pentru ca nu am avut excedent bugetar, am stiut ce sa facem sa nu avem excedent bugetar; o sa primim sume insemnate.
In functie de aceste sume vom face ca anul trecut, vom face o rectificare de buget sa vedem care este suma necesara. Nu stiu de ce discutati de 450.000?

Dl. Doru Anca:”La 1 iulie vin cu dedicatie sumele respective din TVA, nu ne targuim.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui Primar la cap 1 ”bursa de performanta sa fie 100 lei/luna/elev. „
In urma votului rezulta: 18 voturi pentru.

Dna presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul dlui consilier Giurgiu „majorarea cuantumului tuturor burselor cu 25%”
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (PNL), 13 abtineri.
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu
amendamentul dlui primar .
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru, 5 abtineri( PNL) .

Se adopta HOTARAREA nr. 66 / 29.03.2018.

Dl. Lucian Cordis (PNL):” Sa se specifice ca ne abtinem pentru ca nu au fost de acord sa majoreze cu 25% toate bursele. „

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.

Dl. Adrian Salagean:” Anunt Secretariatul ca ma abtin de la dezbatere si vot la acest proiect.

Intra in sala dl. consilier Bogdanfy Gabor, sunt prezenti 19 consilieri.

Dl. Doru Anca:” In anul 2016 societatea avea un buget de venituri de 6 milioane, in 2017 realizam un salt, situatia este in schimbare, optica de lucru a angajatilor de la Domeniul public s-a schimbat.
S-a schimbat si directorul si dna Chintovan Ana- directorul economic al societatii, a reusit, asta sub indrumarea directa a Primarului, discutand zilnic, pe baza unui proiect stabilit clar a reusit sa scoata societatea cu un profit mic.
In acest an vad ca isi intocmesc un buget de venituri si cheltuieli foarte bun, isi fac planuri la investitii . Am vorbit cu dl. director Balahura, in societate mai exista, pe langa serviciul de asfaltare care merge, serviciul de curatenie care stagneaza.
Acest serviciu este un punct nevralgic. Te rog, dle director sa organizezi intreg procesul tehnologic si daca n-ai oameni si sa verifici situatia. In rest, ma declar multumit, s-a reusit sa se redreseze situatia.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru, 1 abtineri( dl Giurgiu) .

Consilierii Felezeu, Rigman, Riter, Cordis, Salagean nu participa la vot.
Se adopta HOTARAREA nr. 67/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.

Dna presedinte de sedinta:” Se afla in sala dl Nicolae Daniel Dobos care doreste sa ia cuvantul asupra acestui proiect si va supun votului dvs, daca sunteti de acord sa ia cuvantul.
In urma votului, nu s-a intrunit numarul necesar pentru a putea lua cuvantul dl Dobos in sedinta de Consiliu local.

***
Se poarta discutii contradictorii intre dna presedinte de sedinta si dl. Dobos, acesta din urma fiind invitat sa paraseasca sala de sedinta intrucat devenise recalcitrant , perturband activitatea forului deliberativ turdean. El a fost condus spre iesire de catre Directorul Serviciului Public Politia Locala Turda, Dl. Valer Moldovan.

***

Dl. Riter Marius:” A fi eficient inseamna a-ti atinge scopul cu un consum minim de resurse. Prin propunerea de buget cu care vine azi in fata noastra, dl director ne cere sa-i aprobam sa nu mai fie deloc eficient.
Ni se cere azi sa aprobam majorarea numarului de angajati cu inca 5 persoane, adica cu 23%. In noua organigrama apar 7 angajati cu functie de conducere si 20 de angajati cu functie de executie, dupa un calcul simplu …, acuma aprobam bugetul cu cei 5 angajati in plus!
Dupa noile angajari, in firma vor fi la fiecare 3 angajati cate 1 sef. La organigrama Teatrului care o discutam tot azi, vedem ca la 46 de angajati sunt 2 functii de conducere.
In cazul de fata, la 27 de functii, vor fi 7 functii de conducere.
Desi compania are doar 22 de angajati si un director adjunct pe Revisal, in mod normal cresterea nivelului de angajati se face doar daca firma doreste sa creasca exponential rezultatele financiare, dar dvs va propuneti sa cresteti profitul companiei cu doar 3 % . Daca facem un calcul, castigul mediu salarial inmultit cu numarul de angajati inmultit cu 12 luni, vom avea 160.000 lei, exact profitul companiei pe anul trecut.
Din acest profit sa nu uitati ca trebuie sa virati catre Primaria Turda si veti ramane doar cu 80.000 lei.
Veti cheltui din profit doar pe angajati.
Cereti sa aveti si un director adjunct care va prelua din atributiile dvs, deci dvs personal veti avea mai putine atributii, desi productivitatea muncii va scadea, desi cheltuielile cu personalul vor creste, totusi dvs va mariti indemnizatia de director cu 43%.
Care este motivul pentru care considerati ca trebuie sa castigati mai mult cu 43 % in comparatie cu anul trecut?

