PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 AUGUST 2019 ORA 13,00 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 AUGUST 2019 ORA 13,00

 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementarii cu prioritate a proiectelor de interes public in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii urbane si de interes local apartinand domeniului public al municipiului Turda prezentate in anexa.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 15 locuri la Creşa nr. 5 din Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 43 din 28.03.2019 referitoare la Programul de activităţi cultural artistice şi educative organizate de Municipiul Turda in anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării în municipiul Turda a unei statui ecvestre-omagiu adus domnitorului unificator Mihai Viteazu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Turda pentru acoperirea contribuţiei asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererii de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea domnului Cristian Octavian Matei în calitate de Primar al Municipiului Turda la Ilgau-Elveţia, în perioada 24-28 septembrie 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – construire clădire cu funcţiuni mixte P+7+Eretras cu parter comercial, etaje rezidenţiale, împrejmuire şi amenajări exterioare în Turda, str. Tineretului f.n.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 250/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcţionare şi a avizului pentru orarul de funcţionare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind buna gospodărire a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X