Proces verbal incheiat azi 31.10.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 31.10.2018 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica; dna Koti Monia – director Directia Asistenta Sociala; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala; dna Mihaela Vrabete – arhitect-sef interimar; dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si Investitii, dl. Marin Fantana- sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului; dl. Calin Petrideanu- consilier juridic – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1485 / 24.10.2018 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Nastase Paul.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 31.10.2018 si va propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 6.4,

Dl. primar Cristian Matei: ”Buna ziua si va salut pe toti. Sunt initiatorul acestui proiect de la punctul 6.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Preliminar pentru NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda si datorita faptului ca acest proiect va sta ca o prima faza a unui PUZ , pentru derularea acestui obiectiv de investitii, intre timp a intrat si in comisia de urbanism si amenajarea teritoriului care a tras concluzia ca acest PUZ ar trebui extins, includiv Parcul si atunci am hotarat sa va propun retragerea acestui punct 6.4 avand rugamintea ca atunci cand vom ajunge la acest punct, sa aveti rabdarea sa urmariti expunerea noului PUZ extins care este foarte interesant si ne intereseaza pe toti.
Va intra in dezbatere publica pentru 20 de zile dar este bine sa avem, la cunostiinta acest lucru , acest PUZ extins.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 6.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Preliminar pentru NUCLEU II TURISM URBAN – Parcul Tineretului, fosta Casă de Cultură, Piaţa 1 Decembrie 1918, Municipiul Turda.
In urma votului rezulta: 20 voturi pentru

Dl. Doru Anca:” Va propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 6.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completarii anexei 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe pentru anul 2018

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca de introducere la punctul 6.4 a proiectului de hotarare.
In urma votului rezulta: 16 voturi pentru, 4 abtineri (PNL)

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judeţul Cluj în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite şi procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 160/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării multianuale a proiectului “Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente Municipiul Turda, Judeţul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al Municipiului Turda cu parcela nr. 463 din tarlaua nr. 86 (600 mp) bazată pe actele şi evidenţele anterioare aprobării prin HCL nr. 160/1999 referitoare la P.U.G./R.L.U. Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completarii anexei 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe pentru anul 2018
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hală parter pentru depozitare materiale de construcţii în Municipiul Turda, str. Horticulturii nr. 20.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire centru logistic şi amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan în suprafaţă de 10000 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire depozit P, corp administrativ P+M, cabină poartă, amenajare platformă de lucru şi cântar, împrejmuire teren, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, drum de acces, organizare de şantier pentru zona Valea Sărată – tarlaua 48 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului support acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan a suprafeţei de 10000 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – schimbare zonă unităţi agricole în zonă industrială, depozitare şi funcţiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces conandat din str. Câmpiei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Gradiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 27.09.2018.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Dl. Ovidiu Micu:” Dle presedinte eu nu sunt multumit de raspunsul primit de la Salina Turda, am solicitat ca el sa fie sub viza responsabilului cu executia, a directorului general, plus dirigintii de santier.
Aici este semnat de responsabilul cu executia si nu avem punct de vedere al dirigintelui de santier.Multumesc.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 322 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Dl. Doru Anca:” Solicit sa introducem la acest proiect un amendament privitor la o suma de 17.850 care reprezinta valoarea estimata a serviciilor mai sus estimate, anume caiete de sarcini, fise tehnice, lucrari pentru autobaza noua.
Se va face din creditele de angajament, la anul nu ne mai trebuie suma respectiva. Ca sa pornim aceste lucrari trebuie ca noi azi sa aprobam aceste sume.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca, suma de 17.850 care reprezinta valoarea estimata a caietelor de sarcini, fise tehnice, lucrari pentru autobaza noua.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Dl. Cristian Felezeu:” Am o intrebare, am spus si la comisie legat de rectificare la cap 74.02 se suplimenteaza cu 45.000 lei , pentru ce este aceasta suplimentare?

Dl. Doru Anca:” Am discutat intr-adevar in comisie 1, e un contract in urma achizitionarii terenului de la 9 Mai de catre RTS si noi trebuie sa ne luam „satra”. Subiectul este foarte delicat si nu trebuie sa pistonam aceste probleme.
Suma reprezinta…, cei 45.000…, este un contract cu Transilvania Impact…, este o rampa de rulaj in care Privalul incarca si descarca utilajele lor pentru Brasov.
Pentru asta este suma respectiva, pe suprafata pe care Transilvania Impact ne-o pune noua la dispozitie. Este delicat subiectul pentru ca, de la aceste rampe trebuie sa plece utilajele la capacitate, sa ai om langa fiecare.
Daca doriti sa lamuriti si cu directoarea de cheltuieli…, din partea mea acesta este raspunsul oficial.

Dl. Cristian Felezeu:” Intreb daca suma respectiva este pe o luna , pe trei, pana la sfarsitul anului? Pe ce perioada? Unde este terenul? „

Dl. Calugar Ginel: sef serviciu Dezvoltare Patrimoniu si Investitii:” Pana la sfarsitul anului.

