UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 IUNIE 2019, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 18 IUNIE 2019, ORELE 11,00
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

 

• Inspector specialitate S/debutant, Serviciul constatare, impunere și control – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare – studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice, juridice sau administrative

• Referent M/II, Serviciul constatare, impunere şi control – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare – studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime în muncă minim 6 luni

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
•  depunerea dosarelor de concurs în perioada 24 mai – 06 iunie 2019, ora 15
•  selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 07 – 11 iunie 2019
•  proba scrisă se va susţine în data de 18 iunie 2019, orele 11,00
•  proba de interviu se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
•  afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
•  afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
•  afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
– curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 06 iunie 2019, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:
Pentru postul de Inspector specialitate S/debutant
1. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX Impozite si taxe locale

2. Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Titlu I Dispoziţii generale
Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, art. 9 – 12
Titlu III Dispoziţii procedurale generale
Cap. II Competenţa organului fiscal local
Cap. IV Actele emise de organele fiscale, art. 46-51, 53
Cap. VI Termene art. 75 – 77
Titlu IV Înregistrarea fiscală, art. 84
Titlu V Stabilirea creanţelor fiscale
Cap.II Dispoziţii privind decizia de impunere, art. 95 – 98
Cap.III Dispoziţii privind declaraţia fiscală, art. 101 – 103
Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, art. 107
Cap.VI Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale art.110, 111
Titlu VI Controlul fiscal
Cap.V Verificarea documentară, art.148, 149
Titlu VII Colectarea creanţelor fiscale
Cap.III Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare, art.183

3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Pentru postul de Referent M/II
1. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX Impozite și taxe locale

2. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Titlu I Dispoziţii generale
Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, art. 9 – 12
Titlu III Dispoziţii procedurale generale
Cap. II Competenţa organului fiscal local
Cap. IV Actele emise de organele fiscal, art. 46 – 51, 53
Cap. VI Termene art. 75 – 77
Titlu V Stabilirea creanţelor fiscale
Cap.II Dispoziţii privind decizia de impunere, art. 95 – 98
Cap.III Dispoziţii privind declaraţia fiscală, art.101 – 103
Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, art.106, 107
Cap.VI Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale art.110, 111

3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Nr. 11199/23.05.2019

Documente atașate
Formular înscriere

Rezultate
Selecție dosare referent M/II din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control
Selecție dosare inspector specialitate S/debutant din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control


Probă scrisă referent M/II din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control
Probă scrisă inspector specialitate S/debutant din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control


Interviu – referent M/II din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control  | inspector specialitate S/debutant din cadrul Serviciului constatare, impunere şi control


Rezultate finale

X