Anunţ licitaţie

Anunț de licitație

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie înstrăinate: Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea a 20 de construcţii modulare detașabile cu destinație multiplă(structuri metalice), aparținând domeniului privat al municipiului Turda, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 136/29.05.2018. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 155/30.07.2020.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei municipiului Turda.
3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă).
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 100 de lei, se va achita numerar la casieria Primăriei muncipiului Turda.
3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor: 17.08.2020, ora 12:00
4.Informatii privind ofertele
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora 11:00
4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă).
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.09.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Turda.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judetul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.08.2020

PRIMAR
Cristian Octavian Matei

Coordonator serviciu, Bianca Vascan
Intocmit:Selaru Ana Maria

X