Dl. Marius Riter:” Intreb daca exista un contract deja? Nu trebuia sa vina cu el in Consiliu local? Noi aprobam tarifele si trebuia sa fie un contract cu clauzele, suma totala, anuala, lunara ?
Cel mai bine ar fi fost sa vedem, contractul, sa-l aprobam …

Dl. Doru Anca:” Noi ne batem cuie in talpa! Aceste formalitati se pot, pe parcurs aduce, la acelasi numitor. Sa se prezinte suprafata respectiva, sa se localizeze, etc
Acuma nu avem unde descarca masinile, nu le putem trimite la Brasov, explicati-mi si dvs cine se face vinovat la aceasta data ?
Lumea va zice: „Ce faceti domnilor, ca sunteti membrii in Consiliu? „. Sustin sa aveti rabdare si sigur se va prezenta si contractul, doar nu este ceva foarte secret. „

Dl. primar Cristian Matei:” Asa zisa rampa de gunoi de la 9 Mai a trebuit eliberata fiindca s-a vandut, acolo vor veni investitori. Stiti bine ca au fost foarte multe sesisari , pentru ca acolo miroase foarte urat si am cautat sa vedem ce putem gasi de asa maniera incat sa nu ne trezim din nou cu garda de mediu.
Am cautat sa gasim un spatiu salubrizat care sa aiba si functiuni in acest sens, am reusit sa gasim aceasta locatie in afara Turzii, nu mai avem probleme cu Garda de Mediu fiindca spatiul are functiuni de depozitare, de salubrizare si transfer catre Brasov.
Nimeni nu este dispus sa dea un asemenea spatiu gratuit, in aceasta suma care am negociat-o se include si paza obiectivului si nu se poate face plata pana nu se trece prin Consiliu local.
Daca gaseste altcineva un spatiu asemanator, gratuit, foarte bine, sa spuna si ne mutam de acolo. Dar eu trebuia sa rezolv repede aceasta problema in calitate de primar si zic ca am rezolvat-o onorabil, anulând din Turda definitiv rampa de gunoi care s-a format.
In acest moment putem transporta in acel loc, catre Moldovenesti toate deseurile colectate din Turda.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru, 1 abtinere (Riter)

Se adopta HOTARAREA nr. 323 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizării valorii Contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.

Dl. Marius Riter:” Aici as avea o nemultumire, avem in contract niste clauze prin care societatea care ne face acest serviciu se obliga sa reduca consumul de energie electrica cu 40-45% pe toata perioada . Daca s-ar respecta toate clauzele din contractul cu societatea comerciala noi am fi avut preturi cu 40% mai mici, dar nu avem.
Noi cum putem majora contractul atata timp cat ei nu ne-au creat aceasta economie de energie?
Consider ca nu este oportuna aceasta majorare a contractului deoarece compania s-a angajat la reducerea consumului de energie. Suntem in cadrul legal cu majorarea, dar nu suntem obligati sa majoram contractul si v-as propune sa nu votam acest proiect , pentru ca in contract se preconiza o reducere a cheltuielilor cu 40%, lucru care nu s-a intamplat.”

Dl. Calugar Ginel:” Intr-adevar s-a facut o economie cu acest contract, o sa va prezentam exact care este. Partea de crestere a lui este generata de costurile suplimentare care apar in mentinerea sistemului de iluminat, aceasta suma este estimata pe 10 ani de zile conform procedurii de atribuire din 2016, de aceea trebuia sa facem acest lucru.
Pentru partea de economie a consumului va vom prezenta un raport separat, partea de crestere va putea acoperi eventualele costuri ale intretinerii sistemului de iluminat. „

Dl. Doru Anca :” Asa este, apar puncte de consum, facem extindere de retea, la cererea noastra si de aceea e nevoie. Nu este o suma care nu se poate justifica.”

Dl. Marius Riter:” Pe ultima anexa se vede cuprins iluminat festiv .

Dl. Calugar Ginel:” Cheltuieli in avans, au avut o prognoza anuala, cu iluminat festiv, daca vedeti anexa sunt estimari, suma maxima la care poate ajunge contractul, nu inseamna si suma cheltuita pana la sfarsitul contractului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 abtineri (PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 324 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică aferente obiectivului de investiţii:”Lucrări de reabilitare şi modernizare la Colegiul Tehnic Turda, judeţul Cluj în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat şi a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 325 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea situaţiilor deosebite şi procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.

Dl Cristian Felezeu:” Am cateva amendamente la procedura de acordare
– La I, pct2: propun sa fie in cuantum de pana la 800 lei, deoarece la punctul 1, persoanele care beneficiaza de ajutor social primesc 800 de lei

Dna Koti Monia- director Directia de Asistenta Sociala Turda:” Pana acum s-au acordat pana la 400 lei, motivul pentru care am suplimentat pana la 800 de lei a fost ca firma care are contract incheiat cu noi si care ne ajuta cand avem un deces , nu mai poate acorda sicriul decat cu 800 lei.
La punctul 2 nu am modificat deoarece sunt multe persoane plecate in strainatate care nu lucreaza aici si vin si solicita ajutor de urgenta.
La primul punct sunt beneficiarii de ajutor social care lucreaza la noi, ii vedem zi de zi, cum considerati dvs. „

Dl. Cristian Felezeu:” La punctul 5 solicit un amendament: in cazul decesului persoanelor angajate la Aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice subordonate sa se acorde un ajutor de pana la 1000 lei.