Dl. Doru Anca:” Se face referire la organigrama, Bugetul de venituri este in crestere de la an la an, am vazut multe organigrame, dar nu asa se procedeaza; sa nu depasesti 25% cu personalul TESA, asta e treaba! Si CAA are personal TESA 20% .
In ceea ce priveste BVC previzionar este in crestere, sunt 2 sectoare acolo care sunt destul de raspandite. Eu sunt de acord ,am dat avizul .”

Dl. Bogdan Ursuleanu- dirctor API Turda:” Mi-am dat seama din comisia de buget si am prevazut ca o sa fie asemenea intrebari, daca vrei sa vezi lucrurile in negru, le vezi in negru, daca vreti o sa vi le prezint si ele pot fi vazute si altcumva.
Azi, API Turda are 10 proiecte de hotarare, muncim! Noi din noua organigrama, impreuna cu o firma de consultanta am stabilit ca personal TESA si indirect productivi, sunt 9 angajati, si direct productivi sunt 18.
Noi, ce va cerem acuma nu este sa ne dati acordul sa ne cheltuim toti banii pe salarii, ci sa angajam oameni mai performanti pe langa cei performanti pe care-i avem, sa devenim mai buni.
Ca putem deveni mai buni, deja am demonstrat. Gradul de ocupare al parcarilor de resedinta a ajuns la 80,86 %, fata de 2017 = 74.85 % ; si fata de 2016=68,11%.
Fac referire la anii precedenti pentru ca eu abia am implinit un an de mandat.
Locurile de parcare au crescut in 2017, de la 2107 la 2536, cu 20% mai mult si crescand am atins un procent pe care nu l-a vazut niciodata API, de 80.86% deja, la sfarsitul lunii martie.
La capitolul venituri, 2017 am reusit sa crestem veniturile cu 18% fata de 2016.
Din chirii, redevente avem o crestere de 17%, iar productivitatea de care vorbeati ca scade 2017 vs 2016, vorbind de cifre reale, suntem in crestere cu 13%.
Lucrurile par sa se fi imbunatatit, la parcari cu plata, subiect mult discutat,
– la cap incasari cu parcometre= 95%
– la cap abonamente crestere cu 108%
– la plata cu SMS crestere de 116%
Toate aceste nu erau posibile daca nu crestea, din nefericire, cu 136% procentul la notele de constatare. Oamenii trebuie sa inteleaga, ca atunci cand intra intr-un restaurant sa manance, platesc pentru ce au mancat.”

Dl. Ciprian Rigman:” L-am ascultat pe dl director si se pare ca lucrurile merg la API. Exista performanta, societatea este performanta si as vrea sa-l intreb care e suma dividentelor pe care le-a varsat catre bugetul local ?
Daca e atat de performanta, din ce cifre este compusa suma dividentelor, eu stiu ca nu ati platit nimic.
Intreb daca in situatia in care se vor face angajari, sper ca nu se vor angaja alti frati sau rude. Daca veti face angajari, ar trebui sa renuntati la lucrul cu terti, si sa lucrati cu angajatii dvs, ca altfel va platiti angajatii care nu stiu ce fac? „

