Anunţ Licitaţie nr.12153

Anunţ Licitaţie nr.12153

l.Informaţii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www. primariaturda.ro
2.Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea şi identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Imobil teren in suprafata de 345 mp, situat in intravilanul municipiului Turda, jud. Cluj, str. Caisului fn, inscris in cf 51977 Turda (cf vechi 5603 Turda) nr. Top. 4234/1/2/1/1/1/25, proprietate privata a municipiului Turda.
3. Informatii privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Formularea sj inregistrarea unei solicitari scrise la Primaria Municipiului Turda.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primaria Municipiului Turda, Serviciul Administratie publica locala.
3.3. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea unui exemplar: Achitarea sumei de 100 lei la Casieria Primariei Municipiului Turda.
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor:29.06.2018
4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2018 ora 15.00
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, cam. 15.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar original si 1 exemplar copie.
5.Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publica de deschidere a ofertelor:03.07.2018,ora 15.00 sediul Primariei Municipiului Turda.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon, si/sau adresa de e-mail ale instanţei competente in soluţionarea litigiilor apǎrute si termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, www.tribunalulcluj.ro

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Intocmit
Calin Petrideanu

X