Hotărâre nr. 211 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 120 mp, situat în Turda, str. Republicii, f.n., către dl. Mureşan Emil

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 12.12.2012;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă 120 mp, situat în Turda, str. Republicii, f.n., către dl. Mureşan Emil, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 17509 din 19.11.2012 si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local , pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii ;

In conformitate cu H.C.L. nr. 99/27.06.2011 privind modificarea HCL nr. 36/28.03.2007 referitoare la aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de circulaţie pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a municipiului Turda;

In temeiul art. 36, alin 2 lit. c si alin 5 lit. b , art. 45, alin. 3 si 6, art. 115 alin. 1 lit. b si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă 120 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Republicii, f.n, înscris în CF Turda, nr. 56884, nr. cadastral 56884, către dl. Mureşan Emil.

Art. 2. Pretul de vanzare (fără) stabilit conform HCL nr. 99/27.06.2011 şi a fişei de calcul (anexa nr. 1), parte integranta din prezenta hotărâre este de 18.405,60 lei la care se aplică cota TVA aferentă. Plata se va face in rate lunare egale, timp de 24 luni de la data intocmirii contractului de vanzare – cumparare. La inceputul noului an calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie. Plata se va face in rate lunare egale pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. Dupa aceasta data se percep majorari de intarziere, calculate conform legislatiei in vigoare, de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. Nerespectarea obligatiilor de plata cu inca 30 de zile de la expirarea termenului de plata va duce la rezilierea contractului de vanzare – cumparare.

Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Serviciul Financiar – Contabilitate, prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea imobilului vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciului Financiar – Contabilitate si Oficiului Juridic.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

X