Dna Koti Monia:” Parerea mea ca aceasta ar trebui trecuta intr-un contract colectiv de munca . Nu este prevazut distinct acest lucru in Legea 416. Toti colegii nostri au beneficiat de ajutoare, daca s-au incadrat intr-una din categoriile din anexa. „

Dl. Cristian Felezeu:” Am facut un amendament, nu este sub forma de campanie, si consider ca se poate introduce in acest regulament, legea ne permite sa facem amendamente si completari.

Dl. Ovidiu Micu:” Consider ca, colegii fura startul! Startul campaniei electorale se da in mijlocul lunii mai 2020.

Dl. Nicolae Ros:” O asemenea propunere poate fi interpretata discriminatorie, se putea face o propunere asupra tuturor angajatilor salariati ai Administratiei Publice Locale si nu doar in aparatul de specialitate, motiv pentru care, din punctul meu de vedere, daca o persoana se incadreaza in primele 4 puncte, poate sa beneficieze.

Dl. Cristian Felezeu:” Am specificat si serviciilor subordonate ! Tot ceea ce apartine de Consiliu local si Primarie.

Dl. Nicolae Ros:” Asemenea propuneri se pot face cu ocazia negocierilor contractului colectiv de munca, sau prevazute in regulamentul intern.

Dl. Ovidiu Micu:” Ar trebui sa luam in calcul si media de varsta a personalului din Primarie! Sa putem cuprinde in viitorul buget, daca este o medie de varsta inaintata!

Dl. primar Cristian Matei:” Pe mine ma distreaza, e interesant subiectul asta. Cred ca ar fi mai bine sa gasim o solutie ca de acesti bani sa beneficieze chiar cei care au nevoie . In al doilea rand nu pot fi de acord ca o persoana fara venit sa beneficieze de 400 lei si cei din aparatul primarului sa primeasca 1000 lei.
V-as ruga sa faceti niste calcule cand propuneti chestia asta si sa vedem ce inseamna asta la nivelul unui an de zile, cum ati calculat?
Sa vedem sursele si sa lasam campania electorala pentru 2020! Nu cred ca este cazul sa punem astfel de amendamente intr-un regulament social .
Daca mai vreti, tineti cont de faptul ca au vut loc niste mariri de salarii, unele sunt chiar foarte bune si sa gasim alte recompense decat asta.”

Dl. Cristian Felezeu:” Strict la mostenitori sau apartinatorii celor decedati, ca o statistica cei care decedeaza sunt 1/an, deci 1000 lei diferenta bugetara.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot primul amendament al dlui Felezeu:
– La I, pct 2: propune sa fie in cuantum de pana la 800 lei,
In urma votului rezulta : 4 voturi pentru(PNL) , 16 abtineri
– la pct 5 propune : in cazul decesului persoanelor angajate la Aparatul de specialitate al primarului si al serviciilor publice subordonate sa se acorde un ajutor de pana la 1000 lei.
In urma votului rezulta : 4 voturi pentru(PNL) , 16 abtineri

Amendamentele nu au intrunit numarul necesar de voturi

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 326 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 327 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCL nr. 160/1999.

Dl. Doru Anca:” Este un proiect important, am discutat cu dna Iftime – sef SAPL, sa nu gresim, este timp si sa totalizam toate PUZ-urile, nu cumva sa depasim suprafata Turzii.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 328 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finanţării multianuale a proiectului “Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente Municipiul Turda, Judeţul Cluj”.

Dl Cristian Felezeu:” Intreb cum s-au defalcat sumele respective pentru cei 4 ani? Pe ce criterii? „

Dna Mihaela Vrabete- arhitect-sef interimar:” Institutia banilor pe acesti ani este orientativa si a avut la baza urmatoarele criterii:
– o suma pe Studiu de fundamentare pentru anul 2018 pentru care detinem date;
– pentru anul 2019 am lasat mai mult pentru ca este vorba despre elaborarea PUG-ului si elaborarea pe baza sintezei cu PUZ-urile existente , introducerile observatiilor din suitele de consultari care vor avea loc si elaborarea Regulamentului de urbanism;
– pentru al treilea si al patrulea an am lasat documentatiile de avize si procesele de avizare la institutiile pe care va trebui sa le contactam in acest sens ;
De ce este orientativa impartirea? Discutand cu arhitectul sef a judetului Cluj si am dorit sa apelam la sprijinul lui, care are o linie de finantare pentru un PUG, dansul a considerat aceasta impartire destul de realista pentru a putea sa balansam previziunea cu realitatea, am propus un program multianual de finantare a PUG-ului .
Aceste adecvari, potrivit situatiilor care vor interveni , sunt posibile. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 329 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea completării limitelor teritoriului intravilan al Municipiului Turda cu parcela nr. 463 din tarlaua nr. 86 (600 mp) bazată pe actele şi evidenţele anterioare aprobării prin HCL nr. 160/1999 referitoare la P.U.G./R.L.U. Turda.

Dl. Nicolae Giurgiu:” As vrea sa intreb cine a cerut aceasta completare a limitelor, prin care s-a facut acest proiect de hotarare? Ce acte s-au anexat? Trebuia prins un plan parcelar sa vedem unde anume au fost pusi in posesie si o suprapunere a acelui plan parcelar peste un fotoplan ?
Avem doar niste schite de detaliu fara sa fie incluse intr-un plan parcelar…
Avem titularii pe proprietate doua persoane Babos si Tokes, avem un memoriu pe Onaca, avem un memoriu in care apare ca s-ar fi vandut la Racean si Babos, apoi o schita din 1998 cu beneficiar Onaca. Niciuna din aceste persoane nu apare ca titulara pe actul de proprietate si nici nu ne indica care este motivul pentru care sa aprobam acest proiect de hotarare.
Titularul cererii nu este acelasi cu titularul actului de proprietate…, noi ne vom abtine de la votul acestul proiect.”

