Dezvoltare durabilă

DEZVOLTAREA DURABILĂ
„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. Pentru ca dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte integrată a procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată indepedent de acesta.”
Sursa: Declarația asupra Mediului și Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992

Poluatorul plătește
Principiul „Poluatorul plătește”, stabilit prin Directiva 2004/35 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004, are în vedere răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Precizăm că nu se vor desfășura activități în cadrul proiectului care să se circumscrie necesității unor acțiuni de prevenire și remediere; în caz de pericol iminent pentru mediul natural, vor fi luate imediat măsurile preventive necesare, iar în cazul realizării unui asemenea pericol vor fi suportate costurile acțiunilor de prevenire și de remediere.
De asemenea, vor fi incluse secțiuni referitoare la dezvoltarea durabilă în curricula sesiunilor de formare care vor fi desfășurate în cadrul proiectului, iar principiul va fi promovat atât în materialele publicate pe website-ul solicitantului cu privire la proiect, cât și în cadrul conferinței finale.

Protecția biodiversității
Combaterea declinului biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice și asigurarea unui nivel sporit de protecție a mediului reprezintă o preocupare constantă a instituției și vor continua să fie o țintă importantă și pe parcursul implementării sistemului de management al calității la nivelul Primăriei, mai ales având în vedere faptul că pe teritoriul administrativ al Municipiului Turda se regăsește aria protejată de interes național Sărăturile Ocna Veche – sit Natura 2000, care conservă două habitate de interes comunitar.

Utilizarea eficientă a resurselor
UAT Municipiul Turda are în vedere optimizarea utilizării resurselor, astfel încât impactul asupra mediului să fie cât mai redus. Menționăm în acest sens faptul că în cadrul activităților proiectului se va avea în vedere reducerea consumului de hârtie și orientarea preponderentă către utilizarea mediului electronic. În aceste sens, UAT Municipiul Turda își propune, între altele, ca în urma implementării proiectului să fie utilizat la întreaga capacitate sistemul electronic de management al documentelor existent.
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice reprezintă un element important al politicilor locale și va fi avut în vedere în implementarea proiectului, având în vedere mai ales importanța deosebită a acestor aspecte în procesul de tratare a riscului specific sistemelor de management al calității conform standardului ISO 9001:2015.

Reziliență la dezastre
Din perspectiva rezilienței asociate dezvoltării durabile, se va considera domeniul social-economic în sensul relației natură-societate-comunitate și va fi urmărită capacitatea de refacere a acestui echilibru prin monitorizarea resurselor (financiare, de capital uman, capital social, capital fizic) și a rezultatelor aferente utilizării acestora.
X