Dl. Marius Riter:” Prezentarile facute de dl director reflecta de fapt, executia bugetara de anul trecut pe care ar fi trebui s-o avem si noi; si de acolo am fi tras concluziile pe care le-a prezentat dl director.
Ati spus ca ati crescut veniturile in 2017 , totusi nu ati reusit sa va finalizati investitiile propuse din fonduri proprii.
Asta continua sa fie o necunoscuta pentru mine, nu imi dau seama daca ati crescut veniturile cum nu ati putut finaliza investitiile? Ati avut aprobarea CL , au fost bugetate.
Consider ca, propunerea dvs este de fapt o alta risipa a banului public, fapt pentru care consider ca e neoportun votul , si ma adresez colegilor din Consiliu local daca le pasa de bunastarea turdenilor ii rog sa ne ajute sa oprim risipirea acestor bani. „

Dl. Doru Anca:” Noi am avizat acest buget in comisia 1 , dar care sunt investitiile care sustineti ca nu s-au realizat din venituri? In afara de cabana Soimul, unde sunt niste probleme cu proprietatile, ce nu s-a realizat din planul lor de investitii pe 2017?
Dati-mi un reper dle consilier.

Dl. Marius Riter:” Va rog sa verificati lista propusa pentru acest an si ultima lista pe care am rectificat-o noi in octombrie. Va las dvs placerea sa le descoperiti. La punctul 13 aceeasi investitie apare si pe aceasta lista de investitii si pe lista de anul trecut.

Dna presedinte de sedinta:” Va rog sa nu dialogati intre dvs!

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:” Pagina de web se realizeaza in acest an si are toate informatiile coerente, dar imi dati incredere azi si aprobati toate proiectele de hotarare o sa vedeti ca o sa avem si Regulamente pentru parcari care nu au existat niciodata, si pentru locurile de joaca , cum n-am avut niciodata, si Regulament intern, civilizat, nu tot o varza. Ce sa fie pe pagina de web, niste epave care nu au nici inceput, nici sfarsit…
Trebuie sa vedeti ca lucrurile sunt muncite. Sunt niste Regulamente pe care mi-as fi dorit sa le am deja, nu sa pierd atata timp si bani, sa le fac preluand niste lucruri neclare pe care din nefericire tot dvs le-ati aprobat.|”

Dl. primar Cristian Matei:” Eu nu dau niciun raspuns la nimeni, dar vreau sa fac cateva precizari. Dezbatem un proiect de dragul de-al dezbate !
Sunt comisii, puteti sa intrebati orice, puteti sa va abtineti, sa votati pentru, dar din comisie ar trebui sa veniti edificati.
Din pacate in comisie nu este presa, dar poate o sa initiez un proiect de hotarare ca presa sa participe si la comisii si atunci n-o sa mai dezbatem atat de mult in Consiliu local, la fel ca in Consiliul judetean Cluj, a carui singura intrebare in Consiliu este daca Comisia a dat aviz pozitiv sau negativ?
Dezbatem de dragul faptului ca este aici presa!
Dle Riter veniti neinformat, ca de fiecare data! Spuneti ca nu s-au transmis dividentele! Ele se transmit cu aprobarea bugetului, a executiei bugetare de anul trecut.
Cum sa avem dividente la ora asta? Daca nu stiti aceasta chestiune, intrebati-va contabilii! Anul trecut cand dl director a preluat conducerea societatii, s-au schimbat multe in Turda, a presupus o cheltuiala mai mare, poate ca rezultatul financiar nu a fost edificator pentru dvs, nu stiu ce intelegeti dvs prin dividente la Primarie.
Atat Domeniul public, API, CAA, Salina sunt firme prestatoare de servicii pentru noi, noi asteptam dividente, dar important este sa-si poata justifica existenta, sa nu fim in minus. Daca se realizeaza in oras ceea ce ne-am propus si Consiliul local, nu vad ce am putea spune.
Nu este nomenclator de 7 sefi, daca nici asta nu stiti, intrebati-va omul de la resurse umane! Seful de serviciu nu face parte din categorie personalului de conducere, doar directorii fac parte din aceasta categorie…
Ar trebui sa verificati si sa veniti bine informati.
Executia bugetara a anului trecut, in mod normal se face odata cu aprobarea bilantului la finele lunii aprilie. Daca am gresit o rog pe dna Adace sa ne explice legea contabilitatii.
Dar va rog frumos, a nu stiu cata oara, va rog sa veniti bine pregatiti! Degeaba veniti si ne spuneti tot felul de baliverne care nu concorda cu realitatea. Va rog dna Adace, dati-i o explicatie la acest lucru.”