Dl. Doru Anca:” Familia Babos, asa este.. dar am aici CF actuale si daca vrei le pun la dispozitie sa vedem pe cine este aceasta proprietate. Eu m-am interesat la dna Farcasan ( Directia Taxe si Impozite) si intr-adevar pe parcela respectiva se plateste impozit.
Aici chestiunea este de natura de omitere. Acuma dvs aveti aceste probleme bine fondate, CF-uri sunt, eu zic sa aprobam acest proiect pentru ca…, din moment ce se platesc taxe , nu putem lua dreptul omului sa intre in legalitate. „

Dl. Marin Fantana:”Terenul se afla in tarlaua 86, initial a fost in extravilanul mun Turda, iar aceasta parcela este pe vecinatate, dupa PUG-ul aprobat in 1999. Ei au platit impozit din 1999, titlu de proprietate este eliberat pe acele cladiri in Racosa, pe 600 mp.
Exista punere in posesie pentru acele cladiri. „

Dl. Nicolae Giurgiu:” Deci s-a luat impozit intravilan, in timp ce era in extravilan, iar acum dupa 20 de ani, azi zicem ca este intravilan … ca sa justificam banii luati!

Dl. Doru Anca:” E o omisiune, dle avocat, toata parcela era masurata si parcelata…. , pot sa mai apara cazuri din astea, sa fie pe certificatul de urbanism si acuma se face transfer de pe extravilan…, ca era pasune.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 330 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4, PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea completarii anexei 2 la HCL 418/2017 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe pentru anul 2018

Dl Cristian Felezeu”: La fel cum am spus si la sedinta de comisie, aici subiectul se refera la terenurile din Piata centrala, in principal, unde exista cativa proprietari de cladiri si care au fost beneficiari de concesiuni la care, in momentul de fata le-au expirat concesiunile.
Dansii au venit si au solicitat de o saptamana si au intrebat de ce nu li se prelungeste si lor, la fel cum, noi am aprobat cum o luna de zile pentru un alt beneficiar din Piata.
Am primit raspuns ca au expirat contractele de concesiune si nu se mai poate. Actele depuse de dansii sunt din 2016, daca pana azi nu au putut beneficia de un drept al lor, de ce nu s-a rezolvat in doi ani? Acuma sunt pusi in imposibilitatea de a nu mai rezolva problema respectivilor oameni.
Au fost documente la Comisia 1 de unde au plecat cu aviz favorabil, nu stiu daca au fost la celelalte comisii.
Oamenii intreaba, ce fac de acum incolo? La fel si in comisie m-am opus la acest proiect de hotarare, ma voi opune si in plen. Multumesc. „

Dl. Doru Anca:” Dl consilier are dreptate si stie, se face defalcare si ei cumpara suprafata … Vasilas are dreptate; am prelungit contractul de concesiune pentru ca se incheia perioada in care trebuia sa se incheie contractul de concesionare si l-am prelungit cu 12 ani. I-am explicat dlui consilier, noi comisia, ca atare nu avem atributiuni executive, aceste cereri sa fie inregistrate si sa intre in circuit, catre executiv.
Prin inregistrarea de la Primarie se duc la serviciile de specialitate. Are dreptate, trebuia sa le dicutam si sa dam aviz.
Suntem azi pusi in fata faptului implinit, nu putem lasa suprafetele respective fara a le inchiria pentru ca va fi mai rau.
Daca inchiriem acuma, posibil pentru viitor sa se gaseasca o solutie, dar care nu poti s-o legi de un proiect mare, care este cel din Piata centrala.
Daca in acest proiect intra si suprafetele respective, si precis intra, nu poti sa faci vanzare. Greselile care s-au facut acum 6-7 ani de zile nu le mai putem repeta acum.
Cei doritori sa se inregistreze din nou cu cereri la executiv, sa vedem care este situatia lor juridica sa incheiem contract de concesionare sau nu. „

Dl. Ovidiu Micu:” In comisia 3 am avut cereri cu extinderea perioadei de concesionare cu inca 50% din timp, trebuia sa existe constructie, sa avem un contract de inchiriere si unde nu exista nimic sa anulam contractul de concesiune.
Acum, aici la majoritatea exista constructii, am avut discutii despre planul care urmeaza sa se faca in Piata si pentru a nu repeta o greseala am zis sa prelungim prin inchiriere urmand ca sa se poata demara problema cu amenajarea Pietei centrale.
Dupa cum stiti, primul lucru dupa care se solicita un imprumut sau o forma de finantare, la baza sta documentul proprietatii care trebuie sa fie liber de sarcini.
Acesta a fost rationamentul dupa care s-a hotarat sa acordam doar inchiriere.”

Dl. Cristian Felezeu:” Atrag atentia ca judecam cu dubla masura acelasi lucru. Adica, unul a beneficiat si ceilalti, nu. In aceleasi conditii.

