ANUNT PUBLICITAR – ACHIZITIE PUBLICA

ANUNT PUBLICITAR – ACHIZITIE PUBLICA

PRIVIND CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE PANA LA 35.000.000 LEI, IN VEDEREA ASIGURARII PREFINANTARII SI/SAU COFINANTARII PROIECTELOR CARE BENEFICIAZA DE FINANTARE NERAMBUSABILA DE LA UNIUNEA EUROPEANA SI/ SAU ALTE OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL

In temeiul prevederilor art. 2, art. 29, alin. (1) lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu dispozitiile din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Municipiul Turda, cu sediul in P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, Municipiul Turda, judetul Cluj, tel. 0264 313 160, fax. 0264 317 081, in calitate de autoritate contractanta, isi propune contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 35.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice, conform cerintelor din documentatia de atribuire.
Modalitatea de atribuire: negociere
Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Turda

Detalii anunt:
Tip anunt: Negociere, conf. art. 29 alin. (1) lit. f din Legea nr. 98/ 2016
Tip contract: Servicii
Cod clasificare CPV: 66113000-5 -Servicii de acordare credit (Rev 2)

Descrierea contractului: Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 35.000.000 lei, in vederea:
asigurarii fondurilor necesare pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor care beneficiaza de finantare nerambusabila de la Uniunea Europeana – pana la 10.000.000 lei si asigurarii fondurilor necesare pentru prefinantarea si/sau cofinantarea altor obiective de investitii publice de interes local – pana la 25.000.000 lei, conform cerintelor din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata aferenta rambursarii pe o perioada de 144 luni este de: 7.965.051 lei.
Pentru a obtine documentatia descriptiva, cei interesati pot transmite o solicitare scrisa la adresa de email a S.C. TUD Investment Consulting S.R.L. (consultantul financiar al Municipiului Turda): office@tudconsult.ro sau achizitii@primariaturda.ro adresa Municipiului.
Conditii contract: Comisioanele si taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanti intr-un formular ce va constitui Anexa la Formularul nr. 3 (formularul de oferta). Valoarea procentuala sau, dupa caz, cunatumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofertantul castigator in Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta) vor fi considerate maxime si nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi inscrise de ofertantul castigator in Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta), vor constitui clauze ale contractului si nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres in Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta). Nu se accepta taxa de risc, comision de rambursare anticipata sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractanta nu accepta decat ajustarea pretului contractului ca urmare a modificarii dobanzii in functie de indicele ROBOR 3M. Nu se accepta ajustarea ulterioara a marjei fixe a institutiei financiare si nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Conditii de participare:
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Se va completa si depune formularul privind evitarea conflictului de interese cu persoanele din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie in derularea procedurii, precum si cu persoanele din cadrul SC TUD Investment Consulting SRL (consultantul financiar al autoritatii contractante) si care ar putea influenta atribuirea contractului. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii in sensul art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 sunt urmatoarele: Cristian Octavian Matei – Primar; Daniela Pirlea – Viceprimar; Elena Mihaela Marginean – Secretar General; Calugar Gheorghe Ginel – Director Executiv, Directia Strategie si Dezvoltare Locala; Doina Ilea – Sef Serviciu, Serviciul Financiar Buget – Directia Economica; Lucian Ovidiu Gaina – Director Executiv, Directia Tehnica, Ilinca Maria Salajean – Serf Serviciu, Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Andreea Ildiko Crisan – Consilier Achizitii Publice. Experti cooptati – Mihai-Silviu Tudorancea, Ioana Maria Alexa si Cristina Maria Tubucanu, reprezentanti ai consultantului financiar SC TUD Investment Consulting SRL.
Se va depune o Autorizatie de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului / autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine. Pentru persoanele juridice romane documentele solicitate se prezinta in original/ copie legalizata/ copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original/ copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Se va depune un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (forma scurta) din care sa rezulte obiectul de activitate principal /secundar si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la momentul prezentarii.
Se va prezenta o oferta de pret in lei fara TVA, completand formularul 2 cu anexele aferente.
Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Turda din P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, Municipiul Turda, judetul Cluj si/ sau la sediul consultantului financiar TUD Investment Consulting din Str. D.I. Mendeleev nr. 5, etaj. 5, Sector 1, Bucuresti. In oricare din cazuri, oferta se va transmite obligatoriu si in format electronic (arhivate cu parola) la cele doua adrese de email indicate anterior, respectiv: office@tudconsult.ro sau achizitii@primariaturda.ro. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului comunicarea parolei in timpul sedintei de deschidere a ofertelor.
Nu vor fi acceptate oferte alternative.
Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana.
Procedura de negociere se va desfasura in doua etape:
Etapa depunerii ofertelor preliminare si selectarea candidatilor prin verificarea indeplinirii conditiilor de participare (criteriile de calificare si selectie);
Etapa negocierii ofertelor preliminare in vederea imbunatatirii acestora (derulata prin videoconferinta), aferente candidatilor selectati in cadrul primei etape, respectiv depunerea ofertelor finale si evaluarea acestora prin aplicarea criteriului de atribuire.