Dna Daniela Adace- director economic:” Bilantul anului anterior se prezinta spre aprobare Consiliului Local pana la sfarsitul lunii mai a anului curent, pentru anul anterior.
Data limita la care se depun bilanturile societatilor comerciale si plata dividentelor, dupa aprobarea si depunerea bilantului, se face la 60 de zile dupa depunerea situatiilor financiare, respectiv 31iulie.
Bilantul reprezinta de fapt, o analiza a executiei anului anterior si aprobarea de catre Consiliul local a executiei, adica a veniturilor si cheltuielilor societatii, se face in sedinta de Consiliu si e anexa la depunerea documentatiilor la ANAF.
De obicei se face odata cu bilantul. „

Dna presedinte de sedinta:” O precizare stimati colegi, va rog sa respectam regulamentul si sa nu intram in polemici si discutii. „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 4 abtineri( Nap, Cordis, Riter, Salagean)
1 impotriva( Rigman)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 68/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de reparatii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2018 anexă la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.

Dl. Marius Riter:” Lista de investitii, la punctul 4; eu stiu ca aceste lucrari sunt in contractul de delegare a societatii Domeniul Public SA. , dar aceste servicii se vor executa de API Turda SRL, desi ele se afla la Domeniul Public? Daca au fost date aceste servicii catre API, conform carui document s-au dat?
La punctul 13 si 14 sunt doua investitii din acest an, la punctul 13 e vorba de optimizarea operationala a API Turda, dar aceasta este o responsabilitate a directorului societatii, ca altfel platim de doua ori acelasi serviciu.
Il platim o data pe manager sa operationalizeze institutia si apoi mai platim un serviciu unei firme de consultanta ca sa operationalizeze la randul sau, societatea!
Parerea mea este ca ar trebui sa renuntam la una din astea doua. Ori renuntam la director si delegam serviciul de operationalizare a societatii unui tert care vine si ne spune cum sa organizam, sau renuntam la aceasta consultanta si il lasam pe director sa ne arate viziunea lui. „

Dl. Doru Anca:” Am analizat aceste proiecte, Domeniul public nu mai are contract de delegare pentru marcaje, este clar contractul va ramane pe API Turda.
Privitor la punctul 13, 14; directorul are alte atributiuni, alte probleme… Sa dam drumul asa.
In programul de reparatii si investitii, API Turda are 380.000 care se refera strict la Consiliul local, aceste lucrari trebuie introduse in BVC .
Un lucru bun a fost ca si-au construit din fonduri proprii un sediu nou, unde-si desfasoara acum activitatea. „

Dl. Bogdan Ursuleanu:” Va spun ca este o diferenta intre operationalizare si optimizare. Operationalizarea este punerea in practica, efectiv, ca sa pot pune in practica trebuia sa am suportul legal, ori eu nu sunt de meserie. Multumesc.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 69/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorării tarifului pentru plăcuţa cu date privind rezervarea locului de parcare.

Dl. Marius Riter:” Daca poate dl director sa ne spuna cum s-a ajuns la majorarea tarifului de la 5 lei la 10 lei? Putea fi 8 lei , 12 lei?

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API Turda:” Sa raspund la intrebarea de ce 10 lei si nu 5 lei? Am sperat ca iau o situatie clara, dar nu am avut incotro, a trebuit sa o refac complet si una din situatiile neclare a fost chiar aceasta pozitie cu placuta unde in dreptul ei figura „optional”. Daca considerati ca optional este un cuvant potrivit atunci cand verifici un loc de parcare si nu are niciun element unde sa-l incadrezi…, atunci am considerat ca este obligatoriu si asa ca va suporta si cheltuielile din urma.
In masura ce vom reusi sa le acoperim( cheltuielile), va avea pretul corect. „

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 70/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorării tarifelor pentru marcaj şi premarcaj transversal, longitudinal şi pentru vopsit borduri.