Dl. Doru Anca:” Nu noi am creat precedentul.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
1 impotriva (Felezeu).3 abtineri( Riter, Cordis, Giurgiu)

Se adopta HOTARAREA nr. 331 / 31.10.2018.
***

Dna Mihaela Vrabete – arhitect sef interimar prezinta
propunerea de Plan Urbanistic Zonal pentru Parcul municipal.

„Pe baza discutiilor in comisia tehnica s-a ajuns la concluzia ca suprafata existenta ar trebui largita, aceste lucruri se intampla si pe fondul unui PUG. Multumesc echipei de arhitecti pentru ca a fost prompta, avem acum aceasta propunere de PUZ de o alta maniera. Pe langa plansele tehnice va sunt prezentate simulari 3D cu situatia existenta si propusa.
Daca ne uitam pe planul municipiului, Zona include parcul municipal, spatiul dintre str.Razboieni si str.Libertatii, fosta casa de cultura si zona Primariei.
Raportandu-ne la PUG, ne incadram in Regulament, respectam principiul celor 3 zone, care genereaza alte relatii prin zona de saraturi, zona istorica, o relatie catre Castrul Roman, ansamblul Primariei si Casa de cultura.
In zona Parcului s-a solicitat includerea unei zone pana la str Libertatii si extinderea pana la nivelul garajelor. Aceasta zona am impartit-o in 6 subzone.”

Dl. primar Cristian Matei:” Vreau sa spun cateva cuvinte, noi suntem beneficiarii unui Urbanism execrabil care a fost de 30 de ani, in care au fost permise contructii total anapoda, cu sau fara autorizare.
Cu sau fara urmarire a autorizarii, avem o situatie dezastruoasa si cred ca este cazul sa incepem sa salubrizam toate zonele municipiului Turda
Acest PUZ a rezultat in urma unei aplicatii, pe un proiect pentru edificare in partea din stanga, pe malul Ariesului in jur de 7.800 mp, deja am depus proiectul, este in evaluare, este vorba de un parculet al copiilor pentru care exista un D.A.L.I. care se poate vedea si va veni momentul cand o sa-l prezentam si pe acesta, va fi o cladire dedicata copiilor, pentru zile de nastere, va fi si patinoar.
Avem un proiect integrat cu parcul si asa zisa Casa de cultura, care va fi modernizata, reabilitata, cat si salubrizarea zonei Libertatii si str Razboieni.
Aceasta este necesitatea aparitiei acestui PUZ, care sa cuprinda toata zona. Toate constructiile provizorii, garaje construite fara autorizatie vor pica si va deveni o zona de promenada, sunt edificare peste 300 de locuri de parcare, 250 subterane, 50 supraterane.
Ieri am fost la Bucuresti pentru a depune documentatia pentru renovarea completa a Primariei Turda care este si monument istoric, nu am avut posibilitatea sa accesam fonduri europene, dar acuma sunt niste surse guvernamentale, niste bani care nu s-au cheltuit si am hotarat sa ma duc sa depun documentatie pentru reabilitarea cladirii Primariei, a casei de cultura cand va fi integrata in acel proiect.
A trecut de camera Senatului, urmeaza sa ajunga proiectul de hotarare de Guvern la Camera Deputatilor, in achizitia de monumente istorice pentru autoritatile publice locale, pentru cele care nu sunt in patrimoniul nostru, am depus documentatia pentru a le achizitiona.
Parcul, prin acest PUZ va fi reabilitat complet, stiti ca pe str. Razboieni sunt niste constructii ilegale, s-au facut tot felul de bucatarii in trotuar si aceste lucruri vor fi inlaturate, ca sa se incadreze intr-un proiect de urbanism.
Dupa cum ati hotarat astazi, ati votat pentru prelungirea PUG-ului, sunt foarte multe zone cuprinse in PUD-uri care trebuie lucrate, sa pornim pas cu pas, nu se mai preteaza la actualele conditii, va trebui sa facem dezvoltarea si pe verticala. Nu mai avem teren care sa-l putem aloca operatorilor.
Un nou PUZ pe care l-am lansat in lucru este intrarea dinspre Alba Iulia, dinspre podul cu probleme si vom urmari acest PUZ sa fie compatibil cu ceea ce se doreste azi in Turda, cu salubrizare, etc. Apoi va trebui sa pornim PUZ-uri la intrarea dinspre Campia si apoi iesirea spre Cluj, plus interiorul orasului va fi analizat fiecare metru patrat si vom hotara tot ce trebuie facut.
Nu va fi usor, este si costisitor, dar vom gasi si surse de finantare din care sa putem suporta anumite lucrari, surse guvernamentale care ne ajuta in a ne indrepta spre noul PUG al municipiului Turda. Mai bine mergem de la mic la mare si rezolvam pe zone.
Stiti bine cu totii ca peste tot este praf, tot felul de constructii, sunt mii de constructii in municipiul Turda fara autorizatie de construire care nu se pot inscrie in CF.
Oamenii au inteles ca e nevoie sa se faca ordine in domeniul urbanismului la Turda, au fost tot felul de solicitari de retrocedari, pe sute de hectare…, prin instanta se spune foarte clar ce anume se poate retroceda si ce nu, si ce suprafata se poate despagubi.
Avem un PUZ gata pe zona Bai sa eliminam caracterul de salbaticie din zona Bai si sa analizam zonele de acolo, de lacuri, de namol, sa vedem ce putem pune la dispozitia investitorilor pentru a edifica pensiuni.
La Salina vom avea peste 700.000 de vizitatori, tinand cont de celelalte proiecte, Castrul roman, Mormantul lui Mihai Viteazu, iar noi suntem deficitari la capitolul spatii de cazare.
Sa gasim o strategie sa cumparam niste suprafete de teren in Bai sa punem edifica astfel de unitati de cazare. Ca asta am vrut sa spun despre acest proiect.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hală parter pentru depozitare materiale de construcţii în Municipiul Turda, str. Horticulturii nr. 20.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 332 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire birouri şi spaţii comerciale pentru închiriere în Municipiul Turda, str. Clujului nr. 81.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 333 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire centru logistic, creare acces, amenajări exterioare şi împrejmuire în Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 334 / 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire centru logistic şi amenajări exterioare în zona Valea Sfântului Ioan – tarlaua 47 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan în suprafaţă de 10000 mp.

