COMUNICAT

COMUNICAT

 

Readucem la cunoștință contribuabililor persoane fizice și juridice ce desfășoară activitate de cazare pe raza municipiului Turda, că în conformitate cu HCL 138/27.04.2017 și HCL 139/27.04.2017, începând cu 01.01.2018, a fost instituită la nivelul municipiului Turda, taxa specială ”taxă de stațiune balneoclimaică”.
Plătitorii taxei de stațiune balneoclimatică sunt persoanele care se cazează într-o unitate de cazare situată în municipiul Turda.
Cuantumul taxei aprobat este de 2% din valoarea totală a tarifului de cazare (exclusiv TVA), pentru fiecare zi de sejur .
Taxa se incasează de către persoanele fizice și juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, acestea având obligația evidențierii distincte, în documentele de cazare, a taxei de stațiune balneoclimatică, declararea și virarea acesteia la bugetul local al municipiului, lunar, până în data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc cazarea.
Regulamentul privind modul de aplicare a taxei speiale ”taxa de stațiune balneoclimatică” poate fi consultat pe site-ul primăriei << primariaturda.ro >>, secțiunea <<Structura primăriei>>, subsecțiunea << Direcția Impozite și taxe locale>>.
Declarația poate fi descărcată de pe site-ul primăriei << primariaturda.ro >>, secțiunea <<Structura primăriei>>, subsecțiunea << Serviciul Constatare, impunere și control>> și este pusă la dispoziție, în mod gratuit, de Serviciul Constatare, impunere și control.
Nedeclararea/nedepunerea in termen se sanctioneaza in baza Legii 227/2015 privind Codul fiscal conform art.493 alin.2 lit.a) si b), iar sancțiunea aplicată este de la 70 lei la 279 lei pentru sanctiunile prevazute la art.493 alin. (2) lit. a) și de de la 279 lei la 696 lei pentru cele de la art. 493 alin. (2) lit.b) .

Cu stima,

CONDUCATORUL ORGANULUI  FISCAL LOCAL,
SALAGEAN GABRIELA

SEF SERVICIU C.I.C
ELENA  MIHAELA MARGINEAN

X