Dl. Marius Riter:” Anul trecut am micsorat tariful la Domeniul public pentru ca avea relatii comerciale cu Primaria, in acest proiect este invers, sa majoram tariful.
As dori sa fac un amendament la art 1: se aproba majorarea tarifului pentru marcaje si premarcaje…, exclusiv pentru terti.
Daca Domeniul public are tarife mai mici decat API, parerea mea este ca ar trebui sa nu mai lucram cu API.

Dl. Doru Anca:” Nu mai avem Contract de delegare cu Domeniul public si vom lucra cu API Turda la aceste marcaje.

Dl. Paul Nastase:” De ceva vreme incoace incepem sa „cautam nod in papura”. Incepem sa comparam organigrama de la API cu cea de la Teatru, dar nu inteleg cum o putem compara daca nu au acelasi domeniu de activitate.
Teatru presteaza un anumit tip de servicii, pe cand API Turda presteaza cu totul alt serviciu si pe mai multe domenii de activitate, administrare parcari, amplasare indicatoare, etc.
Am observat in ultimul an o calitate a vopselelor folosite de catre API, pentru marcarea trecerilor de pietoni care a fost imbunatatita simtitor. De ce trebuie sa ne legam de toate „chitibusurile” fara nici o logica, numai…, de-a dracu’!

Dl. primar Cristian Matei:” Din nou sunteti neinformat, dle Riter, va rog sa va informati; Domeniul public se supune actiunii Curtii de Conturi, nimeni nu are voie sa lucreze in detrimentul profitului. Dvs spuneti ca Domeniul aplica un tarif si API aplica unul mai mare. De unde stiti dvs? Nu permite Curtea de Conturi. Va contraziceti singur, sa lasam tariful la liniat de strazi, la cat a fost.
Domeniul public comanda la API Turda trasarea de drumuri, lucrand cu un profit de 7 %. Considerati ca era normal acest lucru?
Sa castige o societate prin simplul fapt ca pune un intermediar intre el si administratia publica?Preturile se raporteaza la inflatie si la crestere.
Eu, ca primar, am o legatura directa cu orasul; bineinteles ca o aveti si dvs, doar ca eu pot sa ma interesez ce materiale se folosesc, cat tine un liniat de strazi, eu prefer sa avem linia prin oras permanent, nu doar de 1 Mai si de Craciun.
Trebuie sa fie orasul curat si bine ingrijit tot timpul anului si atunci e normal sa folosim materiale mai bune si in plus toate utilajele pentru aceasta actiune le are in acest moment, API .
Inainte se proceda aiurea, Domeniul public avea in contractul de delegare tot felul de nazbatii; la fel era si la API , tot ce era in cod CAEN facea API, asa cum se obisnuieste ca toata lumea are tot codul CAEN.
Important este ca API era o unitate total neproductiva, eu asa am gasit-o si stiu, apoi am venit si s-au dublat veniturile, am identificat locuri noi de parcare, aproape 700 de locuri, fiind normal sa-si mareasca veniturile si atunci isi pot permite, printr-un buget alocat de noi pentru diverse activitati, sa-si permita din fonduri proprii sa faca si alte lucrari.
Nu stiu ce unitate economica ati condus dvs, dar asta este partea economica a unei societati comerciale, nu inseamna ca daca este de utilitate publica, nu trebuie sa lucreze pe profit. „

Dl. Ciprian Rigman:” Intr-adevar, API are tot felul de activitati distincte fata de Teatru, dar intotdeauna acestea le-am rezolvat cu terti si acum vor alta organigrama.
Tu ai atatea activitati, dar lucrezi cu terti, dar vrei o alta organigrama pe care foarte greu o justifici cand tu lucrezi cu terti! De ce as vrea o alta organigrama? „

Dl. primar Cristian Matei:” Constat cu stupoare ca dl Rigman sau dl Riter isi doresc foarte mult sa devina directori la API Turda si vad ca stiu mai bine decat cei de acolo sa conduca API. Poate ar fi bine.., ati vorbit de neamuri, de frati, probabil ca dvs nu aveti, si atunci nu stiti cum este! Nu stiu la ce v-ati referit, dar daca nu aveti neamuri si frati, mai bine a-ti merge la API direct!