Dl. Nicolae Giurgiu:” Vazand avizul favorabil al arhitectului sef acest proiect ar trebui sa aiba macar un aviz de scoatere din circuitul agricol si un aviz al Directiei judetene de cultura pentru zona respectiva. Aceste avize nu exista, si noua ni se cere sa fim de acord cu acest proiect in lipsa acestor avize si mai este o observatie a arhitectului-sef care spune ca este necesar si avizul Apelor Romane avand in vedere amplasamentul acestui teren.
Intrebarea este daca sunt necesare aceste avize pentru obtinerea PUZ-ului? De ce nu s-au adus anterior prezentarii acestui proiect, teoretic exista posibilitatea sa nu-l folosim niciodata si atunci de ce sa votam ceva ce nu se poate pune in practica ?
Daca sunt necesare aceste avize, de ce nu s-au depus interior prezentarii acestui proiect?

Dl. Marin Fantana- sef SUAT:” In momentul in care se solicita autorizatia de construire aceste avize vor fi depuse de firma respectiva pentru a primi autorizatie de construire. Pentru toate sunt facute demersuri si urmeaza aprobarea PUZ-ului, trecerea in intravilan, dupa care se fac demersuri pe baza HCL-ului de azi. Hotararea este un act necesar pentru firma care face aceste investitii in zona Bailor Sarate si este la o distanta de 1,2 km fata de Salina Turda.”

Dl. Nicolae Giurgiu:” Cred ca avizul Apelor romane trebuie depus …pana la faza de autorizatie de construire, inclusiv in aceasta faza ar trebui sa beneficiem de acest aviz .

Dl. Marin Fantana- sef SUAT:” Nu s-a solicitat inca autorizatia de construire.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 335/ 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.9, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent construire depozit P, corp administrativ P+M, cabină poartă, amenajare platformă de lucru şi cântar, împrejmuire teren, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, drum de acces, organizare de şantier pentru zona Valea Sărată – tarlaua 48 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului support acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan a suprafeţei de 10000 mp.

Dl. Nicolae Giurgiu:” Aceeasi discutie, in aviziul de oportunitate se arata…, pentru obtinerea PUZ si RLU pe care-l votam acum, se vor prezenta avizul OCPI si scoaterea din circuitul agricol, precum si avizul Apelor Romane. Noi azi votam PUZ si aceste avize nu exista la proiectul de hotarare, desi sunt necesare conform actelor anexate. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 336/ 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – schimbare zonă unităţi agricole în zonă industrială, depozitare şi funcţiuni complementare în Trup T7 teritoriu intravilan cu acces comandat din str. Câmpiei sau indirect din UAT Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 abtineri(PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 337/ 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, dotarea şi extinderea Gradiniţei cu program prelungit Prichindelul Isteţ şi a Creşei nr. 4” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 338/ 31.10.2018.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea Gradiniţei cu program prelungit Sfânta Maria + structura şi Creşa nr. 5” şi a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 339/ 31.10.2018.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Adrian Nap:” Am rugat secretariatul sa imparta situatia financiara la handbal Potaissa Turda. Daca sunt intrebari.

Dl Ovidiu Micu:” Inca o data vreau sa-mi spun punctul de vedere. Consider ca acest document este sfidator, atat timp cat nu este asumat de nimeni, avem aici o stampila si o semnatura care nu stiu a cui este ?
De ce nu se trimite, cum s-a trimis la fotbal un audit din partea Primariei, sa ni se prezinte un document oficial.
E sfidator la adresa Consiliului local sa se trimita asemenea documente. „

Dl. Adrian Nap:” Eu nu inteleg frustrarea colegului? Mai clar de asa ceva, nu se poate! Nu stiu ce nu intelege? Stampila se vede clar, e stampila Clubului, nu stiu la dansul ce nu se vede…, cu semnatura presedintelui de club.
Detaliat este exact…., ce nu intelege? Venituri din sponsorizari; ce vrea? La fiecare persoana fizica care sponsorizeaza sa o vada cu cat? Nu a mentionat nimic, a zis ca nu-i de acord…
Sa spuna mai exact, pe fiecare in parte? Am prezentat la modul general…

Dl. Doru Anca:” E foarte usor,.. chiar am vorbit cu dl Salagean. Ia prin sondaj trei handbalisti, ne uitam pe mail-urile lor si scrie exact suma pe care o ia fiecare. Dar dl Micu nu are experienta sa puna intrebarea asa cum o pun eu. „

Dl. Ovidiu Micu:” Dle consilier, daca dvs considerati ca asa arata un document, inseamana ca nu ati facut in viata dvs un document oficial catre institutia Consiliului local! Eu nu stiu cine a semnat? Cine isi asuma?”

