UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 20 AUGUST 2019, ORELE 11,00

UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 20 AUGUST 2019, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE:

 

• Inspector specialitate S/II, Serviciul administrație publică locală – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare:
– studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea arhivistică
– vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 1 an

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
– depunerea dosarelor de concurs în perioada 29 iulie – 09 august 2019, ora 12
– selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 12 – 14 august 2019
– proba scrisă se va susţine în data de 20 august 2019, orele 11,00
– proba de interviu se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
– afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
• cerere de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 09 august 2019, orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:

1. Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare
2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, art. 368 – Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
3. Legea 544/2001, privind liberul acces la infoamații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
4. Ordinul 1372013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii 16/1996
5. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de Arhivele Naționale prin Ordinul de zi 217/1996

Nr. 15952/26.07.2019


Rezultate
Selecție dosare
Rezultat interviu
Rezultat final

X