Anunţ licitaţie

Anunţ licitaţie

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, Turda, judeţul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264317081, email contact@primariaturda.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 266 mp, aparţinând domeniului privat, situat în muninicipiul Turda, strada Alunisului FN, înscris în CF nr. 5603 Turda, nr. top. 4234/1/2/1/1/1/6, destinat construirii unei case familiale. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din data de 27.02.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica, pe baza unei solicitări, de la sediul Primăriei Municipiului Turda.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidenţa Patrimoniu şi GIS din cadrul Primăriei Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 31-33, judeţul Cluj (Biroul Unic-fosta Poştă).
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 de lei, se va achita în numerar la caseria Primăriei Municipiului Turda.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/03/2020, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26/03/2020, ora 11.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 31-33, judeţul Cluj (Biroul Unic-fosta Poştă).
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30/03/2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Turda, localitatea Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Cluj.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, judeţul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/03/2020

PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

Intocmit: Sef SEPGIS- Bianca Văscan/1ex.

 

 

X