Se poarta discutii contradictorii intre dl. Micu si dl. Nap.

Dl. Ovidiu Micu:” In baza adresei primite de la Salina, solicit din partea dnei director si din partea firmei care face dirigentia de santier valoarea penalitatilor care se aduc la Grup 4 instalatii la 31.10.2018, si sa dea o explicatie la ultimul articol din raspuns:” va mentionam faptul ca intarzierea lucrarilor nu a afectat in niciun fel activitatea societatii, veniturile societatii sau numarul de turisti care au vizitat Salina Turda . In prezent societatea a depasit numarul de turisti inregistrat la finalui anului 2017. „
Ce sta la baza afirmatiei ca intarzierea lucrarilor nu a afectat in niciun fel activitatea societatii? In ce sens? Nu inteleg…

Dl. Cristian Felezeu:’ Care este situatia procedurii de atribuire sau a licitatiei de la decontaminarea sitului Posta Rat?
Pentru ca nu cred ca am fost inteles la ceea ce am solicitat in sedinta anterioara, solicit acum executia bugetara la 9 luni la societatile subordonate Consiliului local. Mi s-a transmis un raport in care se spune ca s-au plantat orhidee, crizanteme, frumos dar ma intereseaza niste cifre.
Catre sistematizarea circulatiei- sunt probleme de trafic pe str. Baritiu, sa reglementeze prin indicatoare situatia parcarilor. Masinile se parcheaza pe drum chiar daca au spatiu in fata portii, pe ambele parti si se blocheaza circulatia.
Solicit un raport de activitate, ecomonic pentru perioada 2016-2018 de la asociatia Soimul.
Solicit un raport de la Politia locala cu privire la amenzi, pe categorii, pe incasari. Le-am cerut si in comisie si nu le-am primit.
Am o rugaminte pentru Politia locala si Primarie daca se pot asigura patrule in zona cimitirelor, deja se merge la cimitir si se fura florile. „

Dl. Ovidiu Micu:” Avem un obicei nociv de a da foc frunzelor in aceasta perioada in gospodarii si arata ca o ceata fumul degajat, sunt copii cu afectiuni pulmonare si noi ii asfixiem cu fumul. Rog Politia locala sa intervina, avem hotarare de Consiliu care interzice acest obicei. „

Dl. Lucian Cordis:” Colegii care sunt in Consiliul de administratie la diferite cluburi, nu trebuie sa vorbiti cu atata patima, daca se intreaba de o situatie la Club, nu inseamna ca vrem raul clubului si dvs il priviti cu dusmanie. Pana la urma am votat toti bugetul pentru club si azi vine si intreaba ? Nici mie nu mi se pare chiar ok, dar sa-ti asumi cand semnezi! Putem schimba o foaie cu alta, daca punem o intrebare sa se raspunda!
Dle primar, in legatura cu gradina zoologica, inteleg ca se doreste sa oprim lucrarile? Eu cred ca ar trebui sa se faca eforturi si sa se continue. „

Dl. Adrian Nap:” As vrea sa mai continui cu ceva, daca dvs imi solicitati sa fie mai detaliat si defalcate sumele, pe viitor am sa vorbesc cu dl presedinte Sasaeac si asa facem.

Dl. primar Cristian Matei:” Puteti sa ne confirmati ca aveti o nemultumire vis a vis de activitatea clubului de handbal?

Dl. Adrian Nap:” Eu sunt foarte multumit, dansii sunt nemultumiti! Da, e ok, am vorbit de multe ori cu dl presedinte despre situatia financiara, am vazut toate facturile. Incercam sa gasim o explicatie…”

