Proces verbal incheiat azi 29.03.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 29.03.2019 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Giurgiu Nicolaie, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Cordiş Lucian, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Riter Marius sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime- sef Serviciul Administratie Publica Locala, reprezentanti ai presei.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 401/ 29.03.2019 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 29.03.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Serviciului Administraţie ublică Locală:
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Convenţiei de eşalonare la plată a sumelor la care este obligat Municipiul Turda, conform Deciziei nr. 296/2018 emisă de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 11647/117/2013.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Convenţiei de eşalonare la plată a sumelor la care este obligat Municipiul Turda, conform Deciziei nr. 296/2018 emisă de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr.11647/117/2013.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 55 / 29.03.2019.

***

Intrucat proiectul de hotarare de pe ordinea de zi au fost dezbatut si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr.

SECRETARUL municipiului Turda,
PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X