Hotărâre nr. 212 privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2010 pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat , altele decat cele sociale

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2010.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pe anul 2010 pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 – a locuintei, modificata si completata prin Legea nr.145/1999, Legea 241/2001 si a H.G.R. nr. 1275/2000, privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.114/1996 si a Legii nr.84/2008 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.74/2007, referitoare la asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul comisiei de analiza a dosarelor depuse la Primaria municipiului Turda, numita prin H.C.L. nr. 145 / 2010, raportul de specialitate al Serviciului de Evidenta Patrimoniu si Fond Locativ si avizul Comisiei de Specialitate nr. 4, pentru munca si protectie sociala, protectia copilului, drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, culte, minoritati, ordine publica si aparare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, lit. c, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 17, ale art. 45 alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b ale Legii nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala si ale Regulamentului de functionare a Consiliului Local:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba listele de prioritati pentru anul 2010 , in vederea repartizarii locuintelor sociale, inscrise in Anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba listele de prioritati pentru anul 2010, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, inscrise in Anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Locuintele, atat cele sociale cat si cele din fondul locativ de stat se vor repartiza prin Dispozitia primarului pe baza listelor de prioritati aprobate.

Art. 4. Incheierea contractelor de inchiriere se va face de catre Serviciul de Administrare a Patrimoniului Imobiliar in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 114/1996 – legea locuintei si a prevederilor Legii nr. 241/2001 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului de Evidenta Patrimoniu si Fond Locativ, Serviciului de Administratie Publica Locala si Serviciului de Administrare a Patrimoniului Imobiliar.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 17

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 17.

X