PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019 ORA 13,00 

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare infrastructură urbană în Municipiul Turda – Cartier Oprişani 3A şi 3B”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 85/11.04.2018 de asigurare a finanţării proiectelor de investiţii de interes local – până la 20.000.000 lei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Năstase Paul, Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorului extern al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiatori consilierii locali: Crişan Sorina Mihaela, Pîrlea Daniela, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Zoltan Radu Cosmin, Anca Doru Paul Ioan.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului BURGLER MARIUS
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda domnului KUNDIG HERBERT PAUL
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Turda doamnei DANIELA CONSTANTINESCU
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi în urma elaborării proiectului tehnic de execuţie al obiectivului: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 66 mp, situat în Turda, str. Lianelor nr. 9D, către societatea ELA BORZA SERVCOM SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Turda, str. Calea Victoriei nr. 100, către societatea DONA CREDO PRODCOM IMPEX SRL.
– iniţiatori consilierii locali: Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Csep Leylla, Nap Adrian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 102/23.05.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X