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:”La acest proiect de hotarare nu ar fi trebuit sa am deloc emotii, deoarece are in spate toate calculatiile de tarif si pe ordinea de zi discutata la API, inginerul care le-a realizat si care mi le-a adus, este chiar dl. Dinu Luca si il cunosc foarte bine si daca dansul a propus si avea informatiile sigure, de ce ar fi trebuit sa mai intervin?

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Riter:
la art 1: se aproba majorarea tarifului pentru marcaje si premarcaje…, exclusiv pentru terti.
In urma votului rezulta 3 voturi pentru( Cordis, Riter, Rigman)
14 impotriva
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 71/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6, PROIECT DE HOTARARE privind completarea anexei la HCL nr. 363/2017 referitoare la aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.
Dl. Marius Riter:” Am un amendament la art 1, tarif suplimentar parcari cu bariera, doresc sa modificam „ pierdere, deteriorare, lipsa tichet …”

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:”Daca suma este lizibila, nu cred ca este o problema, doar daca suma platita nu este lizibila. „

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Riter: La art 1, tarif suplimentar parcari cu bariera, doresc sa modificam„ pierdere, deteriorare, lipsa tichet…”
In urma votului rezulta 3 voturi pentru ( Cordis, Riter, Rigman)
14 impotriva
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 72/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Calin Petrideanu – consilier juridic:” As cere permisiunea Consiliului local sa fie consemnat si in Procesul Verbal al sedintei, din ratiuni de claritate al liniilor care, practic arata subordonarea diferitelor compartimente si servicii ale societatii API Turda SRL si datorita faptului ca in anexa prezentata in comisie si aflata la proiectele de hotarare aceste linii nu sunt clare am inaintat un document, o plansa din care rezulta clar toate liniile de subordonare.
As dori sa am acordul dvs ca aceasta plansa sa fie anexata Hotararii de Consiliu local daca proiectul va trece.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu plansa anexata.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 73/ 29.03.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Calin Petrideanu – consilier juridic:” Si aici as cere permisiunea Consiliului local sa fie consemnat si in Procesul Verbal al sedintei ca am anumite corecturi din punct de vedere gramatical; in intreg Regulamentul, sintagma de director general adjunct sa fie inlocuita cu sintagma director adjunct societate comerciala .
La pag 4, pct. 1 …” parcarea autoturismelor in conformitate cu Regulamentul de atribuire si folosirea parcarilor si terenurilor cu destinatie garaj din mun. Turda”
La pag 9 , aceea plansa care apare si care reprezinta structura organizatorica sa fie corectata cu cea de la proiectul de hotarare precedent.
La pag 15, atributia prevazuta la lit l, de la director general este aceeasi cu atributia prevazuta la lit z, pentru directorul general adjunct, se suprapun sa fie eliminata.
La pag 18, pct 5.3” biroul Financiar contabil, salarizare si resurse umane este condus de un contabil sef si se afla in subordinea directorului general.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu
corecturile facute de dl. Petrideanu.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 74/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.9, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Calin Petrideanu”: La art 88, alin. 6 sa fie introdusa sintagma ” si vineri 7-13” Prin exceptie, casieria va functiona in zilele de miercuri 15.30-18.30.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
5 abtineri( Nap, Salagean Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 75/ 29.03.2018.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind întreţinerea şi folosirea spaţiilor şi locurilor de joacă din municipiul Turda.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 76/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.11, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a parcărilor şi terenurilor cu destinaţie garaj din municipiul Turda.

Dl. Doru Anca:” Trebuie facuta o inventariere a tuturor garajelor care intra sub incidenta acestei societati, pentru ca nu putem sa tot platim chiria.

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:”In acest moment numarul de garaje este de 2343, anul viitor expira cei 5 ani de contract si ar fi un moment foarte bun pentru acest inventar. „

Dl. Marius Riter:” La pag. 2 avem un asterix in care spune ca persoanele juridice au intaietate, v-as ruga sa fie scos.

