UAT MUNICIPIUL TURDA – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEȚE ȘI OBOR ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE:

UAT MUNICIPIUL TURDA – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEȚE ȘI OBOR ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 04 DECEMBRIE, ORELE 10,00
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE:

Casier – 1 post, durată nedeterminată
Condiţiile specifice:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– minim 6 luni vechime în muncă
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Calendarul concursului:
1. depunerea dosarelor de concurs în perioada 06 – 26 noiembrie 2018, ora 14
2. selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 27 – 29 noiembrie 2018
3. proba scrisă se va susţine în data de 04 decembrie 2018, orele 10,00
4. afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
5. proba de interviu se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
6. afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
7. afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. În cazul în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 26 noiembrie 2018, orele 14. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:
1. HGR 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
2. Decretul 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
4. Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului public administrare piete şi obor Turda


Documente atașate
Formular înscriere

Afișat zi, 05.11.2018
Nr. 23322/05.11.2018


Rezultate
Selectie dosare
Proba scrisa
Rezultate interviu
Rezultat final

X