ANUNŢ – Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Turda

ANUNŢ – Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Turda

Municipiul Turda organizează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcției de director al Muzeului de Istorie Turda.

Condiţii specifice de participare:
o cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
o capacitate deplină de exerciţiu;
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile:
o Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Știinţe umaniste şi arte, Domeniul de licenţă (DL) Istorie
o Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Știinţe umaniste şi arte, Domeniul de licenţă (DL) Studiul patrimoniului
o Domeniul fundamental (DFI) Științe umaniste și arte, Domeniul de licență (DL) Arte Vizuale;
o Domeniul fundamental (DFI) Științe umaniste și arte, Domeniul de licență (DL) Studii culturale;
o experienţă profesională în domeniul de referinţă, minim 5 ani;
o absolvent de studii postuniversitare/masterat în domeniul de referinţă;
o nu i-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de management din motive imputabile în ultimii 5 ani:
o nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România
o nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează
Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă:
a) 25 noiembrie 2020, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management, calendarului concursului, actelor necesare înscrierii la concurs, bibliografiei şi informaţiilor privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia;
b) 26 noiembrie – 16 decembrie 2020, ora 15,00, depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi la sediul autorităţii;
c) 17 decembrie 2020, selecţia dosarelor;
d) 18 decembrie 2020, aducerea la cunoştinţa publică a rezultatelor selecţiei dosarelor;
c) 21 – 28 decembrie 2020, prima etapă, analiza şi notarea proiectelor de management;
d) 29 decembrie 2020, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatelor primei etape a concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;
e) 30 decembrie 2020, ora 10, etapa a doua, susţinerea interviului de către candidaţii declaraţi admişi;
f) 31 decembrie 2020, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatului concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;
g) 04 ianuarie 2020, ora 14, data limită pentru depunerea contestaţiilor privind rezultatul concursului;
h) 05 ianuarie 2021, soluţionarea contestaţiilor și comunicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor;
i) 06 ianuarie 2021, aducerea la cunoştinţa candidaţilor, prin e-mail, a rezultatului final al concursului, precum şi afişarea la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a acestora;

Dosarele de concurs şi proiectele de management, verificate şi certificate în prealabil de către secretariatul comisiei, se depun la sediul Primăriei municipiului Turda, cam. 15, până marți, 16 decembrie 2020, ora 15.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cerere de înscriere la concurs;
• copie după actul de identitate;
• curriculum vitae model european, conform HGR 1021/2004;
• copii ale diplomelor de studii şi, după caz, alte documente care atestă efectuarea unor specializări;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau unităţile sanitare abilitate;
• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
• copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 31 decembrie 2010 şi/sau adeverinţă de vechime în muncă pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;
• declaraţie pe proprie răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de management din motive imputabile în ultimii 5 ani;
• declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la funcţia deţinută, în cazul în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management;
• proiectul de management, întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format printat şi pe suport electronic (stick, CD/DVD), fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (nu se va menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suport tip stick, CD sau DVD sau în proprietăţile fişierului electronic). Proiectul este limitat la un număr de 50 de pagini + anexe (format: A4, marginile paginii: stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, sus 1 cm, jos 1 cm, spaţierea: la 1,5, alinierea textului: justified, font: Times New Roman de 12, utilizare diacritice, numerotare pagini centrat, în josul paginii)
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat. Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 48, Biroul Resurse Umane sau se pot descărca de pe paginile oficiale de internet: www.primariaturda.ro sau www.muzeulturda.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane – Primăria Municipiului Turda, telefon 0264–317199, fax 0264–317081 (luni–joi între orele 7,30–15,30 şi vineri între orele 7,30-13,00).

Documente atașate

Bibliografie
Regulament concurs
Caiet obiective
Forumlar de inscriere la concurs
Model declaratie pe proprie raspundere pentru motive imputabile in ultimii 5 ani
Model delcaratie pe proprie raspundere renuntare la post de conducere
Organigrama – Muzeul de istorie
ROF Muzeu
Stat functii – Muzeul de istorie
Buget 2017
Buget 2018
Buget 2019

X