Anunț licitație

Anunț licitație 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, Turda, judeţul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264317081, email contact@primariaturda.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 400 mp, aparţinând domeniului privat, situat în municipiul Turda, strada Aleea Olt FN, înscris în CF nr. 64435 Turda, nr. cadastral 64435, destinat construirii unei case familiale. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din data de 27.02.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul Primăriei Municipiului Turda.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidenţa Patrimoniu şi GIS din cadrul Primăriei Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 31-33, judeţul Cluj (Biroul Unic-fosta Poştă).
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 de lei, se va achita în numerar la caseria Primăriei Municipiului Turda.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/03/2020, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26/03/2020, ora 11.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 31-33, judeţul Cluj (Biroul Unic-fosta Poştă).
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30/03/2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Cluj.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, judeţul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/03/2020

PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Intocmit: Sef SEPGIS- Bianca Văscan/1ex.

X