Modul de prezentare a ofertei:
Operatorii economici interesati isi vor depune oferta in vederea participarii la procedura de atribuire. Aceasta va contine 1 (un) exemplar in original si 1 (un) exemplar copie in format electronic (arhiva cu parola).
Exemplarul original constand in documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara preliminara vor fi prezentate in cadrul unui singur plic sigilat.
Exemplarul copie in format electronic constand in documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara preliminara vor fi transmise la adresele de e-mail comunicate anterior.
In eventualitatea existentei unor discreptante intre exemplarul original si exemplarul copie, va prevala originalul.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat aceasta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta/ consultantul financiar pana la data si ora limita pentru depunere, stabilita in anuntul de participare. Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. Toate documentele depuse, respectiv documentele de calificare si documentele care insotesc oferta trebuie sa fie scrise sau tiparite cu cerneala neradiabila.
In cazul in care documentele ofertei sunt semnate de o alta persoana decat reprezentantul legal, atunci se va prezenta in acest sens o imputernicire, in original. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/ autorizate sa semneze oferta. In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale in vigoare.
Plicul sigilat continand oferta in original va fi marcat dupa cum urmeaza:
Municipiul Turda
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, Municipiul Turda, judetul Cluj
Oferta pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect
Servicii de acordare credit bancar de pana la 35.000.000 lei
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
DATA: ……………… ORA: ……….
(data si ora mentionate in Anuntul publicat pe pagina de internet www.primariaturda.ro)

Informatii privind documentele care insotesc oferta:
Intr-o folie de plastic transparenta, atasata exterior plicului de oferta (mentionat mai sus) se va regasi Imputernicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, insotita de copia actului de identitate a persoanelor imputernicite.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/ sau in copie in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti, de catre comisia de evaluare si negociere, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Criteriul de adjudecare/atribuire: “pretul cel mai scazut”.
Termen limita de primire a ofertelor: 12.07.2021, ora 10.00. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere mentionate anterior, nu se vor mai deschide si nu se vor mai lua in considerare.
Sedinta de deschidere a ofertelor prezentate se va derula prin videoconferinta in data de: 12.07.2021, ora 12:00. Linkul aferent invitatiei de participare la videoconferinta se va comunica tuturor operatorilor economici care depun oferte. Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferta, pot participa fizic la sedinta de deschidere a ofertelor la sediul consultantului financiar TUD Investment Consulting din Str. D.I. Mendeleev nr. 5, etaj. 5, Sector 1, Bucuresti, cu respectarea normelor de sanatate publica si distantare sociala stabilite prin ordinele ministrului sanatatii.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Termenul limita pentru solicitarea de clarificari este data de 05.07.2021.

Directia Economica Directia Strategie si Dezvoltare Locala
………………………………………. ………………………………………..

Serviciul Achizitii Publice si Contracte
………………………………………..

 

ANUNT PUBLICITATE

X