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:”Pentru persoanele juridice au o parcare rezervata, care este cea mai scumpa. Agentii economici care-si desfasoara activitatea la parterul unor blocuri, si-au asumat si platesc tariful aprobat prin HCL.
Sa nu le acord de niciun fel agentilor economici inseamna ca nu-i sprijinim deloc, oricum sunt putini. „

Dl. Paul Nastase:” Mi se pare un lucru bun sa-si rezerve acel loc de parcare, dar cred ca nu este 24 de ore. Oricum, un agent economic creaza locuri de munca si este benefic pentru oras.

Dl. Bogdan Ursuleanu- director API:”Parcarile rezervate au acelasi regim ca cele de resedinta, adica sunt non-stop.

Dna presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Riter: sa fie scoasa sintagma „persoanele juridice au intaietate de la pag 2 unde este un asterix
In urma votului rezulta 3 voturi pentru ( Cordis, Riter, Rigman)
14 impotriva
Amendamentul nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 2 abtineri( Nap, Salagean)
3 impotriva( Rigman, Cordis, Riter)
Consilierii Felezeu si Giurgiu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 77/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.12, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei locuinţe individuale.

Dl. Doru Anca:”Intreb daca este cale de acces la acest numar top?

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, dl. Ros este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 78/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.13, PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 39 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, Piaţa Basarabiei fn, către Moldovan Vasile şi soţia Moldovan Mirela.

Dl. Cristian Felezeu:” Ne sunt prezentate proiectele incomplete, am rugat ca de fiecare data sa fie o minima identificare a terenului, stiu ca exista un extras CF , dar daca este cale de acces la terenul respectiv.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 79/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.14, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii spaţiului situat în Turda, str. George Coşbuc nr. 3, către Fundaţia Sfântul Ierarh Nicolae, în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 80/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 81/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda pentru anul 2018.

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 5 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 82/ 29.03.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl Cristian Felezeu:” O scurta remarca am, il felicit pe dl director pentru activitate si este primul proiect de modificare a unei organigrame foarte bine documentat. Chiar daca nu a putut veni in comisie, a avut disponibilitate si ne-a explicat totul .

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 83/ 29.03.2018.

***

Se propune spre discutie punctul 7, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Insist in problema evidentierii bazei de date de la societatea Prival. Patronul si contabila-sef cred ca se joaca cu noi . La termenul de 1 iulie ei trebuie sa vina cu o parte din datele adunate, in loc de 26.000 locuitori, va fi o crestere de 10.000 de locuitori.
De la Ministerul Mediului se prevede o taxa de groapa de gunoi si sigur va mai fi o majorare de tarife. Dar ei nu au baza de date sa ne demonstreze si noua, dupa 10 ani o situatie.
In luna aprilie, la sedinta ordinara sa facem o invitatie patronatului de la Prival, in special dnei Mihaly sa ne onoreze cu prezenta si sa-i comunicam ce asteptam noi de la ea, adica baza de date. „

Dl. Nicolae Ros” Vreau sa va anunt ca s-au demarat procedurile pentru Fondurile nerambursabile la Legea 350/2005 si anuntul a fost publicat si pe site-ul Primariei. Termenul limita de depunere a dosarelor este de 27 aprilie.

Dl. Cristian Felezeu:” Cetatenii din cartierul Harcana au incheiate contracte pentru ridicarea deseurilor, dar nu mai merge nimeni in aceea zona sa li se ridice gunoiul. De ce nu se mai ridica gunoiul, daca ei platesc?
Referitor la taxa speciala de salubritate, aceasta a fost amanata pana la 1 iulie. De ce nu se aduce la cunostiinta cetatenilor ca a fost amanata pana la 1 iulie?
S-a depus o cerere la CL catre Comisia 3 de catre o asociatie pentru niste activitati de voluntariat pe malul Ariesului pentru reparatii si intretinere si reabilitarea mobilierului, inca nu au primit niciun raspuns. As ruga colegii din comisie, macar sa le dati un raspuns.
In anul 2014 am initiat un proiect de hotarare pentru un parteneriat cu asociatia Evlavie. Intreb care este stadiul punerii in practica a acestei asocieri din 2014 pana acum?
Am o adresa se la asistenta sociala Cluj in care ni se comunica faptul ca in Turda exista 405 persoane cu handicap, 281 cu handicap mintal, 124 cu handicap psihic.
Greutatea intretinerii si ingrijirii acestor persoane este mare, de aceea am initiat acel proiect care a devenit HCL, in speranta ca vom putea sa dam si noi o mana de ajutor acestei asociatii. „

