UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 26 noiembrie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 26 noiembrie 2018, orele 10,00
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1. consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale – Compartiment management proiecte
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie civilă
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

2. consilier I/superior – Compartiment achiziții publice
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

3. consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu și GIS
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

4. referent III/superior – Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor – Compartiment stare civilă
Condiţii specifice:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 26 noiembrie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 22 octombrie – 12 noiembrie 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

Atribuțiile postului:

1. Consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale
– întocmește, împreună cu personalul de specialitate din instituție, temele de proiectare și caietele de sarcini pentru proiectele care au conținut tehnic (vizează realizarea, reabilitarea, conservarea, reconversia etc. obiectelor de investiții);
– întocmește documentaţia de specialitate pentru atribuire dirigenţie de şantier şi pentru atribuire execuţie lucrări;
– colaborează cu proiectantul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
– evaluează sau oferă suport pentru evaluarea ofertelor tehnice in pregătire/implementarea contractelor de furnizare/servicii/lucrări, ca și în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor;
– analizează/evaluează documentațiile tehnice realizate prin cadrul contractelor de servicii, în cadrul comisiei de evaluare tehnică a documentațiilor pentru obiectivele de investiții;
– monitorizează lucrările şi informează managerul de proiect asupra stadiului și calității execuţiei acestora, furnizează/verifică datele tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres.

2. Consilier I/superior – Compartiment achiziții publice

– inițiază, lansează, derulează și finalizează procedurile de achiziții;
– analizează cadrul legal aferent atribuirii contractelor de achiziții publice;
– stabilește procedura de atribuire aplicabilă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru;
– elaborează fișa de date, strategia de contractare și formularele necesare pentru demararea procedurii de atribuire;
– prelungiri ale termenului de depunere a ofertelor, după caz, înregistreaza ofertele;
– întocmește și transmite anunțurile sau invitațiile de perticipare în conformitate cu legislația în vigoare;
– realizează documentația de atribuire și caietul de sarcini în colaborare cu ceilalți colegi din serviciu implicați în procedură sau consiliat de un expert extern contractat;
– participă în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice și asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanți din partea comisiei de evaluare, a proceselor verbale intermediare și a raportului final al procedurii;
– pregăteşte documentaţia şi punctul de vedere şi le depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în termenul legal, în cazul unei contestaţii formulată de către operatorii economici participanţi la procedură;
– întocmește procesele verbale de recepție a produselor/serviciilor;
– întocmește și păstrează dosarul achiziției publice;
– colaborează cu consilierul juridic la elaborarea contractelor din cadrul procedurilor de achiziții publice;
– monitorizează contractele de achiziții încheiate.
– urmăreşte actualizările legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

3. Consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu și GIS
– întocmeşte contracte de concesionare şi acte adiţionale la contractele de concesionare.
– ţine şi actualizează evidenţa în baza de date a contractelor de concesionare.
– pe baza documentelor primite de la Direcţia impozite şi taxe locale-Serviciul evidenţă şi încasare impozite şi taxe întocmeşte documentele necesare pentru cei care nu au respectat termenele contractuale privind plata la termen şi transmite dosarele la S.A.P.L-Compartimentul juridic în vederea acţionării în instanţă pentru recuperarea debitelor, rezilierea contractelor sau evacuarea din spaţiu;
– pe baza informărilor şi documentelor transmise de Direcţia tehnică întreprinde măsurile pentru intrarea în legalitate a celor care nu respectă contractele de închiriere şi/sau concesionare sau întocmeşte documentaţiile în vederea acţionării în instanţă, rezilierea contractelor şi evacuarea chiriaşilor sau concesionarilor;
– transmite o copie a contractelor de închiriere şi/sau concesionare Direcţiei impozite şi taxe locale – Serviciul evidenţa şi încasare impozite şi taxe pentru luarea în evidenţă în baza de date;
– transmite o copie a contractelor de închiriere şi/sau concesionare Direcţiei tehnice în vederea urmăririi modului de respectare a contractelor de către chiriaşi sau concesionari în ce priveşte respectarea destinaţiei, amplasamentului, păstrării integrităţii şi întreţinerii corespunzătoare;
– comunică chiriaşilor sau concesionarilor, în termenele legale, toate modificărilor contractuale;
– încheie la termenele legale contractele de închiriere şi concesionare a clădirilor şi terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Turda;
– actualizează, modifică şi reziliază în condiţiile legii contractele de închiriere şi concesionare a clădirilor şi terenurilor ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Turda
– formulează răspuns la corespondenţa repartizată, în termenele legale.

