Hotărâre nr. 211 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 20/24.02.2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară la data de 14.12.2010;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 20/24.12.2010 rederitoare la aprobarea P.U.D. – CLADIRE DE LOCUIT – 9 apartamente S+P+2E+M retras – str.Castanilor nr. 27, din municipiul Turda, elaborat din iniţiativa primarului municipiului Turda, domnul Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.1319 din 03.11.2010;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 3 pentru ecologie, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu completări şi modificări ulterioare şi în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completări şi modificări aduse prin O.G. nr. 27/2008;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 4, lit. d şi e, alin. 5, lit.c, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit.e, alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 – republicată privind Administraţia Publică Locală şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al HCL nr. 20/24.12.2010 după cum urmează:

– se aprobă P.U.D. – CLĂDIRE DE LOCUIT – 14 apartamente având D+P+3E+M retras din municipiul Turda, str. Castanilor nr. 27.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda si Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

VOTURI:

– pentru 17

– impotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 17.

X