Dl. primar Cristian Matei:”Ati primit un raport al presedintelui clubului, sunteti nemultumiti , va rog sa faceti in scris solicitare pentru a avea motivatia legala, pentru acel audit. Activitatea de audit se desfasoara in baza unor programe anuale pe care trebuie sa le aprob, daca exista solicitari pentru abuzuri sau considerati dvs ca este un abuz, eu nu pot sa emit o decizie ca sa se faca audit.
Dar ar fi bine sa stiti ce vreti, nu doar sa facem audit, care dureaza.
Gradina zoologica am gasit-o intr-o sumedenie de procese, parca 5 procese, dintre care este unul de ultima ora, ca urmare a interventiei fostului primar Stefanie, adica la ordinul dansului, in care dna Bujor ( la aceea vreme manager public) a facut o interventie in instanta, cu 5 zile inainte de alegerile locale din 2016, prin care ii cerea firmei antreprenor sa-l oblige la obligatia de a face.
De atunci am incercat sa rezolvam pe cale amiabila problema cu antreprenorul, au fost 6 runde de intalniri, nu s-a intamplat nimic.
Intre timp exista pe rol si doua dosare penale in legatura cu Gradina zoologica, nu am vrut sa incep o noua licitatie sa rezolvam acest lucru, pentru ca municipiul Turda a impus obligatia de a face si nu pot renunta decat daca in acel proces pot sa scot petitul afara.
Scoaterea petitului este legata si de acordul celui in cauza. Doar asa putem sa ne indreptam spre alta licitatie, spre alt antreprenor.
Vreau sa va mai spun ca la acest obiectiv nici nu a existat vreun proiect. Credeti, nu credeti, asta este! Nu s-a gasit nici pana in ziua de azi proiectul, asa ca nu avem dupa ce sa facem constructia.
Studiul de fezabilitate era deja depasit, iar ca sa merg la Ministerul Mediului sa-mi asigure niste bani, care ar fi rezultat din diferenta de curs valutar; atunci cand a fost abandonata Gradina zoologica era 3.80 lei/1 euro si acum este 4.66 lei/ 1euro si imi trebuia actualizat Studiul pentru a-l depune la Minister.
Azi am intrat in posesia acestor planse dupa un studiu actualizat si cu deviz pentru fiecare element. O mare parte din bani s-au platit pe lucrari neefectuate, neexistand proiect, niciodata Studiul de fezabilitate nu a fost cuprins in proiectul de imprejmuire cu curent electric, manejul la fel.
Avem un proiect care este mult mai dezvoltat decat ce s-a propus si care, conform ultimelor evaluari, ne-ar trebui suma de 6,6 milioane lei pentru finalizarea Gradinii zoologice. Tinand cont de ce este facut, de ce nu este facut, de banii care s-au platit si care sunt in alt dosar penal si acuma ne aflam in acest stadiu.
Probabil saptamana viitoare voi veni in fata dvs cu un proiect de hotarare pentru acest nou proiect care va avea un proiect clar si ma voi ocupa personal ca, proiectantii sa vina la fata locului, sa faca proiectul in Gradina zoologica, nu in biroul dansilor sau la Bucuresti.
Si apoi, cat de repede, in urma avizului dvs, intr-o sedinta de Consiliu voi merge la Ministerul Mediului pentru a intra in comisia tehnica cu toate devizele si S F. Acum este foarte bine fundamentat, nu ca cel dinainte, cu Studii de fezabilitate vechi, cu tot felul de sume care au disparut, sume care nu s-au mai gasit, si un proiect care nu a existat niciodata.
Asta e problema cu gradina zoo. Din pelegrinarile mele la Ministerul mediului si din ce ni s-a explicat sa facem, sa avem SF actualizat, ca trebuie sa intram in comisia tehnica, trebuie hotarare de consiliu, noi le putem rezolva destul de repede, in doua trei saptamani.
Lucrarile astea de 6-7 milioane se pot realiza intr-o vara si inclin sa cred ca dupa ce vom scoate obligatia de a face a celui care nu a facut niciodata nimic, vom realiza o licitatie si va veni un antreprenor care sa realizeze aceste lucrari.
Nu sunt constructii mari, sunt constructii metalice, sunt custi, asa ca acestea ar fi problemele actuale ale Gradinii zoologice. „

Dl. Ovidiu Micu:” Ca si actionar si reprezentant al grupului ALDE, solicitam un audit la asociatia de handbal Potaissa, consider ca este intemeiat. In luna mai 2018, daca va uitati dle Nap avem cheltuieli cu sevicii diverse 38.788 lei, sunt foarte convins ca nici dvs nu stiti ce reprezinta aceste servicii si eu spun ca este sfidator la adresa noastra, deoarece este cu un caracter asa de general, incat si baiatul meu de 12 ani ar fi facut o lucrare mai in detaliu.”

Dl. Marius Riter:” In zona Materna, dimineata in special intre orele 7.30-8.30 se creaza blocaj la semaforul de la I Opris. Ar fi bine montati niste senzori, astfel incat atunci cand nu sunt masini care ies de pe I Opris si str. M Viteazu sa nu se mai opreasca semaforul de pe Calea Victoriei, sa nu se blocheze artera principala.

Dl. Ovidiu Micu:” Ar trebui acolo sa fie intermitent verde, sa stiti ca se blocheaza acolo pana pe str. Aviatorilor, nu e bine sistematizat .

Dl. Marius Riter:” La trecerea de pietoni de la intersectia Caii Victoriei cu str. Izvor, dimineata si la amiaza am vazut ca sunt politisti locali, dar copii tranverseaza si in afara acestor ore. Sa fie montat un semafor la trecere cu buton pentru pietonii care vor sa treaca strada.

Dl. Cristian Felezeu:” Se continua exploatarile de balast in zona cimitirului, in special dintre str. Bogata si cimitir. Este dezastru ce se intampla acolo, sunt 2-3 care au autorizatie si exploateaza legal, dar pe langa ei mai sunt 20 care nu au niciun fel de acte. Si nu ca se exploateaza ar fi problema, ci ceea ce se depoziteaza acolo, in acele gropi, se depoziteaza deseuri medicale, cancerigene, care sunt acoperite cu un strat de pamant, dar toate merg in jos si acolo e conducta de apa.

Dl. Adrian Nap:” Vad ca dl. Ovidiu este absent la capitolul sport, dara daca ne uitam pe luna februarie, la cap diverse avem si zero cheltuieli. Data viitoare vom aduce mai exact, vom aduce detaliat.”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NĂSTASE PAUL

SECRETAR,
PAULA LETIŢIA MIC

X