4. Referent III/superior – Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor
– intocmeste, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, de casatorie si de deces, în dublu exemplar, si elibereaza persoanelor fizice indreptatite certificate doveditoare privind actele si faptele de stare civila inregistrate;
– inscrie mentiuni pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele de stare civila – exemplarul I sau, dupa caz, exemplarul II, in conditiile prezentei metodologii;
– eliberează gratuit, la cererea autoritatilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila, precum si fotocopii ale documentelor aflate in arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
– eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, dovezile cuprind, dupa caz, precizari referitoare la mentiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
– trimite structurilor de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, in termen de 10 zile de la data intocmirii actului de stare civila sau a modificarilor intervenite in statutul civil, comunicari nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenta a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
– trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, documentul de evidenta militara aflat asupra cetatenilor incorporabili sau recrutilor:
– primeşte de la primăriile comunelor arondate, pana la data de 5 a lunii urmatoare, certificatele anulate la completare;
– intocmeşte buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica, pe care le trimit, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii, la Directia Judeteana de Statistica Cluj;
– dispune masurile necesare pastrarii registrelor si certificatelor de stare civila in conditii care sa asigure evitarea deteriorarii sau a disparitiei acestora si asigura spatiul necesar destinat desfasurarii activitatii de stare civilă;
– atribuie codurile numerice personale, denumite in continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le pastreaza si le arhiveaza in conditii de deplina securitate;
– reconstituie registrele de stare civila pierdute ori distruse – partial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificand exactitatea datelor inscrise prin semnare si aplicarea sigiliului si parafei;
– primeşte cererile de inscriere de mentiuni cu privire la modificarile intervenite in strainatate, in statutul civil al persoanei, determinate de divort, adoptie, schimbare de nume si/sau prenume, precum si documentele ce sustin cererile respective, pe care le inainteaza D.E.P.A.B.D., in vederea avizarii inscrierii mentiunilor corespunzatoare sau, dupa caz, a emiterii aprobarii;
– primeşte cererile de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate, insotite de actele ce le sustin, intocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care il inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, in vederea avizarii prealabile de catre S.P.C.J.E.P.Cluj;
– primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civila si efectueaza verificari pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate in cuprinsul actelor de stare civila sau a mentiunilor inscrise pe acestea, intocmesc documentatia si referatul cu propunere de aprobare sau respingere si le inainteaza S.P.C.J.E.P.Cluj, pentru aviz prealabil, in vederea emiterii dispozitiei de aprobare/respingere de rectificare de catre primarul municipiului Turda;
– primeşte cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila, intocmesc documentatia si referatul prin care se propune primarului unitatii administrativ-teritoriale emiterea dispozitiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.Cluj;
– inaintează la S.P.C.J.E.P.Cluj exemplarul II al registrelor de stare civilă, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din registrul de stare civila – exemplarul I;
– sesizează imediat S.P.C.J.E.P.Cluj, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
– eliberează, la cererea persoanelor fizice indreptatite, certificate care sa ateste componenta familiei, necesare reintregirii familiei aflate in strainatate;
– inscrie în registrele de stare civila, de indata, mentiunile privind dobandirea, redobandirea sau renuntarea la cetatenia romana, in baza comunicarilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civila din cadrul S.P.C.J.E.P.Cluj;
– primeşte cererile şi efectuează verificari cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
– primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala retragere a acestora;
– constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G.nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într- un termen de maxim 5 zile lucrătoare;
– inregistrează în R.N.E.P.menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităţilor administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităţilor administrative – teritoriale de la domiciliul soţilor care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;
– constată contravenţii şi aplică sancţiunile prervăzute de Legea nr.119/1996 – republicată;
– păstrează ştampilele şi răspunde pentru corecta aplicare a acestora;
– răspunde de documentele create, arhivarea lor conform Nomenclatorului arhivistic şi predarea dosarelelor la responsabilul cu arhiva.
– păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
– primeşte şi soluţionează cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, conform modificărilor aduse prin OUG nr. 33/2016 şi a H.G.nr. 801/2016, de aprobare a Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011;

Bibliografie

Consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordin nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consilier I/superior – Compartiment achiziții publice
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Consilier I/superior – Serviciul evidență patrimoniu și GIS
1. Constituția României
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
5. OUG 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
7. OUG 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

Referent III/superior – Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor
1. Constitutia Romaniei,
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitare a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea 65/2012 pentru aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila privind eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976;
8. Hotararea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila privind eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976;
9. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor cu caracter personal cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;

Nr. 21900/22.10.2018
Afişat azi, 22.10.2018


Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate


Rezultate
Rezultat selectie dosare concurs referent III superior-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
Rezultate selectie dosare consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS / Compartiment achizitii publice
Rezultate selectie dosare consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul finanțări externe și relații internaționale.


Rezultat proba scrisa concurs referent III superior-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
Rezultate proba scrisa consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS / Compartiment achizitii publice
Rezultate  proba scrisa consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul finanțări externe și relații internaționale.


Rezultat interviu concurs referent III superior-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
Rezultate interviu consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS / Compartiment achizitii publice
Rezultate interviu consilier I/superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda, Serviciul finanțări externe și relații internaționale.


Rezultat final concurs referent III superior SPCLEP
Rezultate finale Compartiment achiziti publicei, Serviciul evidenta patrimoniu si GIS
Rezultate finale Serviciul finantari externe si relatii internationale

X