Dl. primar Cristian Matei:” Ma bucur ca ati adus in discutie acest subiect, dar daca e din 2014 de ce nu ati rezolvat-o atunci? Ati fost foarte implicat in aceasta problema, ati elaborat un proiect care nu stiu ce finalitate are, dar noi am facut alti pasi, sunt cuprinsi 6000 lei pentru un Studiu de fezabilitate cu privire la acest adapost si in plus, dl Petridean in calitate de consilier juridic ne poate spune ce demersuri a facut pentru ca UAT Turda sa intre in posesia terenului pe care se va ridica acest centru si va urma, un proiect de hotarare pentru alocarea unei sume pentru a finaliza acest proiect. „

Dl. Calin Petrideanu” La aceasta data, documentatia Fundatiei Evlavie de dezmembrare a terenului, unde este proprietara pe doua parcele, este depusa la Cartea funciara, finalizarea lucrarii este data de 04.04.2018, apoi conform extrasele CF, municipiul Turda isi manifesta acordul in vederea donarii in favoarea sa, de catre asociatie a celor 700 mp. In urmatoarea sedinta veti avea spre dezbatere acest proiect de aprobare a documentatiei.”

Dl. Ciprian Rigman:” Am vorbit cu cetatenii de pe str. Macilor nr. 1, in spate la Materna, si au o curte interioara foarte deteriorata si solicita reabilitarea ei.
Si cetatenii de pe str. Petru Maior si Potaissa solicita o reabilitare a strazilor, dupa ce s-au facut lucrari de catre Compania de apa, doar un covor de pietris ar fi bine.

Dl. primar Cristian Matei:” In ultima saptamana Domeniul public a actionat pe aceste strazi pentru curatenia de primavara.

Dl. Gheorghe Balahura-director Domeniul Public Turda SA:”In ultima saptamana am actionat pe str 22 Decembrie, pe str. Fabricii, de unde am desfiintat doua depozite de gunoaie; pe strazile principale, am facut curat; la nivelul bordurii am actionat de la Kaufland pana la Dedeman; azi am continuat pana la podul de pe Aries.
Azi am actionat pe str.Agarbiceanu, de la capela pana la Cimitir, pe str Marului.
Avem in vedere si strazile mentionate de dvs., la stadion deasemenea.”

Dl. Lucian Cordis:” Intrarile in oras, mai ales spre Alba Iulia sa fie curatate, chiar daca sunt terenuri private, cred ca putem sa facem un gard sau ceva.
Ce se intampla cu acel sens giratoriu din Turda Noua de la magazinul Penny? Arata destul de rau.

Dl. primar Cristian Matei:” Avem un protocol cu Judecatoria Turda, am avut mai multe discutii cu dna presedinte, toata curtea interioara, va deveni un spatiu verde fara garduri si este o zona unde se pot amenaja cam 400 de parcari. Noi, ar trebui , in limita unei sume sa facem niste reparatii la Judecatorie, in schimbul redeventei care ni se va cere. Si in zonele de intrare se poate face un PUZ sa vedem cum ar trebui sa arate aceste intrari. Multe dintre ele intra pe Planul de mobilitate.

Noi, prin Politia locala am facut apel si la Politia nationala aratand faptul ca acel sens nu este bine plasat sau dimensionat. S-a constatat ulterior ca trebuie sa aiba 7-8 metri si se va reface din nou cat de curand, nu este conform cu circulatia publica. Nu am putut opri , deoarece acolo lucra un antreprenor care avea un contract de executie de lucrari si nu putea sa nu-si ia banii.
Au primit aprobarile de la Politie, dar se pare ca toate „s-au dat din birou”, fara sa mearga pe teren sa vada locatia. „

Dl. Marius Riter:” As dori executivul sa ne puna la dispozitie rapoartele Curtii de conturi din 2012 pana in 2018.
Catre spital, sa ne comunice daca a rezolvat problema cu toaleta din sala de asteptate a apartinatorilor , care stau la urgenta, la UPU?

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X