UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 05 noiembrie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de: Bibliotecar S/II – Biblioteca municipală Teodor Murășanu

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 05 noiembrie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de:Bibliotecar S/II – Biblioteca municipală Teodor Murășanu

 

Condiţiile specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență filologie
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
1. depunerea dosarelor de concurs în perioada 15 octombrie – 26 octombrie 2018, ora 12
2. selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 29 – 31 octombrie 2018
3. proba scrisă se va susţine în data de 05 noiembrie 2018, orele 10,00
4. afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
5. proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
6. afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
7. afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. În cazul în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 26 octombrie 2018, orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:

1. Legea nr. 334/2002, legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Lucrări de specialitate:
– Asociația Bibliotecarilor din România – Tratat de biblioteconomie, vol.II, partea I, București, Editura ABR, 2016
Capitolele:
1.1 Rolul și funcțiile bibliotecii contemporane;
3.1.3.2. Sisteme de organizare a documentelor;

– Asociația Bibliotecarilor din România – Tratat de biblioteconomie, vol.II, partea II, București, Editura ABR, 2016
Capitolele:
1.3.1 Catalogul de bibliotecă
3.1.2 Comunicarea colecțiilor
5. Utilizatorii bibliotecii

– Săluc, Horvath, Introducere în biblioteconomie, București, Editura Grafoart, 1996
Capitolele:
IV. Catalogarea documentelor
V. Clasificarea publicațiilor

– Dediu, Liviu Iulian, Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane, Bucureşti, ANBPR, 2012
Capitolele:
Rolurile bibliotecilor contemporane – pag 59-70;
Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor –pag. 117 -129;
Serviciile pentru utilizatori –pag. 129 -137.

– Craia, Sultana, Biblioteca, informarea și comunicarea, București, Editura Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în domeniul culturii, 2001.

– Buluţă, Gheorghe, Craia, Sultana, Petrescu, Victor, Biblioteca azi. Informare şi comunicare, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2004
Capitolele:
Instrumente de informare – pag 42 – 49;
Utilizatorii şi nevoile lor specifice- pag 56-63;
Întâmpinarea şi orientarea utilizatorilor – pag. 64-68;
Competenţele specialistului în informare-comunicare – pag 114 -122


Documente atașate
Formular înscriere

Nr. 20904/12.10.2018


Rezultate
Selecție dosare
Probă scrisă

X